Senast publicerat 28-09-2021 15:15

Betänkande EkUB 23/2021 rd RP 110/2021 rd Ekonomiutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder, lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och lagen om Finansinspektionen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder, lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och lagen om Finansinspektionen (RP 110/2021 rd): Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Tiina Heinonen 
  finansministeriet
 • byråchef Eeva Granskog 
  Finansinspektionen
 • chefsjurist Jari Virta 
  Finanssiala ry
 • sektionschef Vesa Sainio 
  FINE Försäkrings- och finansrådgivningen
 • professor Matti Turtiainen. 

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om placeringsfonder, lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och lagen om Finansinspektionen ändras. 

Syftet med propositionen är att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om gränsöverskridande distribution av investeringsfonder och alternativa investeringsfonder. 

Bestämmelserna om fondbolags verksamhet utomlands och marknadsföring av placeringsfonder utomlands i lagen om placeringsfonder ändras. Lagen avses få nya bestämmelser om funktioner som är tillgängliga för investerare i den EES-stat där placeringsfonden marknadsförs samt om kraven och förfarandena för upphörande av marknadsföring av placeringsfonden. På motsvarande sätt ska också lagens bestämmelser om marknadsföring i Finland av andelar i fondföretag ändras. 

I lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder föreslås nya bestämmelser om sonderande marknadsföring av alternativa investeringsfonder. Bestämmelserna om sonderande marknadsföring ska enligt förslaget också omfatta registreringsskyldiga förvaltare av alternativa investeringsfonder (nedan AIF-förvaltare) på nationell nivå samt AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeländer. Till lagen ska dessutom fogas nya bestämmelser om funktioner som är tillgängliga för icke-professionella kunder samt om kraven och förfarandena för upphörande av marknadsföring av alternativa investeringsfonder. Det föreslås preciseringar av anmälningsförfarandena i samband med AIF-förvaltarnas gränsöverskridande verksamhet. 

Syftet är dessutom att göra de ändringar i den nationella lagstiftningen som Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande distribution av investeringsfonder och alternativa investeringsfonder förutsätter. I lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder införs bestämmelser om administrativa påföljder för överträdelse av förordningen och om skadeståndsskyldighet. 

I de lagarna föreslås också mindre ändringar för att avhjälpa tidigare brister. 

I lagen om Finansinspektionen preciseras Finansinspektionens tillsynsbefogenheter i fråga om registreringsskyldiga AIF-förvaltare och deras ledning. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt, med undantag för ändringen av lagen om Finans-inspektionen, som avses träda i kraft den 1 januari 2022. Tidsfristen för det nationella genomförandet av direktivet var den 2 augusti 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Propositionens huvudsakliga innehåll.

Syftet med den föreslagna regleringen är att genomföra direktivet avseende gränsöverskridande distribution av investeringsfonder och alternativa investeringsfonder (direktiv (EU) 2019/1160, ändringsdirektivet) och att göra de ändringar i vår nationella lagstiftning som förordningen avseende gränsöverskridande distribution av investeringsfonder och alternativa investeringsfonder (förordning (EU) 2019/1156) förutsätter. 

Ekonomiutskottet tillstyrker den föreslagna regleringen med vissa små tekniska ändringar och följande anmärkningar. 

AIF-förvaltare.

Det föreslås att ett nytt 13 a kap. fogas till lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Genom reformen utsträcks bestämmelserna om sonderande marknadsföring till att omfatta också registreringsskyldiga AIF-förvaltare och de AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeländer. Enligt den föreslagna regleringen har AIF-förvaltare rätt att bedriva sonderande marknadsföring av AIF-fonder. För att rätten till sådan marknadsföring ska kunna utnyttjas krävs det dock att förvaltaren registrerar sig eller har auktorisation. När sonderande marknadsföring bedrivs bara av sådana aktörer som Finansinspektionen redan har tillsyn över, kan man förvissa sig om att aktören har tillräckliga förutsättningar att förvalta AIF-fonder. Detta är viktigt eftersom den marknadsföringen också kan riktas till icke-professionella kunder; AIF-fonder har blivit en central del av de icke-professionella kundernas finansförvaltning, särskilt i en miljö med låga räntor. 

Styrelsen för ett investeringsfondbolag.

