Senast publicerat 15-06-2022 13:51

Betänkande EkUB 12/2022 rd RP 47/2022 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag och föreningslagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag och föreningslagen (RP 47/2022 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande och till lagutskottet och miljöutskottet för utlåtande. 

Utlåtanden

Följande utlåtanden har lämnats i ärendet: 

 • miljöutskottet 
  MiUU 20/2022 rd
 • lagutskottet 
  LaUU 19/2022 rd

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Jyrki Jauhiainen 
  justitieministeriet
 • verkställande direktör Sari Lounasmeri 
  Börsstiftelsen i Finland
 • medlem i policy-utskottet Esa Niinimäki 
  Directors' Institute Finland - Hallitusammattilaiset ry
 • expert Hannu Ylänen 
  Finlands näringsliv rf
 • chefsjurist Eeva Lahikainen 
  Finanssiala ry
 • ledande expert Ville Kajala 
  Centralhandelskammaren
 • jurist Tiina Räsänen 
  Finlands Fastighetsförbund rf
 • expert Atte Rytkönen-Sandberg 
  Företagarna i Finland rf
 • verkställande direktör Liisa Suvikumpu 
  Stiftelser och fonder rf
 • juridisk rådgivare Raija-Leena Ojanen 
  WWF Finland
 • professor Seppo Villa 
 • professor Veikko Vahtera. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Delegationen för noterade företag
 • Finlands Aktiesparare rf.

Inget yttrande av 

 • Finansinspektionen.

PROPOSITIONEN OCH MOTIONERNA

Propositionen

Regeringen föreslår att aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag och föreningslagen ändras så att det blir tillåtet att med hjälp av en distansförbindelse och utan stämmo- eller mötesplats hålla bolagsstämma, andelsstämma och fullmäktigesammanträde samt föreningsmöte och fullmäktigemöte. Vid en stämma eller ett möte på distans kan en aktieägare, medlem eller fullmäktigeledamot under stämman eller mötet fullt ut utöva sina rättigheter med hjälp av en distansförbindelse. Yttranderätten ska kunna utövas muntligen. För att en stämma eller ett möte ska kunna hållas eller tillåtas på distans förutsätts det enligt förslaget att bestämmelser om detta finns i bolagsordningen eller stadgarna. 

I syfte att främja ordnandet av så kallade hybridstämmor eller hybridmöten med fulla deltaganderättigheter på plats och med hjälp av en distansförbindelse föreslås det att det föreskrivs särskilt om ett sådant alternativ och att bolagsstämman, andelsstämman eller föreningsmötet genom ett vanligt majoritetsbeslut ska kunna besluta om en sådan ändring av bolagsordningen eller stadgarna som innefattar en rätt till distansdeltagande. De föreslagna ändringarna gäller också ett andelslags fullmäktigesammanträden och en förenings fullmäktigemöten. I alla sammanslutningsformer är det i regel styrelsen som kan besluta att det ska hållas en hybridstämma eller ett hybridmöte, om inte ordnandet av sådana begränsas i bolagsordningen eller stadgarna. 

Dessutom föreslås att det i bostadsaktiebolag med minst 30 aktielägenheter ska vara möjligt för dem som äger en tiondel av bolagets aktier att begära att det ordnas en hybridstämma i stället för en traditionell bolagsstämma. Också ägare med en motsvarande minoritetsandel i ett bostadsaktiebolag som helt och hållet övergått till att hålla bolagsstämma på distans kan begära en hybridstämma. 

Utöver minimikravet på deltagande i en stämma eller ett möte med fulla rättigheter kan ett bolag, andelslag eller en förening på motsvarande sätt som enligt den gällande lagen erbjuda andra möjligheter, såsom en möjlighet till förhandsröstning och en möjlighet att utöva sin yttranderätt skriftligen före eller under stämman eller mötet. Det föreslås att den reglering som gäller erbjudande av dessa tilläggsmöjligheter förtydligas så att en aktieägare eller medlem som betraktas som närvarande på stämman eller mötet ska kunna utöva sin rösträtt före eller under stämman eller mötet. I syfte att säkerställa att förhandsrösterna beaktas föreslås det att det beslutsförslag som är föremål för förhandsröstningen ska läggas fram utan ändringar på bolagsstämman eller andelsstämman. 

I syfte att främja möjligheten att delta på distans föreslås det dessutom att en aktieägares eller en medlems anmälan om deltagande på distans under vissa förutsättningar ska vara bindande. Därigenom blir det lättare för bolaget, andelslaget eller föreningen att dimensionera platsen för stämman eller mötet och övriga behövliga resurser enligt det faktiska behovet. 

I syfte att beakta störningar i distansförbindelserna föreslås det dessutom att det i aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag och lagen om andelslag tas in uttryckliga bestämmelser om ordförandens rätt att avbryta en stämma på grund av störningar i förbindelsen. 

Dessutom sänks tröskeln för att ge en omfattande skriftlig yttranderätt till dem som deltar i ett aktiebolags bolagsstämma eller i en andelsstämma. Under vissa förutsättningar är det möjligt att sammanslå och redigera aktieägarnas eller medlemmarnas skriftliga anföranden och att utanför bolagsstämman eller andelsstämman tillgängliggöra anförandena och svaren på dem för dem som deltar i stämman. Denna möjlighet gäller anföranden som hålls på något annat sätt än muntligt under stämman. 

Dessutom föreslås det att börs- och First North-bolagens bolagsstämmor under 2022 kan besluta om en sådan ändring av bolagsordningen som förutsätts för ordnande av en distansstämma på motsvarande sätt som i den lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar som är i kraft till utgången av juni 2022. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2023. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Bakgrund och utgångspunkter.

Regeringen föreslår att aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag och föreningslagen ändras så att det blir tillåtet att med helt och hållet på distans, utan stämmo- eller mötesplats hålla bolagsstämma, andelsstämma och fullmäktigesammanträde samt föreningsmöte och fullmäktigemöte. Likaså föreslås en uttrycklig reglering om hybridmöten och annat deltagande på distans. Enligt den utredning som ekonomiutskottet fått är ett lagstiftningsförslag som behövs för försäkringsbolagens del under beredning och väntas bli överlämnat till riksdagen inom kort. 

