Betänkande
AjUB
2
2019 rd
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 11 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 11 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg (RP 52/2019 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringssekreterare
Tuula
Andersin
social- och hälsovårdsministeriet
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF ry
Finlands Maskinbefälsförbund ry.
Inget yttrande av 
Finlands Sjömans-Union FSU rf
Finlands Skeppsbefälsförbund rf
Rederierna i Finland rf.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg ändras så att fiskefartyg vars längd underskrider 24 meter och som hittills inte har omfattats av lagen ska börja omfattas av lagens tillämpningsområde i begränsad utsträckning. Genom ändringen genomförs delvis det direktiv av rådet som gäller arbete ombord på fiskefartyg. Samtidigt föreslås det att lagens hänvisning till förvaltningsprocesslagen ändras till en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Ändringen av lagens tillämpningsområde avses träda i kraft så snart som möjligt och hänvisningen till lagen om rättegång i förvaltningsärenden den 1 januari 2020. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Rådets direktiv (EU) 2017/159 om arbete ombord på fiskefartyg består av det egentliga direktivet och ett bifogat avtal mellan EU:s arbetsmarknadsorganisationer. Direktivet tillämpas på fartyg av alla storlekar. Nationella bestämmelser om arbete ombord på fiskefartyg finns bland annat i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg (395/2012) och i förordningar som utfärdats med stöd av den (820/2012 och 825/2012). Dessa nationella bestämmelser är inte tillämpliga på fiskefartyg vars längd understiger 24 meter. 
I propositionen föreslår regeringen att lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ändras på så sätt att den också blir tillämplig på fartyg vars längd understiger 24 meter till den del det är fråga om bestämmelser som gäller fartygets bostadsutrymmen, mat och mathållning. Genom ändringen genomförs delvis det direktiv av rådet som gäller arbete ombord på fiskefartyg. Dessutom föreslår regeringen att hänvisningen till förvaltningsprocesslagen ändras till en hänvisning till lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Enligt 14 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg ska redaren se till att fartygspersonalen under arbetsperioderna erbjuds kostnadsfria måltider. Utskottet konstaterar att bestämmelsen om avgiftsfri mat efter ändringen också tillämpas på alla fiskefartyg som är mindre än 24 meter långa. 
Enligt en utredning från social- och hälsovårdsministeriet kommer närmare bestämmelser om fiskefartygens bostadsutrymmen, mat och mathållning att utfärdas genom förordning. Enligt övergångsbestämmelsen i den nya förordningen tillämpas bestämmelserna endast på nya fartyg. 
Sammantaget anser arbetslivs- och jämställdhetsutskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 52/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 6.11.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anna
Kontula
vänst
vice ordförande
Katja
Taimela
sd
medlem
Kim
Berg
sd
medlem
Bella
Forsgrén
gröna
(delvis)
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Terhi
Koulumies
saml
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Niina
Malm
sd
medlem
Hanna-Leena
Mattila
cent
medlem
Arto
Satonen
saml
medlem
Ruut
Sjöblom
saml
medlem
Riikka
Slunga-Poutsalo
saf
ersättare
Noora
Koponen
gröna.
Sekreterare var
utskottsråd
Marjaana
Kinnunen.
Senast publicerat 18-05-2020 11:27