I lagen om placeringsfonder föreslås bestämmelser om valet av medlemmarna i ett fondbolags styrelse. Styrelsemedlemmarna ska utses av fondbolaget. I samband med totalreformen av lagen om placeringsfonder (2018) frångicks praxis med en styrelsemedlem som fondandelsägarstämman utsett, och det fastställdes kompetens- och erfarenhetskrav för de oberoende medlemmarna. I lagen om placeringsfonder anges det dock inte vem som ska utse ett fondbolags styrelse, utan de allmänna bestämmelserna i aktiebolagslagen ska till-lämpas. Den föreslagna bestämmelsen förtydligar rättsläget, och den behövs för att ett fondbolag ska kunna förvissa sig om att styrelsemedlemmarna uppfyller kompetens- och erfarenhetskraven. 

Ikraftträdande.

Under sakkunnigutfrågningen aktualiserades frågan om ikraftträdandet av de föreslagna bestämmelserna. Ekonomiutskottet konstaterar att tidsfristen för det nationella genomförandet redan har gått ut. Av propositionen framgår det att intressentgrupperna har hörts i stor utsträckning under lagberedningen. Man kan således anta att innehållet i regleringen i huvuddrag har kunnat förutses av sektorn. En nationell övergångsbestämmelse skulle kunna ge upphov till oklarheter, särskilt i gränsöverskridande situationer. 

Bedömningar av harmoniseringens mål och konsekvenser.

Harmoniseringen av finansmarknaden och avskaffandet av olikheter i medlemsstaternas lagstiftning är viktiga mål ur ett sameuropeiskt perspektiv. Det kan enligt bedömningar medföra betydande fördelar bland annat när det gäller att stärka EU:s konkurrenskraft. Ekonomiutskottet delar de sakkunnigas oro över att de föreslagna ändringarna inte till alla delar verkar leda till det eftersträvade resultatet trots att målen med förslaget är värda att understödja. 

Även om ökad konkurrens också kan gynna små aktörer och ge investerarna större valmöjligheter i och med att konkurrensen ökar, kan ökad konkurrens inom ett större marknadsområde också leda till att det totala antalet aktörer, och särskilt just de små aktörerna, minskar. De stora aktörerna skulle i ännu högre grad kunna utnyttja de stordriftsfördelar i sin verksamhet som de har redan nu och överföra den nytta som uppnås till priset på tjänsterna. Det skulle medföra ytterligare en konkurrensfördel för dem. 

Ökade konkurrensmöjligheter kan betyda att antalet aktörer samtidigt minskar men att priserna på tjänsterna trots det sjunker. Om den totala marknaden till exempel av orsaker som beror på regleringen de facto är uppdelad enligt nationalstaternas gränser, kan även aktörernas marknadsområden bestämmas enligt dessa gränser. Antalet aktörer utgör alltså inte i sig en garanti för en fungerande konkurrens, om varje aktör på olika grunder har en faktisk monopolställning eller annars dominerande marknadsställning inom sitt område. 

De ändringar som den nya regleringen medför kan gynna dem som använder tjänsterna trots att antalet aktörer minskar, förutsatt att det råder verklig konkurrens, dvs. att det är enkelt och säkert att använda tjänsterna över gränsen och det ger kunden ett mervärde, exempelvis i form av lägre kostnader eller ett större urval av tjänster. 

Även om den nya regleringen gör det möjligt att rikta de investeringstillgångar som rör sig i Europa i dag på ett nytt sätt, väcker den optimistiska bedömningen av ökningen av investeringarna frågan om varifrån de helt nya tillgångarna skulle komma, om inte EU till följd av ändringarna lyckas framstå som ett så exceptionellt gynnsamt investeringsobjekt att man kan locka sådana investeringar som för närvarande går till länder utanför EU. 

DETALJMOTIVERING

3. Lagen om ändring av lagen om Finansinspektionen

26 §. Återkallande av verksamhetstillstånd och registrering samt därmed jämförbara förordnanden om avslutande av verksamhet.

I paragrafen föreslås tekniska ändringar som beror på att lagstiftningen i regeringens proposition RP 28/2021 rd har antagits. 

28 §. Begränsning av ledningens verksamhet.

