Utlåtande
StoUU
12
2018 rd
Stora utskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)
Statsrådets utredning: E-brev till riksdagen om kommissionens meddelande om och förslag till den fleråriga budgetramen 2021—2027
Till statsrådet
INLEDNING
Remiss
I enlighet med 96 § i grundlagen har statsrådet lämnat riksdagen skrivelsen U 45/2018 rd om den fleråriga budgetramen 2021—2027 och om systemet för Europeiska unionens egna medel.  
Statsrådet har också i enlighet med 97 § i grundlagen lämnat riksdagen utredningen E 29/2018 rd om kommissionens meddelande om och förslag till den fleråriga budgetramen 2021—2027.  
Utlåtanden
Följande utlåtanden har lämnats i ärendet: 
ekonomiutskottet
EkUU 48/2018 rd
försvarsutskottet
FsUU 15/2018 rd
kommunikationsutskottet
KoUU 30/2018 rd
utrikesutskottet
UtUU 13/2018 rd
finansutskottet
FiUU 12/2018 rd
revisionsutskottet
ReUU 11/2018 rd
jord- och skogsbruksutskottet
JsUU 21/2018 rd
Sakkunniga
Utskottet har hört 
enhetschef
Satu
Keskinen
statsrådets kansli
lagstiftningsråd
Heidi
Kaila
statsrådets kansli
specialsakkunnig i EU-ärenden
Joanna
Tikkanen
statsrådets kansli
budgetråd
Panu
Kukkonen
finansministeriet
specialsakkunnig
Vesa
Kulmala
finansministeriet
trafikråd
Lassi
Hilska
jord- och skogsbruksministeriet
lantbruksråd
Kari
Valonen
jord- och skogsbruksministeriet
specialsakkunnig i EU-ärenden
Liisa
Leppävirta
justitieministeriet
konsultativ tjänsteman
Karoliina
Honkanen
försvarsministeriet
specialsakkunnig
Sanna
Laaksonen
försvarsministeriet
specialsakkunnig
Eliisa
Hujala
arbets- och näringsministeriet
direktör
Juha
Ruippo
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
forskningshandledare
Seppo
Kari
Statens ekonomiska forskningscentral
forskningsprofessor
Jyrki
Niemi
Naturresursinstitutet
tf. direktör
Henrik
Rainio
​Finlands Kommunförbund
forskningsrådgivare
Tarmo
Valkonen
Näringslivets forskningsinstitut ETLA
professor
Päivi
Leino-Sandberg.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
STTK rf
Akava ry
Löntagarnas forskningsinstitut
Helsingfors EU-kontor
Åbo stads och Egentliga Finlands Europakontor
Östra och Norra Finlands EU-kontor
Västra Finlands Europakontor i Bryssel
Lapplands förbund
Norra Savolax förbund
Uleåborgs universitet
Pellervon taloustutkimus PTT
Rädda Barnen rf
Finland i Europa rf
EU-plattformen för finländska biståndsorganisationer KEHYS rf
professor
Juha
Lavapuro
professor
Janne
Salminen
ansvarig forskare
Timo
Miettinen.
Samband med andra handlingar
Detta utlåtande gäller framför allt statsrådets utredningar U 45/2018 rd och E 29/2018 rd. Utskottet har också beaktat följande utredningar: 
- U 40/2018 rd om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna 
- U 60/2018 rd om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden för 2021—2027 och förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor 2021—2027 
- U 64/2018 rd om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet 
- U 65/2018 rd om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av "Erasmus": Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordningen 1288/2013, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa samt förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren 
- U 67/2018 rd om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden 
- U 69/2018 rd om förslagen till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021—2027 och till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik 
- U 70/2018 rd om kommissionens förslag till (1) Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning (2021—2027), (2) Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation (2021—2027), (3) rådets förordning om inrättande av Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram för perioden 2021—2025 som kompletterar Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, (4) rådets beslut om ändring av beslut 2007/198/Euratom om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag, samt en promemoria om förslagen, och (5) Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå 
- U 73/2018 rd om förslagen gällande en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken 
- U 74/2018 rd om kommissionens förslag till förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa  
- U 75/2018 rd om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) 
- U 78/2018 rd om kommissionens förslag till regler för den gemensamma partnerskapsöverenskommelsens fonder och Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter samt reform av sammanhållningspolitiken för programperioden 2021– 2027 (förordningspaketet om sammanhållningspolitiken) 
- U 81/2018 rd om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Asyl- och migrationsfonden, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning  
- U 83/2018 rd och E 66/2018 rd om europeiska försvarsfonden och E 67/2018 rd om militär rörlighet 
- U 88/2018 rd och E 75/2018 rd om kommissionens förslag till instrument för finansiering av yttre åtgärder under finansieringsperioden 2021—2027, som omfattar förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget, till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III), till rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan Europeiska unionen å ena sidan och Grönland och Konungariket Danmark å andra sidan, samt till förslag av unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik till rådets beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet. 
