Direkt till innehållet

EkUB 1/2020 rd

Senast publicerat 11-03-2020 13:51

Betänkande EkUB 1/2020 rd RP 47/2019 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Hansel Ab, 60 § i lagen om offentlig upphandling och koncession samt 64 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster

Ekonomiutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Hansel Ab, 60 § i lagen om offentlig upphandling och koncession samt 64 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (RP 47/2019 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Utlåtande

Utlåtande har lämnats av 

grundlagsutskottet
GrUU 15/2019 rd

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänstemanHannuKoivurinta
  finansministeriet
 • ledande expertRiikkaHietanen
  arbets- och näringsministeriet
 • säkerhetsdirektörKaiKnape
  försvarsministeriet
 • chef för juridiska ärendenEijaKontuniemi
  Hansel Ab
 • överinspektörJanneLiljavuori
  Polisstyrelsen
 • specialsakkunnigNiinaRuuskanen
  Konkurrens- och konsumentverket
 • chef för näringslivs- och konkurrensfrågorSatuGrekin
  Företagarna i Finland rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • biträdande justitieombudsmanMaijaSakslin
  Riksdagens justitieombudsmans kansli
 • finansministeriet
 • arbets- och näringsministeriet
 • Finlands näringsliv rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i lagen om Hansel Ab, lagen om offentlig upphandling och koncession och lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster. Enligt förslaget ska det statliga upphandlingsbolaget Hansel Ab:s uppgifter uppdateras så att bolaget kan förvalta och utveckla det elektroniska system som används vid genomförande av upphandlingskontrakt. Besluten om utvecklande av systemet ska fattas av finansministeriet, som avtalar om förvaltningen av systemet med bolaget. Dessutom föreslås bestämmelser om rätten att få och behandla uppgifter i anslutning till behandling av upphandlingsdata. Uppgifterna samlas in och de erhålls huvudsakligen automatiskt, i regel från datamaterial som gäller faktureringsuppgifter och konkurrensupphandling. Det föreslås också att bolaget ska kunna delta i genomförandet av gemensam upphandling på internationell nivå enligt lagen om offentlig upphandling och koncession. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Syftet med de föreslagna lagarna.

Syftet med den reglering som föreslås i propositionen är att uppdatera inköpscentralen Hansel Ab:s uppgifter och lagstiftningsram så att de bättre ligger i linje med digitaliseringen av funktionerna hos de aktörer som använder Hansels tjänster, kraven på öppenhet i användningen av offentliga medel och, genom internationell gemensam upphandling, även de upphandlande enheternas strävan att effektivisera verksamheten. 

Den föreslagna regleringen har i huvudsak understötts av de sakkunniga som ekonomiutskottet hört, även om den också har ansetts innehålla element som inte är helt problemfria. Också grundlagsutskottet (GrUU 15/2019 rdRP 47/2019 rd) konstaterade att delar av förslaget medför ett spänningsförhållande i fråga om vissa av de skyddsintressen som avses i grundlagen och förutsatte därför att den föreslagna regleringen delvis ändras för att den ska kunna behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

Ekonomiutskottet tillstyrker lagförslagen i propositionen, men med följande anmärkningar och med de ändringar som närmare framgår av detaljmotiveringen. 

Offentlig förvaltningsuppgift.

Genom Hansels upphandling fullgörs den skyldighet att konkurrensupphandla som föreskrivits för myndigheter och andra upphandlande enheter. Regleringen om upphandling har också många kopplingar till den offentligrättsliga regleringen. Grundlagsutskottet ansåg i sitt utlåtande att det inte i sig finns hinder för att ge en inköpscentral som är ett aktiebolag offentliga förvaltningsuppgifter i anslutning till upphandlingar. Dock måste man i regleringen beakta de krav som följer av 124 § i grundlagen i fråga om tillämpning av allmänna förvaltningslagar och utvidgning av straffrättsligt tjänsteansvar till skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter. 

