Senast publicerat 17-07-2019 09:45

Utlåtande ReUU 11/2018 rd E 29/2018 rd  U 45/2018 rd  Statsrådets utredning: E-brev till riksdagen om kommissionens meddelande om och förslag till den fleråriga budgetramen 2021-2027Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)

Revisionsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: E-brev till riksdagen om kommissionens meddelande om och förslag till den fleråriga budgetramen 2021—2027 (E 29/2018 rd): Ärendet har remitterats till revisionsutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete) (U 45/2018 rd): Ärendet har remitterats till revisionsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • specialsakkunnig i EU-ärendenJoannaTikkanen
    statsrådets kansli
  • budgetrådPanuKukkonen
    finansministeriet
  • specialsakkunnigVesaKulmala
    finansministeriet.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se EU-dokumenten COM(2018) 321 final, COM(2018) 322 final, COM(2018) 323 final, COM(2018) 324 final, COM(2018) 325 final, COM(2018) 326 final, COM(2018) 327 final och COM(2018) 328 final och hänvisningarna till Eutori EU/2018/0986, EU/2018/0987, EU/2018/0990, EU/2018/0992, EU/2018/0993 och EU/2018/0996. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokumenten E 29/2018 rd och U 45/2018 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (TrVL 11/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Revisionsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 14.11.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
EeroHeinäluomasd
vice ordförande
OlaviAla-Nissiläcent
medlem
MaaritFeldt-Rantasd
medlem
OlliImmonensaf
medlem
JohannaKarimäkigröna
medlem
EskoKivirantacent (delvis)
medlem
MariaLohelablå
medlem
EeroReijonencent (delvis)
medlem
PäiviRäsänenkd.

Sekreterare var

utskottsråd
HeidiSilvennoinen.