Bakgrunden till regleringen är både målen att främja digitaliseringen och erfarenheterna av den temporära lagstiftning som tillämpades under coronaviruspandemin. Erfarenheterna från distansmötena har i huvudsak varit positiva, och det bedöms inte att den temporära lagstiftningen har lett till några betydande problem i fråga om aktieägarnas och medlemmarnas deltagande i stämman. I praktiken har deltagandet och aktiviteten på stämmor och möten rent av ökat i en del av sammanslutningarna jämfört med 2019. 

Ekonomiutskottet anser att propositionen är motiverad och tillstyrker den föreslagna regleringen med små ändringar. 

Hybridmöte, distansmöte och andra metoder för distansdeltagande.

De förslag som ingår i propositionen främjar möjligheterna till distansdeltagande på olika sätt, av vilka en del är beroende av de relevanta bestämmelserna i bolagsordningen eller föreningens stadgar och en del kan användas direkt med stöd av lag genom styrelsens beslut. Förslaget ger bolagsstämman, andelsstämman och föreningsmötet möjlighet att besluta om en ändring av bolagsordningen som innefattar distans- eller hybridmöte. Dessutom kan de som äger en tiondel av aktierna i ett bostadsaktiebolag med minst 30 aktielägenheter begära att det ordnas en hybridstämma i stället för en traditionell bolagsstämma. Å andra sidan ger förslaget också sammanslutningarnas styrelser rätt omfattande befogenheter att besluta om hur bolagsstämman eller föreningsmötet ska ordnas. Utgångspunkten kan anses motiverad, eftersom de situationer som regleringen gäller är av mycket olika slag. Bolagens styrelser har i princip kännedom om det ändamålsenliga sättet att ordna bolagsstämman: detta påverkas av behoven av bolagsstämma, antalet aktieägare, aktieinnehavets struktur, aktieägarnas IT-förståelse, kompetens och möjlighet att använda datakommunikationsförbindelser, riskerna i anslutning till telekommunikationen och det tekniska genomförandet av mötesarrangemangen samt transaktionskostnaderna inklusive lokalreserveringar i anslutning till mötena. 

Vid behandlingen i ekonomiutskottet har man bedömt förhållandet mellan de bestämmelser i den föreslagna regleringen som möjliggör distansdeltagande samt mötestyperna och metoderna för distansdeltagande. Likaså har man granskat i vilken mån det är nödvändigt att särskilt definiera hybridmötet på lagnivå. 

För att trygga delägarnas jämlikhet och beakta olika färdigheter är det motiverat att som ett kännetecken för distans- och hybridmötet föreskriva möjligheten att muntligen utöva yttranderätt vid deltagande på distans. Detta har ansetts nödvändigt både för att säkerställa delägarnas möjligheter att delta på distans och med tanke på ordförandeskapet på mötena. Ekonomiutskottet anser att möjligheten att delta på distans med full aktieägarrätt är en grundförutsättning också för att den är ägnad att främja att flera aktieägare deltar i bolagsstämman och potentiellt öka många aktieägares vilja att delta. 

Ekonomiutskottet betonar samtidigt att bolagen i synnerhet i detta skede av digitaliseringsutvecklingen själva ska kunna välja de former av distansdeltagande som lämpar sig för dem. Ekonomiutskottet instämmer i regeringens bedömning att det på grund av regleringsobjektets mångfald och teknikens utvecklingsfas är motiverat att föreskriva inte bara om hybrid- och distansmöte utan också om möjligheten till sådana metoder för distansdeltagande som kompletterar fullt deltagande i sammanträden och som styrelsen kan besluta om och som möjliggör ett begränsat utnyttjande av aktieägarrättigheterna. Ekonomiutskottet anser att den regleringslösning som föreslås i regeringspropositionen är motiverad i detta skede, men anser att man i takt med att tekniken utvecklas bör eftersträva en reglering som ger delägarna möjlighet att besluta om de sätt på vilka de deltar i bolagets förvaltning. Företagens omfattande beslutanderätt och möjliggörandet av olika typer av praxis framhäver dock betydelsen av att det av kallelsen tydligt måste framgå hur en delägare kan delta med fulla rättigheter i bolagsstämman. 

Deltagande på distans och tekniska störningar.

Vid utskottets sakkunnigutfrågning har man diskuterat hur störningar i distansförbindelsen påverkar rätten för den som anmält sig som distansdeltagare att delta. Ekonomiutskottet anser det vara klart att syftet med bestämmelsen inte är att begränsa deltagandet på mötesplatsen om en delägare eller medlem som anmält sig som distansdeltagare i praktiken inte kan delta i mötet på grund av störningar i distansförbindelsen. 

Miljöutskottets utlåtande.

Miljöutskottet har i sitt utlåtande (MiUU 20/2022 rd) särskilt granskat möjligheterna för en aktieägare i ett bostadsaktiebolag att delta på distans och informera om detta med tanke på aktieägarnas möjligheter att delta och påverka samt betonat vikten av att följa upp konsekvenserna av den lagstiftning som nu behandlas. Ekonomiutskottet konstaterar att det på basis av miljöutskottets utlåtande dock inte framkommit några omständigheter som skulle kräva ändringar i de föreslagna bestämmelserna. 

Lagutskottets utlåtande.

Lagutskottet granskar i sitt utlåtande (LaUU 19/2022 rd) i enlighet med sitt eget ansvarsområde de ändringsförslag som gäller föreningslagen. Ekonomiutskottet konstaterar att det utifrån lagutskottets utlåtande har framkommit en grund för att ändra rubriken för 25 § i lagförslag 4 så att den bättre motsvarar paragrafens innehåll. Lagutskottet har dessutom föreslagit att ekonomiutskottet ska överväga att komplettera lagförslag 4 i propositionen med en övergångsbestämmelse som motsvarar de tidigare temporära ändringarna i associationslagstiftningen. Ekonomiutskottet anser detta vara motiverat och föreslår en övergångsbestämmelse som presenteras nedan i detaljmotiveringen, utöver de övriga lagförslag som nu behandlas, för att möjliggöra en smidig organisering av mötena och ett omedelbart utnyttjande av den nya lagstiftningen. 

