Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

ShUU 7/2020 rd

Senast publicerat 13-11-2020 13:43

Utlåtande ShUU 7/2020 rd RP 214/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19

Social- och hälsovårdsutskottet

Till finansutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19 (RP 214/2020 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för utlåtande till finansutskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

 • regeringssekreterareSaaraRahko
  social- och hälsovårdsministeriet
 • specialsakkunnigElisaFagerström
  arbets- och näringsministeriet
 • direktörMikaRämet
  Tammerfors universitet, vaccinforskningscentrum
 • överläkareHannaNohynek
  Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • finansministeriet
 • Finansinspektionen
 • Statskontoret
 • Konkurrens- och konsumentverket
 • Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget
 • Finanssiala ry.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I propositionen föreslås det att statsrådet ska kunna bevilja statsgaranti för läkemedelsskadeförsäkringar i fråga om personskador som orsakas av vacciner avsedda att förebygga covid-19, om det inte finns återförsäkring att få på marknaden. Den föreslagna statsgarantin behövs om det bolag som tillhandahåller läkemedelsskadeförsäkring inte får sådan återförsäkring på marknaden som också ersätter skador som hänför sig till covid-19-vacciner. Bolagets egna tillgångar räcker sannolikt inte till för att täcka eventuella skador utan återförsäkring. Utan återförsäkring utesluts skador orsakade av covid-19-vaccin från försäkringen. 

Social- och hälsovårdsutskottet betonar att syftet med lagförslaget är att säkerställa att de personskador som eventuellt orsakas av vaccin mot covid-19 kan försäkras och ersättas på samma sätt som andra läkemedels- och vaccinskador. Med covid-19-vaccinationer går det snabbare att återställa samhällets funktioner till normalläge, vilket har positiva samhälleliga och ekonomiska konsekvenser. Försäkringsskyddet kan spela en stor roll för hur villiga medborgarna är att vaccinera sig och hur stor vaccinationstäckningen blir. Utskottet anser därför att den föreslagna statsgarantin är mycket motiverad i den exceptionella situationen till följd av covid-19-epidemin. Samtidigt betonar utskottet dock att statsgarantin ska vara tidsbegränsad och beviljas i sista hand och att den ska beviljas endast om återförsäkring inte kan fås på marknaden på skäliga villkor. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottet föreslår

att finansutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 12.11.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
MarkusLohicent
vice ordförande
MiaLaihosaml
medlem
Anna-KaisaIkonensaml
medlem
KaisaJuusosaf
medlem
NooraKoponengröna
medlem
AkiLindénsd
medlem
Hanna-LeenaMattilacent
medlem
IlmariNurminensd
medlem
VeronicaRehn-Kivisv
medlem
MinnaReijonensaf
medlem
JuhanaVartiainensaml
medlem
HeidiViljanensd
medlem
SofiaVirtagröna
ersättare
KatjaHänninenvänst.

Sekreterare var

utskottsråd
SannaPekkarinen.