Senast publicerat 23-06-2021 09:31

Utlåtande UndUU 1/2021 rd B 3/2021 rd Underrättelsetillsynsutskottet Regeringens årsberättelse 2020

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2020 (B 3/2021 rd): Ärendet har remitterats till underrättelsetillsynsutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 30.9.2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Enligt grundlagsutskottet ska utskotten följa upp riksdagens uttalanden när de behandlar regeringens berättelse (GrUU 25/2016 rd, s. 1). 

Regeringens årsberättelse 2020 innehåller inte några uttalanden som skulle basera sig på förslag från underrättelsetillsynsutskottet. Utskottet har därför inget att yttra över berättelsen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Underrättelsetillsynsutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 18.6.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Mika Kari sd 
 
vice ordförande 
Riikka Slunga-Poutsalo saf 
 
medlem 
Tarja Filatov sd 
 
medlem 
Heli Järvinen gröna 
 
medlem 
Pauli Kiuru saml 
 
medlem 
Markus Mustajärvi vänst 
 
medlem 
Mari Rantanen saf 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Päivi Räsänen kd 
 
medlem 
Juha Sipilä cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Sami Manninen.