Vid denna avvägning bör det beaktas att inköpscentralerna i princip handlar på uppdrag av en myndighet. På denna grund handlägger inköpscentralerna myndighetshandlingar när de utför sina uppdrag och tillämpas offentlighetslagen på dem. Utifrån ett enskilt beslut av en förvaltningsdomstol (Tavastehus förvaltningsdomstol 17.5.2010, nr 10/0336/3) verkar detta dock inte vara klart inom förvaltningsprocessen. Grundlagsutskottet (GrUU 46/2002 rd) har ansett att det krav på tillämpning av de allmänna förvaltningslagarna som följer av 124 § i grundlagen innebär att också enskilda som sköter offentliga förvaltningsuppgifter omfattas av bestämmelserna i offentlighetslagen. 

Grundlagsutskottet har i sitt utlåtande gett ekonomiutskottet möjlighet att överväga huruvida också lagtexten ska hänvisa till de allmänna förvaltningslagarna. Ekonomiutskottet anser att den lagstiftning som bestämmer ramarna för inköpscentralens verksamhet ska framgå tydligt av lagstiftningen och föreslår att lagförslaget kompletteras på det sätt som preciseras i detaljmotiveringen. 

Ekonomiutskottet behandlar grundlagsutskottets ställningstagande om tillämpning av straffrättsligt tjänsteansvar i detaljmotiven nedan. 

Hilma — portalen för upphandlingsannonser.

Enligt förslaget ska finansministeriet svara för utvecklandet av systemet och de beslut som hänför sig till det, medan Hansel Ab ska ansvara för det tekniska underhållet av systemet. Alla beslut som gäller utveckling eller ändring av systemet ska fattas av finansministeriet. Ekonomiutskottet konstaterar att upphandlingssystemet inte används enbart av offentliga upphandlande enheter, utan också av företag och föreningar som för sin upphandling får offentligt stöd till ett värde som överstiger hälften av upphandlingens värde. Systemet har alltså en bred och heterogen användarkrets. Det är därför viktigt att bestämmelserna om publiceringsplattformen för annonser är så tydliga som möjligt. Grundlagsutskottet var av samma åsikt, och i enlighet med dess ställningstagande föreslår ekonomiutskottet att regeringens proposition ändras på det sätt som beskrivs närmare i detaljmotiveringen. 

Konsekvenser för en konkurrensutsatt marknad.

I fråga om Hansels uppgifter är till exempel sakkunnigtjänsterna sådana att motsvarande tjänster också tillhandahålls av advokatbyråer och konsultbyråer som verkar privat. Ekonomiutskottet anser att det med tanke på konkurrensneutraliteten är problematiskt att en aktör inom den offentliga förvaltningen som med stöd av lag får information om verksamheten på marknaden bedriver verksamhet som är rätt lik den verksamhet som enskilda näringsidkare bedriver på marknaden. Det gäller i synnerhet sakkunnigtjänster inom upphandling. Spänningen mellan Hansels ställning och privata aktörers rättsliga ställning beror också på att Hansel enligt lagen om bolaget inte ska eftersträva vinst. Det innebär antingen att tjänsterna prissätts enligt principen om kostnadsmotsvarighet — vilket kan skapa störningar på marknaden — eller att den kalkylerade marginal som läggs till priset på tjänsterna används för Hansels övriga verksamhet. Problemet förvärras i de situationer där Hansels gemensamma konkurrensupphandling gäller sakkunnigtjänster inom upphandling, det vill säga en typ av tjänster som Hansel självt producerar. Ekonomiutskottet anser det vara viktigt att statsrådet noga följer hur Hansels verksamhet påverkar marknaden för sakkunnigtjänster och vidtar behövliga åtgärder om det ser ut att uppstå störningar på marknaden. 

Rätt att få uppgifter samt behandling av personuppgifter.

Enligt propositionen ska Hansel Ab:s uppgifter utsträckas till att samla in data om statens upphandlingar och för sina kunder producera tjänster som används vid behandling och analys av upphandlingsdata. Med detta avses behandling av upphandlingsdata, såsom uppgifter om antalet anbud och antalet företag som har gett anbud, fakturering och beställningar, leverantörer och produkter, upphandlingsmängder och priser samt upphandlingsplaner och upphandlingsannonser. 

