Senast publicerat 06-09-2022 08:27

Utlåtande MiUU 14/2021 rd B 3/2021 rd Miljöutskottet Regeringens årsberättelse 2020

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2020 (B 3/2021 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 30.9.2021. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • miljöråd Magnus Cederlöf 
    miljöministeriet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Miljöutskottet har behandlat de uttalanden i regeringens årsberättelse 2020 som gäller dess ansvarsområde och som godkänts på förslag av utskottet. 

Uttalanden som ska stå kvar

Utskottet anser att följande uttalanden från riksdagen fortfarande behövs och således ska stå kvar i regeringens årsberättelse: 

  • Ändring av vattenlagstiftningen och miljöförvaltningens resurser (RP 277/2009 rd — RSv 355/2010 rd) 

  • Ändring av avfallslagen (RP 195/2017 rd — RSv 42/2018 rd), uttalande 2 

Uttalanden som kan strykas

Utskottet anser att följande åtgärder i berättelsen som vidtagits med anledning av riksdagens uttalanden är tillräckliga: 

  • Uppföljning av effekterna av bostadsbidragsreformen (RP 231/2016 rd — RSv 237/2016 rd), uttalande 2 

  • Statsrådets redogörelse om en klimatpolitisk plan på medellång sikt fram till 2030 (SRR 7/2017 rd — RSk 4/2018 rd), 4 uttalanden 

  • Klimatårsberättelse 2019 (B 17/2019 rd — Rsk 2/2020 rd) 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Miljöutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 27.5.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Emma Kari gröna 
 
medlem 
Mai Kivelä vänst 
 
medlem 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Saara-Sofia Sirén saml 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Ari Torniainen cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Ekroos.