Senast publicerat 02-06-2021 13:46

Betänkande AjUB 7/2021 rd RP 86/2021 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (RP 86/2021 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringssekreterare Eeva Vartio 
  arbets- och näringsministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • social- och hälsovårdsministeriet
 • Folkpensionsanstalten
 • Nylands arbets- och näringsbyrå
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • STTK rf
 • Akava ry
 • Finlands näringsliv rf
 • Företagarna i Finland rf
 • Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår en ändring i lagen om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Giltighetstiden för de temporära bestämmelserna om företagares rätt till arbetsmarknadsstöd föreslås bli förlängda till och med den 30 september 2021, eftersom covid-19-pandemin fortfarande pågår. 

Propositionen hänför sig till den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2021 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

En temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) trädde i kraft den 8 april 2020. Ändringen gällde företagares rätt till arbetsmarknadsstöd. Giltighetstiden för den temporära ändringen har tidigare förlängts till den 1 juli 2020, den 1 januari 2021 och den 1 april 2021. Den gällande temporära ändringen gäller till och med den 30 juni 2021. Eftersom covid-19-pandemin väntas fortsätta föreslår regeringen att giltighetstiden för den temporära ändringen förlängs till och med den 30 september 2021. 

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet anser att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker därför lagförslaget utan ändringar. Utskottet påpekar dock att man i fortsättningen också vid temporära ändringar bör undvika att de införs för mycket korta perioder åt gången. Detta för att bestämmelserna ska vara förutsägbara och begripliga. Om det ändå blir nödvändigt, måste fortsatta beslut fattas och information om dem ges i tillräckligt god tid. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 86/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 27.5.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anna Kontula vänst 
 
vice ordförande 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Tuomas Kettunen cent 
 
medlem 
Terhi Koulumies saml 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Jukka Mäkynen saf 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Arto Satonen saml 
 
medlem 
Ruut Sjöblom saml 
 
medlem 
Riikka Slunga-Poutsalo saf 
 
medlem 
Sofia Virta gröna. 
 

Sekreterare var

plenarråd 
Miika Suves.  
 

RESERVATION

Motivering

Enligt propositionen ska giltighetstiden för de temporära bestämmelserna om företagares rätt till arbetsmarknadsstöd förlängas till och med den 30 september 2021, eftersom covid-19-pandemin fortfarande pågår. Syftet med den temporära bestämmelsen om ändring av utkomstskyddet för arbetslösa är att underlätta företagarnas svåra ekonomiska situation under coronakrisen. 

Coronaläget är fortfarande oroväckande. Den ekonomiska osäkerheten är alltjämt stor. Folk har ändrat sina konsumtionsvanor och det har på vissa ställen försvårat situationen för företagarna. Också regeringens rekommendationer om restriktioner för näringsverksamhet försvårar situationen ytterligare. 

Statsrådet har redan flera gånger föreslagit ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa företagare. Samlingspartiets och Sannfinländarnas utskottsgrupper konstaterar att statsrådet äntligen måste överväga att förlänga giltighetstiden i ikraftträdandebestämmelsen ännu mer. 

Enligt propositionen föreslår exempelvis arbets- och näringsbyråerna i sina utlåtanden att giltighetstiden för de temporära bestämmelserna förlängs till utgången av året. Av motiveringen framgår det inte varför statsrådet trots det går in för att förlänga giltighetstiden bara till den sista september. 

Eftersom ingen vet hur länge krisen kommer att pågå, är det motiverat att giltighetstiden för den temporära bestämmelsen om utkomstskydd för företagare förlängs till årets slut. Det är således motiverat att giltighetstiden är längre än vad regeringen har stannat för i sin proposition. 

Även om det är möjligt att antalet företagare som får arbetsmarknadsstöd minskar, måste man beakta den osäkra situation som pandemin orsakar och som försvårar företagarnas verksamhetsförutsättningar. Dessutom medför restriktionerna inom näringsfriheten betydande olägenheter för ett flertal branscher. 

Förslag

Kläm 

Vi föreslår

att riksdagen godkänner lagförslaget enligt utskottets betänkande, men 1 och 2 mom. med följande ändringar: 

Reservationens ändringsförslag

Denna lag träder i kraft den 8 april 2020 och gäller till och med den Utskottet föreslår en ändring 31 december Slut på ändringsförslaget 2021. 
Lagen tillämpas på arbetsmarknadsstöd som betalas för tiden från och med den 16 mars 2020 till och med den Utskottet föreslår en ändring 31 december Slut på ändringsförslaget 2021. 
(3 mom. som i AjUB) 
Ikraftträdandebestämmelsen 
(Som i AjUB) 
Helsingfors 27.5.2021
Arto Satonen saml 
 
Terhi Koulumies saml 
 
Ruut Sjöblom saml 
 
Rami Lehto saf 
 
Riikka Slunga-Poutsalo saf 
 
Jukka Mäkynen saf