Senast publicerat 18-03-2022 14:15

Betänkande AjUB 2/2022 rd RP 17/2022 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förlängning av giltighetstiden för ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förlängning av giltighetstiden för ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (RP 17/2022 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Juha Keski-Koukkari 
  arbets- och näringsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Lari Anttonen 
  arbets- och näringsministeriet
 • enhetschef Raisa Erma 
  Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
 • direktör Tiina Korhonen 
  UF-centret
 • jurist, direktoratstöd Tuomas Kallio 
  Nylands arbets- och näringsbyrå
 • chef för invandrings- och sysselsättningsfrågor Ilkka Haahtela 
  Helsingfors stad
 • chef för sysselsättningstjänster Taisto Tuominen 
  Lahtis stad
 • sysselsättningsdirektör Regina Saari 
  Tammerfors stad
 • projektsamordnare Jari Lindström 
  Finlands Kommunförbund
 • huvudförtroendeman Kari Reponen 
  Fackförbundet Pro rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet.

Inget yttrande av 

 • undervisnings- och kulturministeriet
 • social- och hälsovårdsministeriet
 • Folkpensionsanstalten.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen ändras så att den gäller fram till och med den 31 december 2024. Samtidigt föreslås det att den bestämmelse i lagen om ett kommunförsök upphävs som gäller främjande av sysselsättningen och där det föreskrivs om hänvisning av kunder till försöket innan giltighetstiden för lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen går ut. 

I propositionen föreslås det också att lagen om temporär ändring av 9 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice ändras så att giltighetstiden för den temporärt gällande 9 kap. 1 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice förlängs till och med den 30 juni 2025. Dessutom föreslås det att en lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras så att giltighetstiden för den temporärt gällande 14 a § i 2 a kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa förlängs till och med den 30 juni 2025. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 augusti 2022. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (lagen om kommunförsök), som trädde i kraft vid ingången av mars 2021, gäller för närvarande till och med den 30 juni 2023. Genom den lagen har arbets- och näringsbyråernas uppgifter överförts till kommunerna. I propositionen föreslås det att giltighetstiden för lagen om kommunförsök förlängs till och med den 31 december 2024 för att man ska hinna få mer erfarenhet av att arbets- och näringstjänsterna ordnas av kommunerna. Det behövs för beredningen av en permanent överföring av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna. Vid beredningen av lagändringen har det enligt propositionen också framkommit behov av vissa andra ändringar som föreslås bli genomförda samtidigt. 

Enligt propositionen gör en förlängning av kommunförsöket det möjligt att vidareutveckla servicemodellerna för sysselsättningsfrågorna 2023–2024 tills kommunerna permanent ska få ansvaret för att ordna arbets- och näringstjänsterna. I och med att kommunförsöket fortsätter kan de som anlitar arbets- och näringstjänster besparas onödiga överföringar mellan arbets- och näringstjänster som tillhandahålls av staten respektive kommunen. Dessutom besparas arbets- och näringsbyråernas personal extra överföringar mellan staten och kommunen. Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet anser att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker därför lagförslaget utan ändringar. 

Flera utfrågade sakkunniga lyfte fram aspekter som gäller resurserna för kommunförsöken med sysselsättning. Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet hänvisar till denna del till sitt tidigare betänkande (AjUB 16/2020 rd), där utskottet bland annat konstaterar att det anser att det är nödvändigt att se till att det finns tillräckliga resurser för att genomföra försöket. Resursfrågan behöver bedömas med jämna mellanrum för att den lagstadgade servicen för arbetssökande inte ska äventyras. Eventuella tilläggssatsningar på skötseln av sysselsättningen måste fördelas jämnt mellan försökskommunerna och arbets- och näringsbyråerna, de förändringar som sker ska beaktas och det ska säkerställas att resurserna riktas på ett ändamålsenligt sätt. Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ser det som viktigt att arbets- och näringsbyrån och kommunerna inom försöksområdet samarbetar smidigt så att personalresurserna och övriga resurser används på ett effektivt sätt. 

Slutligen betonar utskottet i fråga om tillgången till tjänster sina tidigare påpekanden (FvUB 16/2020 rd) om att kommunförsöket medför betydande ändringar i fråga om personal och befogenheter. Ändringarna kommer att ha konsekvenser för hur man får service och hurdan service man får för både de kunder som deltar i försöket och de kunder som inte deltar i det. Utskottet vill lyfta fram kundperspektivet och konstaterar att trots att en viss skillnad i serviceutbudet kan godtas under försöket, är det viktigt att se till att alla de som hör till målgruppen för försöket och alla kunder hos arbets- och näringsbyråerna får likvärdig och jämlik service. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—3 i proposition RP 17/2022 rd utan ändringar. 
Helsingfors 17.3.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Aino-Kaisa Pekonen vänst 
 
vice ordförande 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Tuomas Kettunen cent 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Arto Satonen saml 
 
medlem 
Ruut Sjöblom saml 
 
medlem 
Sofia Virta gröna 
 
ersättare 
Mikko Lundén saf. 
 

Sekreterare var

plenarråd 
Miika Suves.