Bolagsstämmor i bostadsaktiebolag.

Vid ekonomiutskottets sakkunnighörande har man också behandlat särdragen hos bostadsaktiebolagens bolagsstämmor och hur den föreslagna regleringen fungerar med tanke på dem. Ekonomiutskottet har i detta avseende bedömt särskilt den bestämmelse i propositionen enligt vilken en aktieägares eller medlems anmälan om distansdeltagande under vissa förutsättningar är bindande. Syftet med bestämmelsen är att skapa incitament för bolagen att erbjuda distansdeltagande: när information om utövande av rätten att delta på distans finns tillgänglig i förväg, kan bolaget, andelslaget eller föreningen bättre dimensionera mötesplatsen och andra behövliga mötesresurser enligt det verkliga behovet. 

Såväl husbolagens beredskap och behov av att genomföra hybridmöten som aktieägarnas situationer och behov av att delta varierar dock mycket, och ekonomiutskottet anser det vara viktigt att regleringen i detta skede är tillräckligt flexibel. Ur denna synvinkel anser ekonomiutskottet att det är motiverat att ändra den föreslagna regleringen för att trygga mer flexibla möjlighet att delta i synnerhet i små bostadsaktiebolag med färre än 30 aktielägenheter på det sätt som anges nedan i detaljmotiveringen. Utskottet anser att det alltjämt är viktigt att följa upp hur lagstiftningen fungerar till denna del. Ekonomiutskottet betonar dessutom i likhet med miljöutskottet (MiUU 20/2022 rd) att det är viktigt att man vid tillämpningen av denna bestämmelse iakttar särskild noggrannhet och att aktieägarna informeras om hur anmälan om deltagande på distans påverkar utövandet av beslutanderätten på bolagsstämman. 

Sammanfattande synpunkter

Kännetecknande för den nu aktuella regleringen är mångfalden av de sammanslutningar som regleringen gäller — aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag och föreningar. Detta innebär också att regleringen måste ta hänsyn till många olika typer av organisationer och beslutssituationer. Exempelvis i internationella börsbolag med utspridd äganderätt begränsas distansdeltagandet av identifiering av utländska delägare under stämman samt av krav som gäller mötesspråk och mötespraxis: ännu i detta utvecklingsskede finns det i alla situationer inte tillräckliga tekniska förutsättningar för att säkerställa att den aktör som utövar aktieägares rättigheter har rätt till detta. 

Den föreslagna regleringen återspeglar de möjligheter som digitaliseringen och den tekniska utvecklingen ger att förnya bolagens arbetssätt. Tiden för coronaviruspandemin var en drivkraft för införandet av nya tillvägagångssätt och mötesteknik och har samtidigt både tvingat fram och möjliggjort försök med dessa modeller. I den nu föreslagna regleringen har man strävat efter att beakta de erfarenheter som gjorts och de behov av förtydliganden som konstaterats. Ekonomiutskottet anser det vara viktigt att man fortsätter att följa upp behoven att utveckla systemen och regleringen för att mötespraxisen ska vara så smidig och flexibel som möjligt utan att rättssäkerheten och aktieägarnas fulla rättigheter äventyras. 

DETALJMOTIVERING

1. Lagen om ändring av 5 kap. i aktiebolagslagen

5 kap. Bolagsstämma

24 §. Fortsatt stämma och avbrytande av stämma på grund av teknisk störning.

Vid ekonomiutskottets sakkunnighörande har man bedömt frågan om vad som är en rimlig tid för att fortsätta en stämma som avbrutits på grund av tekniska störningar. Ekonomiutskottet anser att den tidsfrist på 10 vardagar som föreslås i lagförslaget är ganska kort för att ordna en fortsatt stämma och till exempel för att informera utländska delägare om den nya stämmotiden och stämmoplatsen och om formerna för deltagande. Ekonomiutskottet föreslår att lagförslaget ändras så att uttrycket ”tio vardagar” i 4 mom. ersätts med uttrycket ”fyra veckor”. 

2. Lagen om ändring av 6 kap. i lagen om bostadsaktiebolag

6 kap. Bolagsstämma

7 §. Aktieägarnas deltagande.

Vid hörandet av sakkunniga har det bedömts om meddelandet om deltagande på distans ska vara bindande och huruvida den som anmält sig som distansdeltagare ska ha möjlighet att trots sin tidigare anmälan delta i stämman på plats. I synnerhet i små bostadsaktiebolag har det ansetts att aktieägarna med avvikelse från det som nu föreslås har behov av att ändra uppfattning om hur de vill delta. I vissa mindre bostadsaktiebolag finns det ingen yrkesdisponent, vilket i praktiken kan inverka på beredningen av ärenden som ska avgöras på bolagsstämman så att deltagande på plats behövs åtminstone för en del delägare för att säkerställa en effektiv möjlighet att påverka. Möjliggörandet av ett flexibelt deltagande medför inte i små bolag motsvarande oförutsedda situationer i anslutning till de praktiska stämmoarrangemangen som i stora bolag: i bolag med färre än 30 aktielägenheter kan hela delägarlagets deltagande genomföras också i mindre möteslokaler. Ekonomiutskottet föreslår att 6 kap. 7 § 3 mom. i lagförslag 2 ändras så att begränsningsbestämmelsen endast gäller bostadsaktiebolag med minst 30 aktielägenheter. 

24 §. Fortsatt stämma och avbrytande av stämma på grund av teknisk störning.

Vid ekonomiutskottets sakkunnighörande har man bedömt frågan om vad som är en rimlig tid för att fortsätta en stämma som avbrutits på grund av tekniska störningar. Ekonomiutskottet anser att den tidsfrist på 10 vardagar som föreslås i lagförslaget är ganska kort för att ordna en fortsatt stämma och till exempel för att informera deltagarna om den nya stämmotiden och platsen och om formerna för deltagande. Ekonomiutskottet föreslår att lagförslaget ändras så att uttrycket ”tio vardagar” i 3 mom. ersätts med uttrycket ”fyra veckor”. 

