Senast publicerat 17-09-2021 10:27

Utlåtande UtUU 6/2021 rd B 3/2021 rd Utrikesutskottet Regeringens årsberättelse 2020

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2020 (B 3/2021 rd): Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 30.9.2021. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • statssekreterare Matti Anttonen 
    utrikesministeriet
  • tjänstemannasekreterare Niina Nyrhinen 
    utrikesministeriet
  • ledande expert Eeva-Maija Puheloinen 
    arbets- och näringsministeriet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmänt

Berättelseförfarandet är en skyldighet enligt 46 § i grundlagen som finns till för att riksdagen ska få information om regeringens verksamhet, skötseln av statsfinanserna och hur budgeten har följts samt om regeringens åtgärder med anledning av riksdagsbeslut. 

Utrikesutskottet har behandlat de uttalanden i regeringens årsberättelse 2020 som gäller dess ansvarsområde och som har godkänts på förslag av utskottet och konstaterar följande: 

Uttalanden som ska stå kvar

Godkännande och sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å den andra (RP 149/2017 rd—RSv 41/2018 rd)

Den 16 maj 2018 godkände riksdagen följande ställningstagande i enlighet med utrikesutskottets betänkande: 

Riksdagen förutsätter att regeringen genast inleder en bedömning av behovet att revidera gruvlagen och lämnar en proposition med behövliga ändringsförslag till riksdagen på så sätt att ändringarna kan sättas i kraft den här valperioden. 

Utskottet noterar att statsrådet med anledning av uttalandet har vidtagit åtgärder för att revidera gruvlagen. Enligt inkommen utredning är det meningen att en proposition om detta ska lämnas till riksdagen vecka 50. När detta skrivs är det inte säkert vad det slutliga innehållet kommer att vara i den proposition som är under beredning eller hur omfattande den kommer att bli. Inte heller tidpunkten för överlämnande av den till riksdagen är klar. Följaktligen behövs uttalandet fortfarande och bör finnas kvar i årsberättelsen. 

Uttalanden som kan strykas

Inga uttalanden som kan strykas. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Utrikesutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 15.9.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Mika Niikko saf 
 
medlem 
Eva Biaudet sv 
 
medlem 
Inka Hopsu gröna 
 
medlem 
Kimmo Kiljunen sd 
 
medlem 
Johannes Koskinen sd 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Tom Packalén saf 
 
medlem 
Jaana Pelkonen saml 
 
medlem 
Kristiina Salonen sd 
 
medlem 
Jussi Saramo vänst 
 
medlem 
Ville Tavio saf 
 
medlem 
Matti Vanhanen cent 
 
medlem 
Anne-Mari Virolainen saml 
 
ersättare 
Ilkka Kanerva saml 
 
ersättare 
Hussein al-Taee sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Tiina Larvala.