Senast publicerat 30-05-2022 14:18

Betänkande AjUB 5/2022 rd RP 34/2022 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal och till lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal och till lagar som har samband med den (RP 34/2022 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för betänkande och till grundlagsutskottet för utlåtande. 

Utlåtande

Utlåtande har lämnats av 

 • grundlagsutskottet 
  GrUU 25/2022 rd

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Johanna Ylitepsa 
  arbets- och näringsministeriet
 • specialsakkunnig Pekka Kouhia 
  Transport- och kommunikationsverket
 • överläkare Päivi Miilunpalo 
  Arbetshälsoinstitutet
 • expert Joachim Alatalo 
  Finlands Maskinbefälsförbund ry
 • biträdande verksamhetsledare Pipsa Mörn 
  Finlands Skeppsbefälsförbund rf
 • ordförande, sjökapten Petri Luotio 
  Passagerarfartygsföreningen i Finland rf
 • jurist Sannaleena Kallio 
  Finlands Sjömans-Union FSU rf
 • vice verkställande direktör Hans Ahlström 
  Rederierna i Finland rf
 • direktör för arbetsmarknadsfrågor och juridiska ärenden Maija Mattila 
  Rederierna i Finland rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • kommunikationsministeriet
 • social- och hälsovårdsministeriet
 • Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, ansvarsområdet för arbetarskydd.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att lagen om sjöarbetsavtal, samarbetslagen och lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar ändras. Lagen om sjöarbetsavtal ska enligt förslaget få bestämmelser om arbetsgivarens rätt att förplikta en arbetstagare att lämna utandningsprov för utredning av om arbetstagaren är påverkad av alkohol under arbetstid. Dessutom föreslås det bestämmelser om behandling av personuppgifter i samband med utandningsprov. De föreslagna bestämmelserna ska tillämpas också på arbete ombord på vajerfärjor. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Regeringen föreslår att lagen om sjöarbetsavtal ska innehålla bestämmelser om alkoholutandningsprov för arbetstagare. Enligt förslaget har arbetsgivaren med stöd av bestämmelserna rätt att ålägga arbetstagare att lämna utandningsprov på fartyg. Propositionen har beretts i delegationen för sjömansärenden. 

Ett syfte med propositionen är att möjliggöra sådana utandningsprov bland besättningen på fartygen som är nödvändiga för att förebygga situationer där säkerheten för fartyget, besättningen, passagerarna och miljön äventyras på grund av besättningens användning av alkohol. På motsvarande sätt är ett syfte att möjliggöra utandningsprov på vajerfärjor. Ett annat syfte med propositionen är att trygga befälhavarens möjligheter att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter i anslutning till säkerhet till den del det handlar om säkerhetsrisker till följd av alkoholbruk och att förtydliga ställningen för parterna i ett anställningsförhållande och se till att lämpliga förfaranden tillämpas i samband med utandningsprov. 

Grundlagsutskottet har lämnat ett utlåtande (GrUU 25/2022 rd) i ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. Där konstateras det att det kan anses finnas godtagbara grunder för den föreslagna regleringen med avseende på de grundläggande fri- och rättigheterna. Grundlagsutskottet konstaterar också att de föreslagna bestämmelserna i fråga om kraven på exakthet och noggrann avgränsning uppfyller de krav som grundlagsutskottet ställt i sin praxis och likaså kraven på nödvändighet och proportionalitet med hänsyn till de särskilda förhållandena vid arbete till sjöss. 

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet konstaterar att det i 8 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet föreskrivs om arbetsgivarens rätt att ålägga arbetstagaren att under anställningsförhållandet visa upp intyg över narkotikatest och anser det motiverat att det skapas en lagstiftningsgrund också för utandningsprov för alkohol på fartyg och vajerfärjor på det sätt som föreslås i propositionen. Utskottet anser att propositionen behövs och fyller sitt syfte och tillstyrker därför lagförslagen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—3 i proposition RP 34/2022 rd utan ändringar. 
Helsingfors 25.5.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Aino-Kaisa Pekonen vänst 
 
vice ordförande 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Tuomas Kettunen cent 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Jukka Mäkynen saf 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Arto Satonen saml 
 
medlem 
Ruut Sjöblom saml 
 
medlem 
Riikka Slunga-Poutsalo saf 
 
medlem 
Sofia Virta gröna. 
 

Sekreterare var

plenarråd 
Miika Suves.