3. Lagen om ändring av 5 kap. i lagen om andelslag

5 kap. Andelsstämman och fullmäktige

26 §. Fortsatt stämma och avbrytande av stämma på grund av teknisk störning.

Vid ekonomiutskottets sakkunnighörande har man bedömt frågan om vad som är en rimlig tid för att fortsätta en stämma som avbrutits på grund av tekniska störningar. Ekonomiutskottet anser att den tidsfrist på 10 vardagar som föreslås i lagförslaget är ganska kort för att ordna en fortsatt stämma och till exempel för att informera deltagarna om den nya stämmotiden och mötesplatsen och om formerna för deltagande. Ekonomiutskottet föreslår att lagförslaget ändras så att uttrycket ”tio vardagar” i 3 mom. ersätts med uttrycket ”fyra veckor”. 

4. Lagen om ändring av föreningslagen

25 §. Medlemmarnas rösträtt.

I och med de ändringar som föreslås i propositionen skulle rubriken "Medlemmarnas rösträtt och deltaganderätt" bättre motsvara innehållet i paragrafen. Ekonomiutskottet föreslår att denna ändring görs. 

Övergångsbestämmelserna i lagförslag1—4

Övergångsbestämmelse. De föreslagna lagarna (lagförslag 1—4) avses träda i kraft den 1 juli 2022 efter att den temporära lagen om de i propositionen avsedda sammanslutningarnas sammanträden på distans har upphört att gälla den 30 juni 2022. Anordnandet av möten och ett omedelbart utnyttjandet av de möjligheter som de nya lagarna erbjuder i juli 2022 skulle främjas av att en övergångsbestämmelse som motsvarar de temporära lagarna fogas till lagarna 1—4 som följer: ”Denna lag tillämpas på sådana stämmor, möten och sammanträden till vilka kallelse har utfärdats i enlighet med denna lag och som hålls medan denna lag är i kraft.” 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—4 i proposition RP 47/2022 rd med ändringar.(Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av 5 kap. i aktiebolagslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i aktiebolagslagen (624/2006) 5 kap. 16 § 2 mom., 17 § 1 mom., 18 § 2 mom. 2 punkten, 23 § 2 mom. och rubriken för 24 §, av dem 5 kap. 16 § 2 mom. sådant det lyder i lag 585/2009 och 5 kap. 17 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1413/2009, samt 
fogas till 5 kap. 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 349/2017, ett nytt 3 mom., till 16 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 585/2009, nya 2, 3, 5 och 6 mom., varvid det ändrade 2 mom. blir 4 mom., till 24 § ett nytt 4 mom., till kapitlet en ny 25 a § och till 27 § ett nytt 5 mom. som följer:  
5 kap. 
Bolagsstämma 
7 §  
Anmälan 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En aktieägare har rätt att delta i bolagsstämman enbart på ett sätt som avses i 16 § 2 mom. genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel, om aktieägaren har anmält sådant deltagande och det i kallelsen har nämnts vilken bindande verkan ett sådant deltagandesätt som ska anmälas till bolaget har. En anmälan om ett ombud för ett börsbolags aktieägare begränsar inte deltaganderätten för andra i 8 § 3 mom. avsedda ombud för aktieägaren. 
16 § 
Platsen för stämman samt deltagandesätt 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Styrelsen kan besluta att deltagande i en i 1 mom. avsedd bolagsstämma också får ske så att en aktieägare under stämman fullt ut utövar sin beslutanderätt enligt 1 § 1 mom. genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel, om inte ordnandet av en sådan stämma begränsas eller förbjuds i bolagsordningen. 
Styrelsen kan även besluta att bolagsstämman ordnas utan stämmoplats på så sätt att aktieägarna under stämman fullt ut utövar sin beslutanderätt enligt 1 § 1 mom. i realtid genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel. En förutsättning är att bolagsstämman enligt bolagsordningen ska eller kan ordnas på detta sätt. 
Styrelsen kan besluta att deltagande i en i 1–3 mom. avsedd bolagsstämma dessutom får ske per post eller genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel före eller under bolagsstämman, om inte tillhandahållande av en sådan metod för deltagande begränsas eller förbjuds i bolagsordningen. Styrelsen kan besluta att endast en del av aktieägarens rättigheter kan utövas på det sätt som avses i detta moment och att rätten kan utövas endast på det sätt som styrelsen beslutar, om inte annat bestäms i bolagsordningen.  
En ytterligare förutsättning för att en stämma som avses i 2 och 3 mom. och en metod för deltagande som avses i 4 mom. ska kunna ordnas är att rätten att delta och rösträkningens riktighet kan kontrolleras på ett sätt som kan jämställas med förfarandena vid en bolagsstämma som avses i 1 mom. Endast de som har utövat sin rösträtt före stämman eller som kan utöva sin rösträtt under stämman betraktas som deltagare i stämman. Beslutsförslag som eventuellt är föremål för förhandsröstning anses ha lagts fram utan ändringar på bolagsstämman. 
Stämmokallelsen ska innehålla information om möjligheten att delta i stämman på ett i 2–4 mom. avsett sätt och villkoren för att utnyttja möjligheten samt om det tekniska genomförandet av deltagandet, eventuella i 4 mom. avsedda anknytande begränsningar i aktieägarnas yttranderätt och vilket förfarande som ska iakttas. 
17 § 
Sammankallande 
Bolagsstämma sammankallas av styrelsen. I bolagsordningen kan dock bestämmas att förvaltningsrådet sammankallar bolagsstämma. Ett förvaltningsråd som har rätt att sammankalla bolagsstämma beslutar också om de sätt att delta i stämman som avses i 16 §, om inte annat bestäms i bolagsordningen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
18 § 
Stämmokallelsens innehåll 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Särskilda bestämmelser om stämmokallelsens innehåll finns i 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) 7 § 3 mom., som gäller anmälan, och 16 § 6 mom., som gäller användning av tekniska hjälpmedel och posten, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
23 § 
Ordförande, röstlängd och protokoll 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ordföranden ska se till att det över de närvarande aktieägarna, ombuden och biträdena upprättas en förteckning i vilken införs varje aktieägares aktieantal och röstetal (röstlängd). Av uppgifterna i aktieägarförteckningen ska på bolagsstämman läggas fram aktieägarens namn och hemkommun samt antalet aktier specificerade enligt aktieslag och eventuella andra skillnader i de rättigheter och skyldigheter som aktierna medför. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