I 1 mom. i den föreslagna nya 3 a § räknas de aktörer upp som i egenskap av kunder hos Hansel är skyldiga att lämna ut uppgifter och vilka uppgifter som kan vara föremål för utlämnande. Grundlagsutskottet konstaterade i sitt utlåtande att riksdagen inte genom vanlig lag kan åläggas att lämna ut uppgifter till ett aktiebolag. Trots grundlagen kan en sådan skyldighet att lämna ut uppgifter riktas till riksdagens förvaltning i den omfattning som anges i 4 § i offentlighetslagen. Grundlagsutskottet ansåg att frågan har betydelse för lagstiftningsordningen, så ekonomiutskottet föreslår därför att paragrafen ändras på det sätt som beskrivs närmare i detaljmotiveringen. 

Angående samma paragraf uttryckte grundlagsutskottet också oro över bestämmelsen om de uppgifter som ska lämnas ut. Ekonomiutskottet delar grundlagsutskottets åsikt att det är nödvändigt att en begränsning i fråga om behandlingen av personuppgifter framgår av paragrafen. Utskottet föreslår därför att paragrafen ändras på det sätt som närmare beskrivs i detaljmotiveringen. 

Grundlagsutskottet anförde dessutom att ekonomiutskottet bör överväga om skyldigheten enligt 3 a § 1 mom. på samma sätt som i det föreslagna 2 mom. kan ändras till en rätt att lämna ut uppgifter till bolaget i nämnda syfte, vilket skulle ge myndigheterna prövningsrätt vid beslut om utlämnande av uppgifter. 

Ekonomiutskottet ser det som motiverat att hålla fast vid skyldigheten att lämna ut uppgifter, så att uppgifternas omfattning och integritet kan garanteras. En ämbetsverksspecifik prövning kan bedömas leda till att datamaterialet blir splittrat och att det kan bli svårt att jämföra uppgifterna sinsemellan. Det kan äventyra syftet att öka öppenheten i fråga om upphandlingsdata. Eftersom det är fråga om en synnerligen exceptionell skyldighet — det vill säga att aktörer inom den offentliga förvaltningen enligt lag skulle tvingas att lämna ut uppgifter om sin verksamhet till ett aktiebolag — bör fullgörandet av denna skyldighet och dess konsekvenser följas noggrant. 

Slutsatser.

Ekonomiutskottet anser att aktiebolagsformen medför obestridliga fördelar för en inköpscentrals uppgifter och verksamhet, men också element som väcker reservationer. I propositionen beskrivs Hansels verksamhet å ena sidan som privaträttslig såtillvida att bestämmelserna om skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter inte ska tillämpas på den. Å andra sidan hänvisar propositionen till verksamhetens offentligrättsliga karaktär som motivering till att de sakkunnigtjänster som verksamheten tillhandahåller inte konkurrerar med motsvarande sakkunnigtjänster som tillhandahålls på marknaden. 

Ekonomiutskottet anser att den marknadsstörning som Hansels verksamhet eventuellt orsakar kan minimeras genom att dess uppgifter tolkas så snävt som möjligt, i synnerhet i fråga om sakkunnigtjänster som gäller upphandling. Ekonomiutskottet konstaterar också att den stora styrkan hos inköpscentralen — att samla upphandlingarna till stora helheter för att uppnå skalfördelar — samtidigt är en svaghet. Införandet av ett mellanled i upphandlingsprocessen förlänger avståndet mellan den som köper och den som säljer tjänsten eller produkten, varvid kundens erfarenheter inte förmedlas till dem som planerar konkurrensupphandlingen och i än mindre grad till tjänsteleverantörerna. Att upphandlingar samlas till stora helheter kan också medföra att stora tjänsteleverantörer gynnas, trots skyldigheten enligt den nya upphandlingslagstiftningen att dela upphandlingarna. 

