Senast publicerat 18-05-2022 11:12

Utlåtande ShUU 4/2022 rd RP 42/2022 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet

Till lagutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet (RP 42/2022 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för utlåtande till lagutskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

 • regeringsråd Katariina Jahkola 
  justitieministeriet
 • regeringsråd Henna Huhtamäki 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • ledande expert Mari Andersin 
  Åklagarmyndigheten
 • jurist Antti Klemola 
  Folkpensionsanstalten
 • ordförande Jukka Haavisto 
  Suomen Syyttäjäyhdistys ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Skatteförvaltningen
 • Akava ry
 • Sysselsättningsfonden.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Regeringen föreslår ändringar i lagen om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens verksamhet (nedan EPPO-lagen). EPPO-lagen trädde i kraft i juni i fjol när Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) inledde sin verksamhet. EPPO-lagen och den proposition som nu överlämnats grundar sig på rådets förordning (EU) 2017/1939 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (nedan EPPO-förordningen). 

I propositionen föreslås att det fogas en ny 4 a § till EPPO-lagen. Enligt paragrafen tillämpas i fråga om lön som EPPO betalar vad som föreskrivs om de sociala förmåner och socialförsäkringsavgifter som bestäms utifrån ersättning som betalats som försäkringslön och som lön för motsvarande arbete i Finland. Enligt förslaget ska Åklagarmyndigheten betala arbetsgivaravgifterna för lönen. Den europeiska delegerade åklagaren ska å sin sida betala arbetstagarens avgifter och premier till Åklagarmyndigheten, som redovisar dem till statens pensionsfond och Sysselsättningsfonden. Åklagarmyndigheten är också skyldig att göra anmälningar om löner och betalda avgifter och premier till det inkomstregister som avses i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018). 

De delegerade åklagarnas sociala förmåner, till exempel pensionstillväxten, och de socialskyddsavgifter som tas ut av deras löner uppfyller efter ändringen kraven enligt EPPO-förordningen och motsvarar de nationella åklagarnas förmåner, premier och avgifter. Förslaget grundar sig på artikel 96.6 i EPPO-förordningen. Enligt den punkten ska det säkerställas att det finns tillräckliga arrangemang för att de europeiska delegerade åklagarnas rättigheter som har anknytning till social trygghet, pension och försäkringsskydd enligt nationell lagstiftning ska bibehållas. 

Som det konstateras i propositionen har de europeiska delegerade åklagarna, eftersom de är varaktigt bosatta i Finland, på normalt sätt rätt till förmåner som bestäms på grundval av bosättning och till de tjänster som ordnas av hemkommunen. EPPO:s arrangemang för lönebetalning påverkar den inkomstrelaterade sociala tryggheten för de europeiska delegerade åklagarna. Enligt gällande lagstiftning är inte möjligt att betala arbetsgivarnas och arbetstagarnas lagstadgade socialförsäkringsavgifter av den lön som EPPO betalar, och man kan inte heller få förmåner som grundar sig på inkomst. Social- och hälsovårdsutskottet anser således att den föreslagna lagändringen för att ordna den sociala tryggheten för de europeiska delegerade åklagarna är nödvändig. Utskottet har ingenting att anmärka på propositionen. 

Enligt propositionen har Finland utsett två europeiska delegerade åklagare. En europeisk delegerad åklagare som sköter EPPO-ärenden på heltid inledde sitt uppdrag i juli 2021. Den andra europeiska delegerade åklagaren sköter EPPO-ärenden på deltid och inleder sitt uppdrag när EPPO och Åklagarmyndigheten har ingått ett avtal om saken. De föreslagna ändringarna gäller således en mycket liten grupp människor. Utskottet anser därför att den föreslagna regleringen är motiverad och lagtekniskt enklare än den alternativa lösning som beskrivs i propositionen, dvs. att föreskriva om de delegerade åklagarnas socialskyddsavgifter i den nationella förmånslagstiftningen, vilket skulle kräva ändringar i ett flertal lagar om social trygghet och dess finansiering. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottet föreslår

att lagutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 17.5.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Markus Lohi cent 
 
vice ordförande 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Arja Juvonen saf 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Noora Koponen gröna 
 
medlem 
Terhi Koulumies saml 
 
medlem 
Merja Kyllönen vänst 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd (delvis) 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Sanna Pekkarinen.