Betänkande
AjUB
1
2019 rd
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (RP 2/2019 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
äldre regeringssekreterare
Timo
Meling
arbets- och näringsministeriet.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
justitieministeriet
högsta förvaltningsdomstolen
försäkringsdomstolen
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice ändras. 
Arbetssökandes frivilliga studier kan under vissa förutsättningar stödjas med arbetslöshetsförmån. Den arbetssökandes rätt att få arbetslöshetsförmån till stöd för studier upphör dock i vissa situationer som anges i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Beslutet om indragning av rätten till förmånen fattas av arbets- och näringsbyrån. Arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten meddelar den arbetssökande ett överklagbart beslut i frågan. 
De bestämmelser i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice som gäller rätten att söka ändring ska nu preciseras på grund av oklarheter som framgått i rättspraxis. Var och en ska ha rätt att få ett beslut om indragning av arbetslöshetsförmån som betalas för stödjande av frivilliga studier upp till prövning i besvärsnämnden för social trygghet och i försäkringsdomstolen. 
Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2019. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget finner utskottet att propositionen är motiverad och fyller sitt syfte. Det tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 2/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 7.6.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Paavo
Arhinmäki
vänst
vice ordförande
Tarja
Filatov
sd
medlem
Satu
Hassi
gröna
medlem
Hanna
Holopainen
gröna
medlem
Marko
Kilpi
saml
medlem
Ari
Koponen
saf
medlem
Jari
Koskela
saf
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Matias
Marttinen
saml
medlem
Ilmari
Nurminen
sd
medlem
Kristiina
Salonen
sd
ersättare
Niina
Malm
sd.
Sekreterare var
utskottsråd
Marjaana
Kinnunen.
Senast publicerat 11-06-2019 15:30