Med beaktande av nuläget och det faktum att Hansels verksamhet utvidgas genom den nu aktuella lagstiftningen måste statsrådet noggrant följa effekterna av Hansels verksamhet och bereda de ändringar som behövs i lagstiftningen. I synnerhet bör statsrådet bevaka om skyldigheten för Hansels kunder att lämna ut uppgifter, i enlighet med grundlagsutskottets förslag, bör ändras till en rätt för kunderna att själva avgöra om uppgifter ska lämnas ut. 

DETALJMOTIVERING

1. Lag om ändring av lagen om Hansel Ab

3 a §. Rätt att få uppgifter, utlämnande av uppgifter och användning av uppgifter.

På de grunder som anförs i den allmänna motiveringen föreslår ekonomiutskottet att ”riksdagen och” ändras till ”och de” i 1 mom. Således omfattas endast de enheter som lyder under, står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen av skyldigheten att lämna ut uppgifter. 

Dessutom föreslås det att samma moment ändras så att känsliga personuppgifter lämnas utanför skyldigheten att lämna ut uppgifter genom en hänvisning till artikel 9 i EU:s dataskyddsförordning. 

3 b §. Tillämpning av allmänna förvaltningslagar (Ny).

För att klarlägga inköpscentralens rättsliga ställning bör det till lagen fogas en bestämmelse om tillämpning av de allmänna förvaltningslagarna. 

3 c §. Straffrättsligt tjänsteansvar (Ny).

Även om Hansels verksamhet har starka privaträttsliga drag, är karaktären av offentlig förvaltningsuppgift framträdande i dess uppgift som inköpscentral. Dessutom kan Hansels befintliga och föreslagna sakkunnig- och stöduppgifter inte sammantaget beskrivas som tekniska i den mening att de inte till viss del skulle utgöra skötsel av en offentlig förvaltningsuppgift. 

Av skäl som följer av 124 § i grundlagen anser grundlagsutskottet att det till lagförslag 1 bör fogas en bestämmelse enligt vilken straffrättsligt tjänsteansvar ska tillämpas på anställda hos bolaget när de utför sådana offentliga förvaltningsuppgifter som hör till bolaget. Ekonomiutskottet föreslår att det till lagförslag 1 fogas en ny 3 c § där detta ansvar konstateras. 

2. Lag om ändring av 60 § i lagen om offentlig upphandling och koncession

60 §. Publicering av upphandlingsannonser.

Enligt propositionen stryks omnämnandet i 60 § i lagen om offentlig upphandling och koncession om att de uppgifter som gäller förvaltning och utveckling av systemet för upphandlingsannonser ska skötas av arbets- och näringsministeriet. Propositionen har beretts i samråd mellan arbets- och näringsministeriet och finansministeriet och bygger på den gemensamma uppfattningen att upphandlingslagen eller det upphandlingsdirektiv som ligger till grund för lagen inte förutsätter att en ansvarig myndighet utses. I grundlagsutskottets utlåtande och i vissa yttranden anses det motiverat att det i upphandlingslagen tas in en uttrycklig bestämmelse om finansministeriets ansvar, om det inte föreskrivs om ansvaret i någon annan lag. Enligt uppgift till ekonomiutskottet finns det för närvarande ingen bestämmelse där det föreskrivs om ansvar, och därför föreslår utskottet att bestämmelsen ändras så att finansministeriet är ansvarigt i stället för arbets- och näringsministeriet. 

3. Lag om ändring av 64 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster

64 §. Publicering av upphandlingsannonser.