Utskottet har beaktat de följande fackutskottens utlåtanden om statsrådets skrivelser: 
- finansutskottet FiUU 13/2018 rd 
- förvaltningsutskottet FvUU 25/2018 rd, FvUU 26/2018 rd, FvUU 30/2018 rd 
- lagutskottet LaUU 23/2018 rd 
- kommunikationsutskottet KoUU 29/2018 rd, KoUU 32/2018 rd 
 
- jord- och skogsbruksutskottet JsUU 18/2018 rd, JsUU 19/2018 rd, JsUU 20/2018 rd 
- framtidsutskottet FrUU 7/2018 rd 
- miljöutskottet MiUU 26/2018 rd 
SKRIVELSERNA
Se dokument U 45/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (SuVL 12/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Stora utskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt i ärenden U 45/2018 rd och E 29/2018 rd. Utskottet förutsätter att statsrådet beaktar det som sägs ovan om ärenden U 40/2018 rd, U 60/2018 rd, U 64/2018 rd, U 65/2018 rd, U 67/2018 rd, U 69/2018 rd, U 70/2018 rd, U 73/2018 rd, U 74/2018 rd, U 75/2018 rd, U 78/2018 rd, U 81/2018 rd, U 83/2018 rd, U 88/2018 rd, E 66/2018 rd, E 67/2018 rd och E 78/2018 rd. 
Helsingfors 5.12.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Arto
Satonen
saml
vice ordförande
Simon
Elo
blå (delvis)
2:e vice ordförande
Tytti
Tuppurainen
sd
medlem
Sirkka-Liisa
Anttila
cent
medlem
Paavo
Arhinmäki
vänst
medlem
Eva
Biaudet
sv
medlem
Sari
Essayah
kd
medlem
Jukka
Gustafsson
sd (delvis)
medlem
Pertti
Hakanen
cent (delvis)
medlem
Timo
Harakka
sd
medlem
Eero
Heinäluoma
sd (delvis)
medlem
Kimmo
Kivelä
blå
medlem
Katri
Kulmuni
cent
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Mika
Niikko
saf (delvis)
medlem
Ville
Niinistö
gröna
medlem
Sari
Raassina
saml
medlem
Martti
Talja
cent
medlem
Sinuhe
Wallinheimo
saml (delvis)
ersättare
Ari
Jalonen
blå (delvis)
ersättare
Jukka
Kopra
saml (delvis)
ersättare
Juha
Pylväs
cent
ersättare
Juha
Rehula
cent
ersättare
Ville
Tavio
saf (delvis)
ersättare
Raija
Vahasalo
saml (delvis)
ersättare
Ben
Zyskowicz
saml (delvis).
Sekreterare var
utskottsråd
Anna
Sorto.
AVVIKANDE MENING 1
Motivering
Se det finska utlåtandet (SuVL 12/2018 vp). 
Avvikande mening
Vi föreslår
att vi i övrigt omfattar delvis utskottets ståndpunkt men att utskottet i sitt utlåtande borde ha tagit hänsyn till de synpunkter som tas upp ovan. 
Helsingfors 5.12.2018
Jani
Mäkelä
saf
Mika
Niikko
saf
AVVIKANDE MENING 2
Motivering
Se det finska utlåtandet (SuVL 12/2018 vp). 
Avvikande mening
Jag föreslår
att jag i övrigt omfattar delvis utskottets ståndpunkt men att utskottet i sitt utlåtande borde ha tagit hänsyn till de synpunkter som tas upp ovan. 
Helsingfors 5.12.2018
Ville
Niinistö
gröna
AVVIKANDE MENING 3
Motivering
Se det finska utlåtandet (SuVL 12/2018 vp). 
Avvikande mening
Jag föreslår
att jag i övrigt omfattar delvis utskottets ståndpunkt men att utskottet i sitt utlåtande borde ha tagit hänsyn till de synpunkter som tas upp ovan. 
Helsingfors 5.12.2018
Paavo
Arhinmäki
vänst
Senast publicerat 11-02-2020 14:06