I paragrafen föreslås tekniska ändringar som beror på att lagstiftningen i regeringens proposition RP 28/2021 rd har antagits. 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ekonomiutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 110/2021 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 3 i proposition RP 110/2021 rd med ändringar. 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av lagen om placeringsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om placeringsfonder (213/2019) 22 kap. 1 § 5 och 6 mom. samt 23 kap. 3 §, 
ändras 3 kap. 3 § 1 mom., 15 kap. 1 § och rubriken för 2 §, 22 kap. 3 §, 7 § 1 mom. och 8 §, 23 kap. 1 § 1, 4 och 5 mom. samt 2 §, 26 kap. 3 § 1 mom. samt 27 kap. 2 § 2 mom. 8 punkten och 3 mom. och 
fogas till 1 kap. 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 380/2021, ett nytt 7 mom., till 15 kap. 2 § ett nytt 2 mom., till 21 kap. 5 § ett nytt 5 mom., till 22 kap. nya 2 a, 7 a och 9 a §, till 22 kap. 10 § ett nytt 2 mom., till 22 kap. en ny 12 § samt till 23 kap. en ny 7 § som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Tillämpningsområde samt annan lagstiftning som är tillämplig på fondbolag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om marknadsföring av fondandelar i placeringsfonder och andelar i fondföretag finns förutom i denna lag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1156 om underlättande av gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013, (EU) nr 346/2013 och (EU) nr 1286/2014, nedan förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder
3 kap. 
Verksamhetsförutsättningar och minimikapital 
3 § 
Fondbolags styrelse 
Ett fondbolags styrelse utses av fondbolagets bolagsstämma. Styrelsen ska ha minst tre medlemmar av vilka minst en tredjedel ska vara oberoende. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
15 kap. 
Marknadsföring av fondandelar och fondbolags informationsskyldighet 
1 § 
Marknadsföringsprinciper 
Marknadsföringen av fondandelar i placeringsfonder ska ske på finska eller svenska eller något annat språk som Finansinspektionen godkänner, om Finansinspektionen kräver det. 
Bestämmelser om de krav som gäller marknadsföringsmaterial som riktar sig till investerare finns förutom i denna lag också i artikel 4 i förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder. 
Finansinspektionen har med stöd av artikel 7 i förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder rätt att begära att i förväg bli underrättad om marknadsföringsmaterial som fondbolagen använder. 
2 § 
Meddelande om riskkoncentration och variationer i nettotillgångsvärdet i fondprospekt och marknadsföringsmaterial 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om nettovärdet av en placeringsfonds tillgångar tenderar att variera avsevärt på grund av investeringarnas sammansättning eller förvaltningsmetoderna, ska detta särdrag anges i fondprospektet och vid behov i marknadsföringsmaterialet. 
21 kap. 
Förvaringsinstituts uppgifter 
5 § 
Förutsättningar för utläggning av förvaringsverksamhet på entreprenad 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vid tillämpning av denna paragraf samt 6 och 7 § ska tillhandahållande av tjänster i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper genom värdepappersavvecklingssystem enligt det direktivet, eller tillhandahållande av liknande tjänster från värdepappersavvecklingssystem i tredjeland, inte betraktas som utläggning av förvaringsverksamhet på entreprenad. 
22 kap. 
Fondbolags verksamhet utomlands och marknadsföring av placeringsfonder utomlands 
2 a § 
Ändringar i uppgifter som anmälts 
Om de uppgifter som avses i 1 § 1 mom. 2–4 punkten ändras, ska fondbolaget på förhand underrätta Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat om ändringarna senast en månad innan ändringarna träder i kraft. 
Finansinspektionen ska bedöma de planerade ändringarna efter att ha fått en sådan anmälan som avses i 1 mom. Om ändringen skulle leda till att fondbolaget inte längre följer denna lag, ska Finansinspektionen inom 15 arbetsdagar efter att ha fått all den information som avses i momentet förbjuda genomförandet av ändringen. Finansinspektionen ska underrätta den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat om detta. 
Om fondbolaget genomför ändringen trots Finansinspektionens förbud, ska Finansinspektionen vidta lämpliga åtgärder och vid behov tillämpa 19 kap. 2 § om återkallande av verksamhetstillstånd och begränsning av verksamheten för att säkerställa att den verksamhet som strider mot bestämmelserna upphör. Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat om de åtgärder som vidtagits. 