Enligt propositionen stryks omnämnandet i 64 § i lagen om offentlig upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningslagen) om att de uppgifter som gäller förvaltning och utveckling av systemet för upphandlingsannonser ska skötas av arbets- och näringsministeriet. Propositionen har beretts i samråd mellan arbets- och näringsministeriet och finansministeriet och bygger på den gemensamma uppfattningen att försörjningslagen eller det försörjningsdirektiv som ligger till grund för lagen inte förutsätter att en ansvarig myndighet utses. I grundlagsutskottets utlåtande och i vissa andra parters yttranden anses det motiverat att det i lagen tas in en uttrycklig bestämmelse om finansministeriets ansvar, om det inte föreskrivs om ansvaret i någon annan lag. Enligt uppgift till ekonomiutskottet finns det för närvarande ingen bestämmelse där det föreskrivs om ansvar, och därför föreslår utskottet att bestämmelsen ändras så att finansministeriet är ansvarigt i stället för arbets- och näringsministeriet. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—3 i proposition RP 47/2019 rd med ändringar.(Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av lagen om Hansel Ab 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Hansel Ab (1096/2008) 2 § och 3 § 2 mom. 1 punkten, sådana de lyder, 2 § delvis ändrad i lag 1410/2016 samt 3 § 2 mom. 1 punkten i lag 1410/2016, och 
fogas till lagen Utskottet föreslår en strykning  Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring nya Slut på ändringsförslaget 3 aUtskottet föreslår en ändring —3 c Slut på ändringsförslaget § som följer: 
2 § 
Bolagets uppgifter 
Bolaget är en sådan inköpscentral som avses i 4 § 12 punkten i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016), nedan upphandlingslagen, i 10 § 2 mom. i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling (1531/2011) och i 4 § 12 punkten i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016). 
Bolaget har till uppgift att producera centraliserad upphandlingsverksamhet och stödverksamhet för inköp för sina kunder. Bolaget förvaltar upphandlingskontrakt och producerar sakkunnigtjänster för sina kunder i anslutning till upphandlingskontrakt. Dessutom har bolaget till uppgift att för sina kunder producera sakkunnig- och utvecklingstjänster i anslutning till upphandling samt tjänster för behandling och analys av upphandlingsdata och tekniska lösningar i anslutning till dessa. 
Bolaget genomför upphandlingskontrakt och ramavtal på det sätt som särskilt anges i lagen om statsbudgeten (423/1988) och med stöd av den eller så som föreskrivs genom beslut av finansministeriet. 
Bolaget kan dessutom delta i gemensamma upphandlingar som genomförs tillsammans med andra upphandlande enheter i medlemsstater i Europeiska unionen samt bedriva annat samarbete i enlighet med 22 § i upphandlingslagen. Också andra upphandlande enheter än de som avses i 3 § kan vara kunder i fråga om de tjänster som genomförs inom sådant samarbete. 
Bolaget kan på uppdrag av finansministeriet förvalta och utveckla det elektroniska system som avses i 60 och 101 § i upphandlingslagen. 
3 § 
Kunder 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Kund hos bolaget kan dessutom vara 
1) ett i 5 § 1 mom. 4 punkten i upphandlingslagen avsett offentligrättsligt organ, om en i 1 mom. i denna paragraf avsedd upphandlande enhet
a) till största delen finansierar organet,
b) utser dess ledning, eller
c) utser mer än hälften av ledamöterna i dess förvaltnings-, styrelse- eller kontrollorgan,
 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3 a § 
Rätt att få uppgifter, utlämnande av uppgifter och användning av uppgifter 
Ämbetsverken och inrättningarna inom statsförvaltningen, de statliga affärsverken samt fonderna utanför statsbudgeten Utskottet föreslår en ändring och de Slut på ändringsförslaget enheter som lyder under, står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen ska till bolaget trots sekretessbestämmelserna lämna ut sådana uppgifter om upphandlingsmängder, priser, upphandlingsplaner, fakturering, beställningar, leverantörer, anbudsbegäranden, antalet anbud, upphandlingsbeslut och andra motsvarande uppgifter om konkurrensutsättning som är nödvändiga för ett effektivt och ekonomiskt genomförande av upphandling och för analysen av uppgifter. Skyldigheten att lämna ut uppgifter gäller dock inte uppgifter som är sekretessbelagda med stöd av 24 § 1 mom. 2, 5, 7, 8, 9, 10 och 11 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)Utskottet föreslår en ändring  eller artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) Slut på ändringsförslaget
Andra kunder hos bolaget än sådana som avses i 3 § 1 mom. har rätt att lämna ut motsvarande uppgifter till Hansel Ab. 
Den som är anställd hos bolaget eller dess underleverantör får inte för utomstående röja eller till utomstående lämna ut sekretessbelagda uppgifter som bolaget fått med stöd av 1 mom. och inte heller använda dem för att skaffa sig själv eller någon annan fördel eller för att skada någon annan. Sekretessbelagda uppgifter får i bolaget behandlas endast av dem till vars arbetsuppgifter det hör att behandla upphandlingsdata. 
Bolaget ska sörja för att informationssystemen och uppgifterna i dem skyddas på ett ändamålsenligt sätt och för uppgifternas integritet samt för andra omständigheter som påverkar kvaliteten på uppgifterna. 
Bolaget får producera, lämna ut och offentliggöra informationsmaterial som omfattar upphandlingsdata, om utlämnandet av informationsmaterialet inte utifrån de sökgrunder som använts, uppgifternas mängd, art eller innehåll eller informationsmaterialets användningsändamål strider mot sekretessbestämmelserna. 
Utskottet föreslår en ändring 3 b § Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Tillämpning av allmänna förvaltningslagar Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna lag ska skötas med iakttagande av förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003), arkivlagen (831/1994), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och dataskyddslagen (1050/2018). Slut på ändringsförslaget 
 
