Senast publicerat 09-05-2021 19:07

Utlåtande StoUU 7/2017 rd SRR 4/2017 rd Stora utskottet Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2018—2021

Till finansutskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2018—2021 (SRR 4/2017 rd): Ärendet har remitterats till stora utskottet för utlåtande till finansutskottet. Tidsfrist: 24.5.2017. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I enlighet med sitt ansvarsområde har stora utskottet granskat planen för de offentliga finanserna med avseende på de delar som gäller EU:s tillväxt- och stabilitetspakt (bilaga 6 i redogörelsen). Utskottet hänvisar till sitt utlåtande StoUU 1/2016 rd om den föregående planen för de offentliga finanserna (SRR 3/2016 rd). I utlåtandet tog utskottet upp sambandet mellan planen och den samlade styrmekanismen för Europeiska unionens ekonomiska politik. 

Stora utskottet påpekar att Finlands stabilitetsprogram, som ingår i planen för de offentliga finanserna, utgör en del av den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken. Inom ramen för planeringsterminen granskas också Finlands årliga nationella reformprogram utifrån strategin Europa 2020. Den nyaste programversionen från april 2017 behandlas i riksdagen under nummer E 28/2017 rd. Planen för de offentliga finanserna hänvisar till det nationella reformprogrammet. Dessutom uppmanar rådets rekommendation (EU) 2015/1184 medlemsstaterna att iaktta allmänna riktlinjer för EU:s gemensamma ekonomiska politik. 

Följaktligen och eftersom målen för strategin EU 2020 har angetts som bärande principer för de europeiska planeringsterminerna anser stora utskottet det vara motiverat att finansutskottet i sitt betänkande om planen för de offentliga finanserna bedömer redogörelsen också i relation till strategins fem allmänna mål (sysselsättningsnivå, FoU-finansiering, utsläppsmål, utbildningsmål, målen om minskad fattigdom och utslagning). Samtidigt bör utskottet bedöma framstegen i relation till strategins sju så kallade huvudinitiativ (innovation, digital ekonomi, sysselsättning, ungdom, industripolitik, fattigdom och resurseffektivitet). 

Stora utskottet betonar att nationella program baserade på europeiska styrinstrument bör behandlas i anslutning till varandra. På så sätt kan det säkerställas att valen för den finländska ekonomiska politiken förmedlas oavkortade till de ståndpunkter som Finland står för på EU-nivå. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Stora utskottet föreslår

att finansutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 19.5.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Simon Elo saf 
 
andra vice ordförande 
Tytti Tuppurainen sd 
 
medlem 
Sirkka-Liisa Anttila cent 
 
medlem 
Paavo Arhinmäki vänst 
 
medlem 
Sari Essayah kd 
 
medlem 
Jukka Gustafsson sd 
 
medlem 
Timo Harakka sd 
 
medlem 
Emma Kari gröna 
 
medlem 
Johanna Karimäki gröna 
 
medlem 
Elsi Katainen cent 
 
medlem 
Susanna Koski saml 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Anne Louhelainen saf 
 
medlem 
Jani Mäkelä saf 
 
medlem 
Sari Raassina saml 
 
medlem 
Martti Talja cent 
 
medlem 
Juhana Vartiainen saml 
 
ersättare 
Juho Eerola saf 
 
ersättare 
Maarit Feldt-Ranta sd 
 
ersättare 
Pekka Haavisto gröna 
 
ersättare 
Jukka Kopra saml 
 
ersättare 
Riitta Myller sd 
 
ersättare 
Juha Pylväs cent 
 
ersättare 
Eero Suutari saml 
 
ersättare 
Kaj Turunen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd Peter Saramo.