Senast publicerat 23-05-2022 10:00

Utlåtande LaUU 13/2022 rd E 54/2022 rd Lagutskottet Statsrådets utredning: RIF; Kommissionens förslag till ändring av förordning (EU) 2018/1727 i fråga om insamling, förvaring och analysering av bevisning på åtgärd av Eurojust i anslutning till folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: RIF; Kommissionens förslag till ändring av förordning (EU) 2018/1727 i fråga om insamling, förvaring och analysering av bevisning på åtgärd av Eurojust i anslutning till folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser (E 54/2022 rd): Ärendet har lämnats till lagutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Joni Korpinen 
  justitieministeriet
 • lagstiftningsråd Virpi Koivu 
  justitieministeriet
 • konsultativ tjänsteman Jouko Huhtamäki 
  inrikesministeriet
 • statsåklagare Tuuli Eerolainen 
  Åklagarmyndigheten.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2022) 166. 

Statsrådets ståndpunkt

Se justitieministeriets promemoria 29.4.2022 OM2022-00096. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet LaVL 13/2022 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Lagutskottet meddelar

att utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt och betonar de i utlåtandet framförda synpunkterna
Helsingfors 4.5.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Leena Meri saf 
 
vice ordförande 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Hanna Huttunen cent 
 
medlem 
Saara Hyrkkö gröna 
 
medlem 
Pihla Keto-Huovinen saml 
 
medlem 
Pasi Kivisaari cent 
 
medlem 
Antero Laukkanen kd 
 
medlem 
Mari Rantanen saf 
 
medlem 
Suldaan Said Ahmed vänst 
 
medlem 
Sebastian Tynkkynen saf 
 
medlem 
Paula Werning sd 
 
ersättare 
Jari Kinnunen saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Tuokila.