Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

UtUU 5/2020 rd

Senast publicerat 30-09-2020 16:15

Utlåtande UtUU 5/2020 rd B 1/2020 rd Regeringens årsberättelse 2019

Utrikesutskottet

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2019 (B 1/2020 rd): Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 16.10.2020. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • statssekreterareMattiAnttonen
    utrikesministeriet
  • tjänstemannasekreterareNiinaNyrhinen
    utrikesministeriet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmänt

Berättelseförfarandet är en grundlagsreglerat skyldighet som finns till för att riksdagen ska få information om regeringens verksamhet, skötseln av statsfinanserna och hur budgeten har följts samt om regeringens åtgärder med anledning av riksdagsbeslut. 

Utrikesutskottet har behandlat de uttalanden i regeringens årsberättelse 2019 som gäller dess ansvarsområde och som har godkänts på förslag av utskottet och konstaterar följande: 

Uttalanden som ska stå kvar

Godkännande och sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada och Europeiska unionen och dess medlemsstater (RP 149/2017 rd – RSv 41/2018 rd)

Riksdagen godkände 16.5.2018 följande ställningstagande i enlighet med utrikesutskottets betänkande: 

Riksdagen förutsätter att regeringen genast inleder en bedömning av behovet att revidera gruvlagen och lämnar en proposition med behövliga ändringsförslag till riksdagen på så sätt att ändringarna kan sättas i kraft den här valperioden.  

Utskottet noterar att statsrådet med anledning av uttalandet har vidtagit åtgärder för att revidera gruvlagen. När detta skrivs är det inte säkert vad det slutliga innehållet kommer att vara i den proposition som är under beredning eller hur omfattande den kommer att bli. Inte heller tidpunkten för överlämnande av den till riksdagen står ännu kvar Följaktligen behövs uttalandet fortfarande och måste finna kvar i årsberättelsen.  

Uttalanden som kan strykas

Statsrådets redogörelse om Finlands utvecklingspolitik (SRR 1/2016 rd – RSk 9/2016 rd)

Riksdagen godkände den 27 april 2016 följande ställningstaganden i enlighet med utrikesutskottets betänkande: 

Riksdagen förutsätter att statsrådet varje valperiod utarbetar en redogörelse om Finlands utvecklingspolitik för politisk styrning på strategisk nivå av utvecklingssamarbetet och för att säkerställa en konsekvent utvecklingspolitik.  
När statsrådet genomför det utvecklingspolitiska programmet ska det beakta de iakttagelser som framförs i detta betänkande och avge rapport om dem i samband med 2018 års utredning om redogörelsens utfall och resultaten av utvecklingssamarbetet.  

Utskottet konstaterar att statsrådet har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av uttalandet och att uttalandet kan strykas. Nästa utvecklingspolitiska redogörelse är under beredning och enligt uppgift kommer den att lämnas till riksdagen i november–december 2020. När det gäller punkt 2 konstaterar utskottet att statsrådet genom statsministerns meddelande den 13 november 2018 överlämnade den utvecklingspolitiska resultatrapport till riksdagen som förutsätts i uttalandet. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Utrikesutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan

 

Helsingfors 30.9.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
MikaNiikkosaf
vice ordförande
ErkkiTuomiojasd
medlem
PaavoArhinmäkivänst
medlem
EvaBiaudetsv
medlem
InkaHopsugröna
medlem
KimmoKiljunensd
medlem
JohannesKoskinensd
medlem
KatriKulmunicent
medlem
TomPackalénsaf
medlem
JaanaPelkonensaml
medlem
KristiinaSalonensd
medlem
VilleTaviosaf
medlem
Anne-MariVirolainensaml
ersättare
IlkkaKanervasaml
ersättare
JouniOvaskacent.

Sekreterare var

utskottsråd
TiinaLarvala.