24 § 
Fortsatt stämma och avbrytande av stämma på grund av teknisk störning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om en funktionsstörning i ett bolags i 16 § 2–4 mom. avsedda datakommunikation eller i något annat tekniskt hjälpmedel som bolaget använder för att ordna stämman kan inverka på giltigheten av stämmans beslut och det finns anledning att anta att avhjälpande av störningen väsentligt fördröjer stämman, kan bolagsstämmans ordförande besluta att stämman ska avbrytas och fortsätta inom Utskottet föreslår en ändring fyra veckor Slut på ändringsförslaget från stämmans begynnelsetidpunkt enligt stämmokallelsen. En förutsättning är att de aktieägare som vid tidpunkten för avbrytandet hade rätt att delta i stämman i god tid innan stämman fortsätter informeras om avbrytandet och den möjliga tidpunkten för en fortsatt stämma samt om den nya tekniska lösning som eventuellt behövs för deltagandet. 
25 a § 
Utövande av annan än muntlig yttranderätt 
Om en aktieägare med stöd av 16 § 4 mom. under bolagsstämman utövar sin frågerätt på något annat sätt än muntligt, kan styrelsen besvara frågan efter stämman på det sätt som anges i 25 § 2 mom., om inte annat anges i stämmokallelsen eller bestäms i bolagsordningen. Bolagsstämman kan dock besluta att frågan ska besvaras på bolagsstämman i enlighet med 25 §. 
Om en aktieägare med stöd av 16 § 4 mom. under bolagsstämman utövar sin yttranderätt på något annat sätt än muntligt, kan dessa frågor och andra anföranden trots 6 och 25 § sammanslås och redigeras på bolagsstämman innan frågorna, anförandena och svaren på dem görs synliga för eller kan höras av dem som deltar i bolagsstämman. En förutsättning är att förfarandet behövs för att på ett skäligt sätt begränsa bolagsstämmans längd, att förfarandet gör det lättare att följa stämman, att förfarandet bidrar till att säkerställa att stämman förlöper på ett korrekt sätt och att förfarandet inte väsentligt ändrar innehållet i anförandena. Beslut om principerna för förfarandet ska fattas i början av stämman. De ursprungliga anförandena som hållits på något annat sätt än muntligt under stämman ska bevaras minst ett år efter bolagsstämman. 
27 §  
Beslut med kvalificerad majoritet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För en ändring av bolagsordningen räcker det dock med ett majoritetsbeslut, om aktieägarna enligt ändringen ska erbjudas en möjlighet enligt 16 § 2 mom. att utöva sina rättigheter på bolagsstämman. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 5 kap. 16 § 3 mom. kan ett börsbolags styrelse besluta att bolagsstämman år 2022, för beslutsfattande om en sådan ändring av bolagsordningen som avses i det momentet, ordnas i enlighet med 3–6 mom. i denna paragraf så att en aktieägare får utöva sin rätt på bolagsstämman endast per post eller genom datakommunikation och med något annat tekniskt hjälpmedel före bolagsstämman. 
I en kallelse till en i 2 mom. avsedd bolagsstämma ska utöver vad som anges i 5 kap. 16 § 6 mom. och 18 § uppges 
1) den skäliga tid som reserverats för framställande av aktieägarnas i 5 kap. 25 § avsedda frågor och tiden för styrelsens svar samt uppgift om den webbplats där frågorna, svaren och motförslagen hålls tillgängliga före bolagsstämman och innan röstningen avslutats, 
2) en skälig tid för förhandsröstning, samt 
3) hur stämmans ordförande och funktionärer väljs och hur röstlängden fastställs. 
Röstningsalternativen vid förhandsröstningen ska vara ja, nej och blankt samt en möjlighet att låta bli att rösta. 
Vid en i 2 mom. avsedd bolagsstämma har en aktieägare, med avvikelse från vad som föreskrivs i 5 kap., rätt att framställa frågor endast på det sätt som avses i 3 mom. 1 punkten. 
Vad som föreskrivs i 2–5 mom. gäller även bolagsstämman för ett sådant aktiebolag som emitterat aktier som är föremål för handel på en i 1 kap. 2 § 1 mom. 8 punkten i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017) avsedd multilateral handelsplattform. 
Utskottet föreslår en ändring Denna lag tillämpas på sådana stämmor till vilka kallelse har utfärdats i enlighet med denna lag och som hålls medan denna lag är i kraft. Slut på ändringsförslaget 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av 6 kap. i lagen om bostadsaktiebolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) rubriken för 6 kap. 17 § samt 6 kap. 17 § 2 mom., 19 § 2 mom. 1 punkten, 23 § 2 mom. och rubriken för 24 § samt 
fogas till 6 kap. 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1330/2018, ett nytt 3 mom., till 17 § nya 2 och 4–6 mom., varvid det ändrade 2 mom. blir 3 mom., till kapitlet en ny 17 a §, till 24 § ett nytt 3 mom. och till 27 § ett nytt 4 mom. som följer:  
6 kap.  
Bolagsstämma 
7 § 
Aktieägarnas deltagande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring I ett bostadsaktiebolag med minst 30 aktielägenheter har en Slut på ändringsförslaget aktieägare har rätt att delta i bolagsstämman enbart på ett sätt som avses i 17 § 2 mom. genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel, om aktieägaren har anmält sådant deltagande och det i kallelsen har nämnts vilken bindande verkan ett sådant deltagandesätt som ska anmälas till bolaget har. 
17 § 
Platsen för stämman samt deltagandesätt 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Styrelsen kan besluta att deltagande i en i 1 mom. avsedd bolagsstämma också får ske så att en aktieägare under stämman fullt ut kan utöva sin beslutanderätt enligt 1 § 1 mom. genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel, om inte ordnandet av en sådan stämma begränsas eller förbjuds i bolagsordningen. 
Styrelsen kan även besluta att bolagsstämman ordnas utan stämmoplats på så sätt att aktieägarna under stämman fullt ut utövar sin beslutanderätt enligt 1 § 1 mom. i realtid genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel. En förutsättning är att bolagsstämman enligt bolagsordningen ska eller kan ordnas på detta sätt. 