Om de uppgifter som lämnats enligt 1 § 2 mom. ändras, ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat om detta. Om det sker förändringar i omfattningen av fondbolagets verksamhetstillstånd eller i eventuella begränsningar i fråga om de typer av placeringsfonder som fondbolaget har verksamhetstillstånd att förvalta, ska Finansinspektionen informera den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat om ändringarna och på motsvarande sätt ändra uppgifterna i det intyg som avses 1 § i 3 mom. 
3 § 
Finansinspektionens rätt att kräva att förutsättningarna för ett tillstånd uppfylls 
Om ett fondbolag inte uppfyller de förutsättningar som anges i 2 § kan Finansinspektionen sätta ut en tid för korrigering av situationen och, om kravet inte uppfylls inom den utsatta tiden, tillämpa bestämmelserna i 19 kap. 2 § om återkallande av verksamhetstillstånd och begränsning av verksamheten. 
7 § 
Marknadsföring av fondandelar i andra EES-stater än Finland 
Fondbolag och utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland och som har för avsikt att marknadsföra fondens fondandelar i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat ska anmäla detta till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla följande uppgifter och handlingar: 
1) information om arrangemangen för marknadsföring av placeringsfondens fondandelar i fondens EES-värdmedlemsstat och uppgift om att fondandelarna marknadsförs av det fondbolag eller det utländska EES-fondbolag som förvaltar placeringsfonden, 
2) information som den behöriga myndigheten i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat behöver för att ta ut arvoden eller avgifter eller för att meddela om sådana, 
3) information om de arrangemang som avses i 7 a § 1 mom., 
4) placeringsfondens stadgar, fondprospekt, senaste verksamhetsberättelse och följande halvårsrapport, översatta i enlighet med 9 § 2 mom. 3 punkten, 
5) faktabladet, översatt i enlighet med 9 § 2 mom. 2 punkten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7 a § 
Funktioner som är tillgängliga för investerare i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat 
Fondbolag och utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland och som har för avsikt att marknadsföra fondens fondandelar i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat ska genomföra de funktioner som behövs för att utföra följande uppgifter i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat: 
1) behandla teckningar och inlösen av fondandelar i placeringsfonden och sköta utbetalningar till fondandelsägarna i enlighet med villkoren i de handlingar som krävs enligt 15 kap., 
2) tillhandahålla investerare information om hur order som avses i 1 punkten kan göras och hur inlösen betalas. 
3) underlätta hanteringen av information och tillgången till de förfaranden och arrangemang som avses i fondföretagsdirektivets artikel 15 om hur investerarna kan utöva de rättigheter som följer av deras investering i placeringsfonden, 
4) tillhandahålla investerare de uppgifter och de handlingar som avses i 15 kap. enligt de villkor som fastställs i 9 § i detta kapitel, för att de ska kunna konsultera dem och ta kopior, 
5) skriftligen eller i någon annan varaktig form tillhandahålla investerare relevant information om de uppgifter som funktionerna utför så att investerarna kan bevara och lagra informationen och återge den i oförändrad form, 
6) fungera som kontaktpunkt för kommunikation med Finansinspektionen och de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat. 
Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget ska se till att de funktioner som avses i 1 mom. tillhandahålls på det officiella språket eller ett av de officiella språken i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat eller på ett språk som godkänns av de behöriga myndigheterna i den staten. 
En tredje part, som omfattas av regler och tillsyn för de uppgifter som ska utföras, kan på fondbolagets och det utländska EES-fondbolagets vägnar eller tillsammans med dem utföra de uppgifter som avses i 1 mom. Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget ska ha ett skriftligt avtal som bevis på utnämnandet av den tredje parten där det preciseras vilka av de uppgifter som avses i momentet som inte utförs av fondbolaget eller det utländska EES-fondbolaget och där det fastställs att den tredje parten har rätt att av fondbolaget eller det utländska EES-fondbolaget få de uppgifter och handlingar som krävs för att utföra uppgifterna. 
8 § 
Fondbolags skyldighet att hålla handlingar tillgängliga för den behöriga myndigheten i en EES-stat 
Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget ska se till att de handlingar som avses i 7 § 1 mom. 4 och 5 punkten och vid behov översättningarna av dem är tillgängliga för de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat på bolagens webbplatser. Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget ska hålla handlingarna och översättningarna uppdaterade. De ska anmäla varje ändring i handlingarna till de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat och ange var dessa handlingar är tillgängliga i elektronisk form. 
Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens genomförandedirektiv i fråga om rätten för de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat att i enlighet med 1 mom. i denna paragraf få de handlingar som avses i 7 § 1 mom. 4 och 5 punkten. 
9 a § 
Ändrade uppgifter om marknadsföring av fondandelar 
Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget ska skriftligen underrätta Finansinspektionen och de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat om ändringar i de uppgifter som avses i 7 § 1 mom. 1–3 punkten senast en månad innan ändringarna träder i kraft. 
Finansinspektionen ska bedöma ändringarna efter att ha fått en anmälan som avses i 1 mom. Om ändringen skulle leda till att fondbolaget eller det utländska EES-fondbolaget inte längre följer denna lag, ska Finansinspektionen inom 15 arbetsdagar efter att ha fått all den information som avses i momentet förbjuda genomförandet av ändringen. Finansinspektionen ska underrätta de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat om detta. 
Om fondbolaget eller det utländska EES-fondbolaget genomför ändringen trots Finansinspektionens förbud, ska Finansinspektionen vidta lämpliga åtgärder och vid behov förbjuda marknadsföringen av placeringsfonden för att säkerställa att den verksamhet som strider mot bestämmelserna upphör. Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat om de åtgärder som vidtagits. 
10 § 
Finansinspektionens skyldighet att vidta åtgärder 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som i 1 mom. föreskrivs om Finansinspektionens skyldighet att vidta åtgärder tillämpas också på anmälningar som gjorts av den behöriga myndigheten i den EES-stat som identifierats i den anmälan som avses i 12 § 3 mom., när ett fondbolag eller ett utländskt EES-fondbolag har meddelat att marknadsföringen av fondandelar i en placeringsfond som det förvaltar i Finland har upphört i den EES-staten. 
12 § 
Upphörande av marknadsföring i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat 
Ett fondbolag och ett utländskt EES-fondbolag får upphöra med marknadsföringen av fondandelar i en placeringsfond som bolaget förvaltar i Finland i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat där en anmälan gjorts i enlighet med 7 § 1 mom., om 
1) ett allmänt erbjudande lämnas om att utan avgifter eller avdrag inlösa alla sådana fondandelar som innehas av investerare i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat, vilket offentliggörs under minst 30 arbetsdagar och riktas, direkt eller via förmedlare, individuellt till alla investerare vilkas identitet är känd, 
2) en anmälan om fondbolagets eller det utländska EES-fondbolagets avsikt att upphöra med marknadsföringen av fondandelar i placeringsfonden i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat offentliggörs på ett sätt som är allmänt tillgängligt och som är brukligt för marknadsföring av placeringsfonder och passande för en typisk investerare i placeringsfonder, och 
3) avtalsarrangemang med förmedlare eller ombud ändras eller avslutas med verkan från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring, i syfte att förhindra direkta eller indirekta erbjudanden om eller placeringar av de fondandelar i en placeringsfond som anges i den anmälan som avses i 3 mom. 
Det erbjudande om inlösen som avses i 1 mom. 1 punkten och den anmälan som avses i 2 punkten ska göras på det officiella språket eller ett av de officiella språken i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat eller på ett språk som godkänns av de behöriga myndigheterna i den staten. I dem ska ingå en tydlig beskrivning av konsekvenserna för fondandelsägarna om de inte godkänner ett erbjudande om inlösen av sina fondandelar. 
Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget ska lämna en anmälan med de uppgifter som avses i 1 mom. 1–3 punkten till Finansinspektionen. 
Finansinspektionen ska granska den anmälan som avses i 3 mom. och senast 15 arbetsdagar efter mottagandet av den fullständiga anmälan vidarebefordra den till den behöriga myndighet i den EES-värdmedlemsstat som identifierats i anmälan samt till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta fondbolaget eller det utländska EES-fondbolaget om att anmälan har skickats. 
Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget ska upphöra med alla direkta eller indirekta erbjudanden till investerare om eller placeringar av fondandelar i den förvaltade placeringsfonden i fondens EES-värdmedlemsstat från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring i denna EES-stat. 
Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget ska lämna de uppgifter och handlingar som avses i 9 § till investerare i den berörda EES-staten som innehar fondandelar i placeringsfonden samt till Finansinspektionen. Uppgifterna och handlingarna kan också lämnas genom elektronisk kommunikation eller annan teknik för distanskommunikation, om uppgifterna, handlingarna och kommunikationstekniken finns tillgängliga för investerare på det officiella språket eller något av de officiella språken i EES-staten eller på något annat språk som godkänts av den behöriga myndigheten i EES-staten. 
Finansinspektionen ska informera den behöriga myndigheten i den EES-stat som identifierats i den anmälan som avses i 3 mom. om alla ändringar i de handlingar som avses i 7 § 1 mom. 4 och 5 punkten. 
23 kap. 
Marknadsföring av andelar i fondföretag i Finland 
1 § 
Underrättelse 
Ett fondföretag får marknadsföra sina andelar i Finland, om den behöriga myndigheten i företagets hemstat har underrättat Finansinspektionen om att marknadsföringen inleds. Underrättelsen ska innehålla 
1) information om arrangemangen för marknadsföring av fondföretagets andelar i Finland och uppgift om att företagets andelar marknadsförs av det fondbolag som förvaltar företaget, 
2) information som Finansinspektionen behöver för att ta ut arvoden eller avgifter eller för att meddela om sådana, 
3) information om genomförandet av arrangemang för skötsel av de uppgifter som avses i 2 § 1 mom., 
4) fondföretagets stadgar eller stiftelsehandlingar, fondprospekt, senaste verksamhetsberättelse och den halvårsrapport som offentliggjorts därefter, översatta i enlighet med 6 § 2 mom., 
5) faktabladet, översatt i enlighet med 6 § 2 mom., 
6) ett intyg från den behöriga myndigheten i fondföretagets hemstat över att företaget uppfyller kraven i fondföretagsdirektivet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Fondföretaget ska se till att Finansinspektionen på elektronisk väg har tillgång till de handlingar som avses i 1 mom. 4 och 5 punkten och vid behov till översättningarna. Fondföretaget ska anmäla varje ändring i handlingarna till Finansinspektionen och ange var dessa handlingar är tillgängliga på elektronisk väg. 
Fondföretaget ska skriftligen informera Finansinspektionen om ändringar i de uppgifter som avses i 1 mom. 1–3 punkten senast en månad innan ändringarna träder i kraft. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 § 
Funktioner som är tillgängliga för investerare i Finland 
För att marknadsföra andelar i Finland ska ett fondföretag vidta åtgärder för att kunna 
1) behandla teckningar, återköp och inlösen av andelar i fondföretag och sköta utbetalningar till fondandelsägarna i enlighet med villkoren i de handlingar som krävs enligt kapitel IX i fondföretagsdirektivet, 
2) tillhandahålla investerare information om hur order som avses i 1 punkten kan göras och hur återköp och inlösen betalas. 
3) underlätta hanteringen av information och tillgången till de förfaranden och arrangemang som avses i fondföretagsdirektivets artikel 15 om hur investerarna kan utöva de rättigheter som följer av deras investering i fondföretaget, 
4) tillhandahålla investerare de uppgifter och de handlingar som krävs enligt kapitel IX i fondföretagsdirektivet enligt de villkor som fastställs i 6 §, för att de ska kunna konsultera dem och ta kopior, 
5) skriftligen eller i någon annan varaktig form tillhandahålla investerare relevant information om de uppgifter som funktionerna utför så att investerarna kan bevara och lagra informationen och återge den i oförändrad form, 
6) fungera som kontaktpunkt för kommunikation med Finansinspektionen och de behöriga myndigheterna. 
Fondföretaget ska säkerställa att de funktioner som avses i 1 mom. tillhandahålls på finska eller svenska eller på något annat språk som Finansinspektionen godkänner. 
De uppgifter som avses i 1 mom. kan på fondföretagets vägnar eller tillsammans med det utföras av en tredje part som omfattas av regler och tillsyn för de uppgifter som ska utföras. Fondföretaget ska ha ett skriftligt avtal som bevis på utnämnandet av den tredje parten där det preciseras vilka av de uppgifter som avses i momentet som inte utförs av fondföretaget och där det fastställs att den tredje parten har rätt att av fondföretaget få alla uppgifter och handlingar som krävs för att utföra uppgifterna. 
7 § 
Upphörande av marknadsföring av fondföretag i Finland 
Ett fondföretag som gjort en i 1 § avsedd anmälan om marknadsföring får upphöra med att marknadsföra sina andelar i Finland, om 