Utskottet föreslår en ändring 3 c § Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Straffrättsligt tjänsteansvar Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring På anställda hos Hansel tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför uppgifter som avses i denna lag. Bestämmelser om skadeståndansvar finns i skadeståndslagen (412/1974). Slut på ändringsförslaget 
 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av 60 § i lagen om offentlig upphandling och koncession 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) 60 § 5 mom. som följer: 
60 § 
Publicering av upphandlingsannonser 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den upphandlande enheten får publicera en upphandlingsannons eller dess innehåll även i andra lämpliga medier, såsom tidningar eller facktidningar eller på sina egna webbsidor. De annonser som avses i 1 och 2 mom. eller deras innehåll får inte offentliggöras förrän de har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och efter detta på webbadressen www.hankintailmoitukset.fi. De annonser som avses i 3 mom. eller deras innehåll får inte offentliggöras förrän de har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.Utskottet föreslår en ändring  Finansministeriet ska förvalta ett elektroniskt system ur vilket den upphandlande enheten får information om att en annons har publicerats på adressen www.hankintailmoitukset.fi och om publikationstidpunkten. Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 64 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016) 64 § 5 mom. som följer: 
64 § 
Publicering av upphandlingsannonser 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den upphandlande enheten får publicera en upphandlingsannons eller dess innehåll även i andra lämpliga medier, såsom tidningar eller facktidningar eller på sina egna webbsidor. De annonser som avses i 1 och 2 mom. eller deras innehåll får inte offentliggöras förrän de har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och efter detta på webbadressen www.hankintailmoitukset.fi. De annonser som avses i 3 mom. eller deras innehåll får inte offentliggöras förrän de har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.Utskottet föreslår en ändring  Finansministeriet ska förvalta ett elektroniskt system ur vilket den upphandlande enheten får information om att en annons har publicerats på adressen www.hankintailmoitukset.fi och om publikationstidpunkten. Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 27.2.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JuhanaVartiainensaml
vice ordförande
ArtoPirttilahticent
medlem
AtteHarjannegröna
medlem
MariHolopainengröna
medlem
HannuHoskonencent
medlem
EevaKallicent
medlem
PiaKaumasaml
medlem
RiittaMäkinensd
medlem
MatiasMäkynensd
medlem
MinnaReijonensaf
medlem
JanneSankelosaml
medlem
JoakimStrandsv
medlem
Husseinal-Taeesd
medlem
VeikkoVallinsaf
medlem
JohannesYrttiahovänst
ersättare
KaiMykkänensaml.

Sekreterare var

utskottsråd
TeijaMiller.