Styrelsen kan besluta att deltagande i en i 1–3 mom. avsedd bolagsstämma dessutom får ske per post eller genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel före eller under bolagsstämman, om inte tillhandahållande av en sådan metod för deltagande begränsas eller förbjuds i bolagsordningen. Styrelsen kan besluta att endast en del av aktieägarens rättigheter kan utövas på det sätt som avses i detta moment och att rätten kan utövas endast på det sätt som styrelsen beslutar, om inte annat bestäms i bolagsordningen. 
En ytterligare förutsättning för att en stämma som avses i 2 och 3 mom. och en metod för deltagande som avses i 4 mom. ska kunna ordnas är att rätten att delta och rösträkningens riktighet kan kontrolleras på ett sätt som kan jämställas med förfarandena vid en bolagsstämma som avses i 1 mom. Endast de som har utövat sin rösträtt före stämman eller som kan utöva sin rösträtt under stämman betraktas som deltagare i stämman. Beslutsförslag som eventuellt är föremål för förhandsröstning anses ha lagts fram utan ändringar på bolagsstämman. 
Stämmokallelsen ska innehålla information om möjligheten att delta i stämman på ett i 2–4 mom. avsett sätt och villkoren för att utnyttja möjligheten samt om det tekniska genomförandet av deltagandet, eventuella i 4 mom. avsedda anknytande begränsningar i aktieägarnas yttranderätt och vilket förfarande som ska iakttas.  
17 a § 
Minoritetsaktieägares rätt att delta på distans och på stämmoplatsen 
Ett bolag ska erbjuda aktieägarna möjlighet att delta i bolagsstämman på det sätt som avses i 17 § 2 mom., om bolaget har minst 30 aktielägenheter och om aktieägare med minst en tiondel av bolagets samtliga aktier begär det. Ett sådant deltagande ska begäras skriftligen av styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i stämmokallelsen. 
Om det i bolagsordningen finns en bestämmelse som avses i 17 § 3 mom., ska bolaget erbjuda en möjlighet att delta i bolagsstämman även på en stämmoplats som avses i 1 mom. i den paragrafen, om aktieägare med minst en tiondel av bolagets samtliga aktier begär det. Ett sådant deltagande ska begäras skriftligen av styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i stämmokallelsen. 
19 § 
Stämmokallelsens innehåll 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Särskilda bestämmelser om stämmokallelsens innehåll finns i 
1) 7 § 3 mom., som gäller anmälan, och 17 § 6 mom., som gäller användning av tekniska hjälpmedel och posten, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
23 § 
Ordförande, röstlängd och protokoll 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ordföranden ska se till att det över de närvarande aktieägarna, ombuden och biträdena upprättas en förteckning i vilken införs varje aktieägares aktieantal och röstetal (röstlängd). Av uppgifterna i aktieboken ska på bolagsstämman läggas fram aktieägarens namn och hemkommun samt antalet aktier specificerade enligt aktieslag och eventuella andra skillnader i de rättigheter och skyldigheter som aktierna medför. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
24 § 
Fortsatt stämma och avbrytande av stämma på grund av teknisk störning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om en funktionsstörning i ett bolags i 17 § 2–4 mom. avsedda datakommunikation eller i något annat tekniskt hjälpmedel som bolaget använder för att ordna stämman kan inverka på giltigheten av stämmans beslut och det finns anledning att anta att avhjälpande av störningen väsentligt fördröjer stämman, kan bolagsstämmans ordförande besluta att stämman ska avbrytas och fortsätta inom Utskottet föreslår en ändring fyra veckor Slut på ändringsförslaget från stämmans begynnelsetidpunkt enligt stämmokallelsen. En förutsättning är att de aktieägare som vid tidpunkten för avbrytandet hade rätt att delta i stämman i god tid innan stämman fortsätter informeras om avbrytandet och den möjliga tidpunkten för en fortsatt stämma samt om den nya tekniska lösning som eventuellt behövs för deltagandet. 
27 § 
Beslut med kvalificerad majoritet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För en ändring av bolagsordningen räcker det dock med ett majoritetsbeslut, om aktieägarna enligt ändringen ska erbjudas en möjlighet enligt 17 § 2 mom. att utöva sina rättigheter på bolagsstämman. 
Utskottet föreslår en ändring Denna lag tillämpas på sådana stämmor till vilka kallelse har utfärdats i enlighet med denna lag och som hålls medan denna lag är i kraft. Slut på ändringsförslaget 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 5 kap. i lagen om andelslag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om andelslag (421/2013) rubriken för 5 kap. 17 § samt 5 kap. 17 § 2 mom., 18 § 1 mom., 19 § 2 mom. 2 punkten, 25 § 2 mom. och rubriken för 26 § samt 
fogas till 5 kap. 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 357/2017, ett nytt 4 mom., till 17 § nya 2, 3 och 5 mom., varvid det ändrade 2 mom. blir 4 mom. och det nuvarande 3 mom. blir 6 mom., till 26 § ett nytt 3 mom., till kapitlet en ny 27 a § och till 29 § ett nytt 4 mom. som följer:  
5 kap. 
Andelsstämman och fullmäktige 
7 § 
Medlemmarnas deltagande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En medlem har rätt att delta i andelsstämman enbart på ett sätt som avses i 17 § 2 mom. genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel, om medlemmen har anmält sådant deltagande och det i kallelsen har nämnts vilken bindande verkan ett sådant deltagandesätt som ska anmälas till andelslaget har. Detsamma gäller sådana andelsägare och aktieägare som har rätt att delta i andelsstämman. En anmälan om ett ombud för ett börsandelslags medlem begränsar inte deltaganderätten för andra i 9 § 3 mom. avsedda ombud för medlemmen. 
Förfarandet på stämman 
17 § 
Platsen för stämman samt deltagandesätt 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Styrelsen kan besluta att deltagande i en i 1 mom. avsedd andelsstämma också får ske så att en medlem under stämman fullt ut kan utöva sin beslutanderätt enligt 1 § 1 mom. genom datakommunikation och med något annat tekniskt hjälpmedel, om inte ordnandet av en sådan stämma begränsas eller förbjuds i stadgarna. 