1) ett allmänt erbjudande lämnas om att utan avgifter eller avdrag återköpa eller inlösa alla sådana andelar i fondföretaget som innehas av investerare i Finland, vilket offentliggörs under minst 30 arbetsdagar och riktas, direkt eller via förmedlare, individuellt till alla andelsägare i fondföretaget i Finland vilkas identitet är känd, 
2) en anmälan om fondföretagets avsikt att upphöra med marknadsföringen av sina andelar i Finland offentliggörs på ett sätt som är allmänt tillgängligt och som är brukligt för marknadsföring av fondföretag och passande för en typisk fondföretagsinvesterare, och 
3) avtalsarrangemang med förmedlare eller ombud ändras eller avslutas med verkan från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring av fondföretagets andelar, i syfte att förhindra direkta eller indirekta erbjudanden om eller placeringar av dessa andelar i Finland. 
Det erbjudande om återköp eller inlösen som avses i 1 mom. 1 punkten och den anmälan som avses i 2 punkten ska göras på finska eller svenska eller på något annat språk som Finansinspektionen godkänner. I dem ska ingå en tydlig beskrivning av konsekvenserna för andelsägarna i fondföretaget om de inte godkänner ett erbjudande om återköp eller inlösen av sina fondandelar. 
Fondföretaget ska upphöra med alla direkta eller indirekta erbjudanden till investerare i Finland om eller placeringar av sina andelar från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring. 
Fondföretaget ska lämna de handlingar och uppgifter som avses i 6 § samt ändringar i dem till de investerare i Finland som fortfarande innehar andelar i fondföretaget. Fondföretaget får lämna dessa handlingar och uppgifter samt ändringar i dem genom elektronisk kommunikation eller annan teknik för distanskommunikation, om uppgifterna, handlingarna och kommunikationstekniken finns tillgängliga för investerarna på finska eller svenska eller på något annat språk som Finansinspektionen godkänner. 
Finansinspektionen får inte från den dag då den behöriga myndigheten i fondföretagets hemstat har underrättat den om alla ändringar i de handlingar som avses i 1 § 1 mom. 4 och 5 punkten kräva att fondföretaget visar att det i Finland iakttar de bestämmelser om marknadsföringskrav som avses i artikel 5 i förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder. 
26 kap. 
Tystnadsplikt och skadeståndsskyldighet samt kundkontroll 
3 § 
Fondbolags skadeståndsskyldighet 
Ett fondbolag är skyldigt att ersätta skada som det uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat en placeringsfond, fondandelsägare eller någon annan genom förfaranden som strider mot denna lag, mot förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder, mot kommissionens förordningar som antagits med stöd av fondföretagsdirektivet eller mot placeringsfondens stadgar. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
27 kap. 
Påföljder och rapportering om överträdelser 
2 § 
Påföljdsavgift 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen, för vilka det vid försummelse eller överträdelse påförs påföljdsavgift, är utöver vad som anges i 1 mom. följande bestämmelser i denna lag: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8) 7 kap. 5 §, 15 kap. 1 § 1 mom., 2 § 2 mom. och 3–12 § samt 26 kap. 7 § om skyldigheter som gäller marknadsföring och skyldigheten att ge information till investerare, om försummelsen att iaktta bestämmelserna upprepas, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen, för vilka det vid försummelse eller överträdelse påförs påföljdsavgift, är utöver vad som anges i 1 och 2 mom. i denna paragraf i fråga om placeringsfonder bestämmelserna om lämnande av information om transaktioner för värdepappersfinansiering och totalavkastningsswappar i artiklarna 13 och 14 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt i fråga om placeringsfonder bestämmelserna om kraven för marknadsföringsmaterial som riktas till investerare i artiklarna 4.1–3 i förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014)1 kap. 9 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1110/2018, 
ändras 1 kap. 3 § och 6 § 7 mom., 2 kap. 5 § 2 mom. 15 punkten, 5 kap. 3 §, rubriken för IV avdelningen, 12 kap. 3 och 4 §, 13 kap. 6 § 4 mom., rubriken för 19 kap. 3 §, 20 kap. 5 § 1 mom., 21 kap. 6 §, 22 kap. 2 § 4 mom., 4 och 4 a § samt 8 § 1 mom. och 5 mom. 2 punkten, av dem 1 kap. 6 § 7 mom. sådant det lyder i lag 739/2016, 2 kap. 5 § 2 mom. 15 punkten sådan den lyder i lag 528/2021, 5 kap. 3 § samt 22 kap. 2 § 4 mom. och 4 a § sådana de lyder i lag 214/2019, 12 kap. 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1230/2018 och 21 kap. 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1078/2017, och 
