Utlåtande
MiUU
27
2018 rd
Miljöutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (miljörapporteringsförordningen)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (miljörapporteringsförordningen) (U 84/2018 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för utlåtande till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Petri
Liljaniemi
miljöministeriet
expert
Suvi-Tuuli
Puharinen
miljöministeriet.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
​Finlands Kommunförbund
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Finlands naturskyddsförbund rf.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2018) 381 final och hänvisning till Eutori EU/2018/1156. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 84/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (YmVL 27/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Miljöutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 2.10.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Satu
Hassi
gröna
vice ordförande
Silvia
Modig
vänst
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Olli
Immonen
saf
medlem
Pauli
Kiuru
saml
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Riitta
Myller
sd
medlem
Saara-Sofia
Sirén
saml
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Lahtinen.
Senast publicerat 19-02-2019 16:39