Styrelsen kan även besluta att andelsstämman ordnas utan stämmoplats på så sätt att medlemmarna under stämman utövar sin beslutanderätt enligt 1 § 1 mom. i realtid genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel. En förutsättning är att andelsstämman enligt stadgarna ska eller kan ordnas på detta sätt. 
Styrelsen kan besluta att deltagande i en i 1–3 mom. avsedd andelsstämma dessutom får ske per post eller genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel före eller under andelsstämman, om inte tillhandahållande av en sådan metod för deltagande begränsas eller förbjuds i stadgarna. Styrelsen kan besluta att endast en del av medlemmarnas rättigheter kan utövas på det sätt som avses i detta moment och att rätten kan utövas endast på det sätt som styrelsen beslutar, om inte annat bestäms i stadgarna. 
En ytterligare förutsättning för att en stämma som avses i 2 och 3 mom. och en metod för deltagande som avses i 4 mom. ska kunna ordnas är att rätten att delta och rösträkningens riktighet kan kontrolleras på ett sätt som kan jämställas med förfarandena vid en andelsstämma som avses i 1 mom. Endast de som har utövat sin rösträtt före stämman eller som kan utöva sin rösträtt under stämman betraktas som deltagare i stämman. Beslutsförslag som eventuellt är föremål för förhandsröstning anses ha lagts fram utan ändringar på andelsstämman. 
Stämmokallelsen ska innehålla information om möjligheten att delta i stämman på ett i 2–4 mom. avsett sätt och villkoren för att utnyttja möjligheten samt om det tekniska genomförandet av deltagandet, eventuella i 4 mom. avsedda anknytande begränsningar i medlemmarnas yttranderätt och vilket förfarande som ska iakttas. 
I stadgarna kan det bestämmas att andelsägare och aktieägare får delta i stämman endast på ett sätt som avses i 2–4 mom. Andelsägarna och aktieägarna ska på samma sätt som en stämmokallelse utfärdas ges information om denna rätt att delta, och rätten att delta ska kunna utövas under minst ett dygn. 
18 § 
Sammankallande av stämma 
Andelsstämma sammankallas av styrelsen. I stadgarna kan det dock bestämmas att det är förvaltningsrådet som sammankallar stämman. Ett förvaltningsråd som har rätt att sammankalla andelsstämma beslutar också om de sätt att delta i stämman som avses i 17 §, om inte annat bestäms i stadgarna. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
19 § 
Stämmokallelsens innehåll 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om innehållet i stämmokallelsen finns dessutom i 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) 7 § 4 mom., som gäller anmälan, och 17 § 6 mom., som gäller användning av tekniska hjälpmedel och posten, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
25 § 
Ordförande, röstlängd och protokoll 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ordföranden ska se till att det över de närvarande medlemmarna, ombuden och biträdena upprättas en förteckning i vilken antalet andelar och aktier för varje medlem och medlemmens röstetal (röstlängd) införs. Om en medlem enligt stadgarna kan ha flera röster ska det i röstlängden finnas uppgift om varje medlems röstetal och om hur röstetalet ska bestämmas. Av uppgifterna i medlems- och ägarförteckningen ska på andelsstämman läggas fram medlemmens namn och hemkommun samt antalet andelar och aktier specificerade enligt andels- och aktieslag samt eventuella andra skillnader i de rättigheter och skyldigheter som andelarna och aktierna medför. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
26 § 
Fortsatt stämma och avbrytande av stämma på grund av teknisk störning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om en funktionsstörning i ett andelslags i 17 § 2–4 mom. avsedda datakommunikation eller i något annat tekniskt hjälpmedel som andelslaget använder för att ordna andelsstämman kan inverka på giltigheten av stämmans beslut och det finns anledning att anta att avhjälpande av störningen väsentligt fördröjer stämman, kan andelsstämmans ordförande besluta att stämman ska avbrytas och fortsätta inom Utskottet föreslår en ändring fyra veckor Slut på ändringsförslaget från stämmans begynnelsetidpunkt enligt stämmokallelsen. En förutsättning är att de medlemmar, andelsägare eller aktieägare som vid tidpunkten för avbrytandet hade rätt att delta i stämman i god tid innan stämman fortsätter informeras om avbrytandet av stämman och den möjliga tidpunkten för en fortsatt stämma samt om den nya tekniska lösning som eventuellt behövs för deltagandet. 
27 a § 
Utövande av annan än muntlig yttranderätt 
Om en medlem med stöd av 17 § 4 mom. under andelsstämman utövar sin frågerätt på något annat sätt än muntligt, kan styrelsen besvara frågan efter stämman på det sätt som anges i 27 § 2 mom., om inte annat anges i stämmokallelsen eller bestäms i stadgarna. Andelsstämman kan dock besluta att frågan ska besvaras på stämman i enlighet med 27 §. 
Om en medlem med stöd av 17 § 4 mom. under andelsstämman utövar sin yttranderätt på något annat sätt än muntligt, kan dessa frågor och andra anföranden trots 7 och 27 § sammanslås och redigeras på andelsstämman innan frågorna, anförandena och svaren på dem görs synliga för eller kan höras av dem som deltar i andelsstämman. En förutsättning är att förfarandet behövs för att på ett skäligt sätt begränsa andelsstämmans längd, att förfarandet gör det lättare att följa stämman, att förfarandet bidrar till att säkerställa att stämman förlöper på ett korrekt sätt och att förfarandet det inte väsentligt ändrar innehållet i anförandena. Beslut om principerna för förfarandet ska fattas i början av stämman. De ursprungliga anförandena som hållits på något annat sätt än muntligt under stämman ska bevaras minst ett år efter andelsstämman. 
29 §  
Beslut med kvalificerad majoritet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För en ändring av stadgarna räcker det dock med ett majoritetsbeslut, om medlemmarna enligt ändringen ska erbjudas en möjlighet enligt 17 § 2 mom. att utöva sina rättigheter vid andelsstämman. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Utskottet föreslår en ändring Denna lag tillämpas på sådana stämmor och sammanträden till vilka kallelse har utfärdats i enlighet med denna lag och som hålls medan denna lag är i kraft. Slut på ändringsförslaget 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av föreningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i föreningslagen (503/1989) 17 §, 24 § 1 och 2 mom., 25 § 2 mom., 27 § 2 mom., 29 § 4 mom. och 30 §, av dem 17 §, 24 § 1 och 2 mom., 29 § 4 mom. och 30 § sådana de lyder i lag 678/2010, som följer:  
