Senast publicerat 13-10-2022 10:51

Utlåtande MiUU 35/2022 rd U 26/2022 rd Miljöutskottet Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda (omarbetning)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda (omarbetning) (U 26/2022 rd): En kompletterande skrivelse UJ 19/2022 vp—U 26/2022 vp har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 

Utlåtande

Följande utlåtande har lämnats i ärendet 

 • miljöutskottet 
  MiUU 19/2022 rd

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • miljöråd Maarit Haakana 
  miljöministeriet
 • lagstiftningsråd Sari Rapinoja 
  miljöministeriet
 • specialsakkunnig Pia Kotro 
  arbets- och näringsministeriet
 • ledande expert Marja Ola 
  Finsk Handel rf
 • jurist Kai Massa 
  Turism- och Restaurangförbundet rf
 • forskarlärare Antti Kosonen 
  Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finlands Egnahemsförbund rf.

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2021) 802 och COM(2022) 222. 

Statsrådets ståndpunkt

Se skrivelsen U 26/2022 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet YmVL 35/2022 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Miljöutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 16.9.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

medlem 
Hanna Kosonen cent 
 
vice ordförande 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Emma Kari gröna 
 
medlem 
Mai Kivelä vänst 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Kai Mykkänen saml 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
ordförande 
Juha Sipilä cent 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
ersättare 
Rami Lehto saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Ekroos.