Senast publicerat 30-09-2022 12:48

Utlåtande ShUU 10/2022 rd B 2/2022 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens årsberättelse 2021

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2021 (B 2/2022 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 30.9.2022. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • kanslichef Veli-Mikko Niemi 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • regeringsråd Erkki Papunen 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • strategidirektör Pasi Pohjola 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Kirsi Päivänsalo 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • avdelningschef Eveliina Pöyhönen 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Kirsi Terhemaa 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • medicinalråd Anni-Riitta Virolainen-Julkunen 
  social- och hälsovårdsministeriet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Social- och hälsovårdsutskottet har behandlat regeringens årsberättelse utifrån de uttalanden som riksdagen godkänt på förslag av utskottet (sammanlagt 48 stycken). Berättelsen ger anledning till följande kommentarer. 

Uttalanden som kan strykas

Utskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden har varit tillräckliga eller att uttalandena i övrigt inte längre är aktuella. De kan alltså strykas. 

Uttalanden som ska stå kvar

De övriga uttalanden som godkänts på förslag av social- och hälsovårdsutskottet behövs fortfarande och de bör stå kvar i berättelsen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 29.9.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Markus Lohi cent 
 
vice ordförande 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Arja Juvonen saf 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Noora Koponen gröna 
 
medlem 
Terhi Koulumies saml 
 
medlem 
Merja Kyllönen vänst 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
ersättare 
Petri Huru saf 
 
ersättare 
Jari Koskela saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Päivi Salo.