17 § 
Medlemmarnas beslutanderätt 
Medlemmarna utövar sin beslutanderätt vid föreningsmötet. 
Styrelsen eller föreningsmötet kan besluta att deltagande i ett i 1 mom. avsett föreningsmöte också får ske så att en medlem under mötet fullt ut kan utöva sin beslutanderätt genom datakommunikation och med ett annat tekniskt hjälpmedel, om inte ordnandet av ett sådant möte begränsas eller förbjuds i stadgarna. 
Styrelsen eller föreningsmötet kan även besluta att föreningsmötet ordnas utan mötesplats på så sätt att medlemmarna under mötet utövar sin beslutanderätt enligt 1 mom. i realtid genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel. En förutsättning är att föreningsmötet enligt stadgarna ska eller kan ordnas på detta sätt. 
Styrelsen eller föreningsmötet kan besluta att deltagande i föreningsmötet utöver vad som föreskrivs i 1–3 mom. får ske per post eller genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel före eller under föreningsmötet, om inte tillhandahållande av en sådan metod för deltagande begränsas eller förbjuds i stadgarna. Styrelsen eller föreningsmötet kan besluta att endast en del av medlemmarnas rättigheter kan utövas genom den metod för deltagande som avses i detta moment och att rätten kan utövas endast på det sätt som styrelsen eller mötet beslutar, om inte något annat bestäms i stadgarna. Om föreningens egentliga syfte är att påverka politiska angelägenheter, gäller sådan deltaganderätt endast under själva mötet.  
En ytterligare förutsättning för att ett möte som avses i 2 och 3 mom. och en möjlighet till deltagande som avses i 4 mom. ska kunna ordnas är att rätten att delta och rösträkningens riktighet kan kontrolleras på ett sätt som kan jämställas med förfarandena vid ett föreningsmöte som avses i 1 mom. Endast de som har utövat sin rösträtt före mötet eller som kan utöva sin rösträtt under mötet betraktas som deltagare i mötet. 
I stadgarna kan det bestämmas att medlemmarna i frågor som särskilt nämns i stadgarna utövar sin beslutanderätt vid särskilda omröstningstillfällen, per post, genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel utan att komma samman till möte. Bestämmelsen får dock inte gälla frågor som nämns i 23 § 1 mom.  
Om medlemmarna är enhälliga, får de besluta att beslut i en fråga som ska avgöras vid föreningsmöte fattas utan att föreningen kommer samman till möte. Beslutet ska fattas skriftligen, dateras och verifieras av samtliga föreningsmedlemmar. På ett skriftligt beslut tillämpas i övrigt vad som föreskrivs om protokoll från föreningsmöte. 
24 §  
Möteskallelse 
Föreningsmötet ska sammankallas i enlighet med vad som bestäms i stadgarna. I kallelsen ska nämnas när och var mötet hålls och eventuell skyldighet att anmäla sig på förhand.  
Om medlemmarna har rätt att delta i mötet också per post eller genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel, ska detta nämnas i möteskallelsen. I möteskallelsen ska dessutom nämnas villkoren för ett sådant deltagande, det tekniska genomförandet av deltagandet, eventuella anknytande begränsningar i medlemmarnas yttranderätt samt vilket förfarande som ska iakttas
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
25 § 
Utskottet föreslår en ändring Medlemmarnas rösträtt och deltaganderätt Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I stadgarna får bestämmas att den som under en viss tid försummar att betala sin medlemsavgift inte har rätt att utöva sin rösträtt. I stadgarna kan även bestämmas att en förutsättning för att en medlem ska kunna delta i ett föreningsmöte är att medlemmen på förhand till föreningen anmäler sitt deltagande i mötet senast den dag som nämns i möteskallelsen. I sådana fall räknas kallelsetiden från den sista anmälningsdagen. En medlem har rätt att delta i föreningsmötet endast på det sätt som avses i 17 § 2 mom. genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel, om medlemmen har anmält sådant deltagande och det i kallelsen har nämnts vilken bindande verkan ett sådant deltagandesätt som ska anmälas till föreningen har
27 § 
Beslutsförfarande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ett beslut om ändring av stadgarna på det sätt som avses i 17 § 2 eller 4 mom. eller 19 § 1 mom. eller så att majoritetsval ersätts med proportionella val är dock giltigt, om beslutet vid omröstning har biträtts av mer än hälften av de avgivna rösterna och det i övrigt har fattats i enlighet med vad som föreskrivs eller bestäms om ändring av stadgarna. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
29 § 
Förrättande av val 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Proportionella val förrättas genom sluten omröstning. I stadgarna kan det bestämmas att proportionella val förrättas genom öppen omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten. 
30 § 
Omröstnings- och valordning 
Om en förenings beslutanderätt utövas på ett sätt som avses i 17 § 6 mom. eller 19 §, ska föreningen för detta ändamål godkänna en omröstnings- och valordning. I denna ska sådana bestämmelser om röstning och val tas in som behövs för att komplettera denna lag och föreningens stadgar. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Utskottet föreslår en ändring Denna lag tillämpas på sådana möten till vilka kallelse har utfärdats i enlighet med denna lag och som hålls medan denna lag är i kraft. Slut på ändringsförslaget 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 9.6.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Sanni Grahn-Laasonen saml 
 
vice ordförande 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent (delvis) 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd (delvis) 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Janne Sankelo saml 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst 
 
ersättare 
Olli Immonen saf 
 
ersättare 
Hilkka Kemppi cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Lauri Tenhunen.