Senast publicerat 23-09-2021 16:03

Utlåtande ShUU 14/2021 rd B 3/2021 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens årsberättelse 2020

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2020 (B 3/2021 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 30.9.2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Social- och hälsovårdsutskottet har behandlat regeringens årsberättelse utifrån de uttalanden som riksdagen godkänt på förslag av utskottet (sammanlagt 27 stycken). Berättelsen ger anledning till följande kommentarer. 

Uttalanden som kan strykas

Utskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden har varit tillräckliga eller att uttalandena i övrigt inte längre är aktuella. De kan alltså strykas. 

  • Totalreform av pensionsfonderna, RP 152/2008 rd. 

  • Konsekvenserna av reformen av lagen om utkomststöd, RP 358/2014 rd, uttalande 1. 

  • Avbytarservice för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare, RP 112/2015 rd, uttalande 1. 

  • Jämlikhet i familjeledigheter, RP 232/2016 rd. 

  • Barnombudsmannens berättelse till riksdagen 2018, B 5/2018 rd. 

  • Temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om arbetslöshetskassor, RP 38/2020 rd. 

Uttalanden som ska stå kvar

De övriga uttalanden som godkänts på förslag av social- och hälsovårdsutskottet behövs fortfarande och bör stå kvar i berättelsen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 23.9.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Arja Juvonen saf 
 
medlem 
Pia Kauma saml (delvis) 
 
medlem 
Noora Koponen gröna 
 
medlem 
Terhi Koulumies saml 
 
medlem 
Merja Kyllönen vänst 
 
medlem 
Aki Lindén sd 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Harri Sintonen.