fogas till 1 kap. 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 739/2016, 214/2019 och 381/2021, ett nytt 10 mom., till 2 kap. 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1078/2017, en ny 6 a punkt, till 2 kap. 5 §:n 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 627/2014, 527/2016, 229/2017, 1078/2017, 1230/2018, 214/2019 och 528/2021, en ny 16 punkt, till 13 kap. nya 6 a och 6 b §, till lagen ett nytt 13 a kap., till 19 kap. 3 § ett nytt 3 mom., till 19 kap. nya 4 a och 5 a §, till 19 kap. en ny 6 § i stället för den 6 § som upphävts genom lag 1078/2017, till 19 kap. en ny 6 a §, till 20 kap. nya 2 a, 3 a och 5 a § samt till 21 kap. nya 5 a och 6 a–6 c § som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
3 § 
Registreringsskyldiga 
En AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder vars sammanlagda tillgångar understiger de tröskelvärden som anges i 2 § ska vara föremål för registrering enligt 5 kap. (registreringsskyldig AIF-förvaltare). På en registreringsskyldig AIF-förvaltare tillämpas dessutom 12, 13 a och 21–23 kap. 
6 § 
Förhållande till annan lagstiftning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om europeiska långsiktiga investeringsfonder finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder, nedan förordningen om europeiska långsiktiga investeringsfonder
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om marknadsföring av AIF-fonder finns förutom i denna lag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1156 om underlättande av gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013, (EU) nr 346/2013 och (EU) nr 1286/2016, nedan förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder
2 kap. 
Definitioner 
4 § 
Definitioner med anknytning till AIFM-direktivet 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 a) sonderande marknadsföring direkt eller indirekt tillhandahållande av information om investeringsstrategier eller investeringsidéer från en AIF-förvaltare, eller på förvaltarens vägnar, till investerare, i syfte att pröva deras intresse för en AIF-fond som ännu inte är etablerad, eller en AIF-fond som är etablerad men ännu inte har anmälts för marknadsföring i enlighet med 12 kap. 1 §, 19 kap. 4 eller 5 § eller 20 kap. 2 eller 3 §, i den EES-stat där investeraren har sin hemvist eller sitt säte, något som i varje enskild fall inte ska förstås som ett erbjudande till investerare att investera i andelar eller aktier i den AIF-fonden.
 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § 
Definitioner med anknytning till EU-lagstiftning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
15) EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014, 
16) värdepapperiseringsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 kap. 
Registrering 
3 § 
Villkor för registrering 
En registreringsskyldig AIF-förvaltare ska i samband med sin registreringsansökan ge Finansinspektionen sina identifieringsuppgifter och identifieringsuppgifterna för de förvaltade AIF-fonderna samt information om investeringsstrategierna för AIF-fonderna. På en registreringsskyldig AIF-förvaltare tillämpas bestämmelserna i 4 kap. 4 § om betydande ägares tillförlitlighet och bestämmelserna i 6 kap. 5 § om ledningens tillförlitlighet samt bestämmelserna i 7 kap. 9 § om skyldighet att anmäla förvärv och avyttring av aktier. 
IV AVDELNINGEN 
Informationsskyldighet, marknadsföring och sonderande marknadsföring 
12 kap. 
Erbjudande av andelar 
3 § 
Förbud mot att lämna osann eller vilseledande information 
Vid uppfyllande av informationsskyldigheten enligt denna lag får osann eller vilseledande information inte ges. Om det efter att informationen getts framgår att den är vilseledande eller osann på ett sätt som har en väsentlig betydelse för investerare, ska den utan dröjsmål rättas eller kompletteras i tillräcklig utsträckning. 
Det som föreskrivs i 1 mom. gäller också när investeraren själv har kontaktat den som erbjuder AIF-fonder. 
Bestämmelser om de krav som gäller marknadsföringsmaterial som riktar sig till investerare finns förutom i denna lag också i artikel 4 i förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder. 
4 § 
Skyldighet att informera investerare 
En AIF-förvaltare som förvaltar en AIF-fond vars andelar marknadsförs i Finland eller i någon annan EES-stat ska hålla väsentlig och tillräcklig information om varje EES-baserad AIF-fond som den förvaltar tillgänglig för investerarna innan de investerar i AIF-fonden. 
Uppgifter om väsentliga förändringar i sådan väsentlig och tillräcklig information som avses i 1 mom. ska hållas tillgängliga för investerarna. 
Det som föreskrivs i 2 mom. gäller också AIF-förvaltare som är skyldiga att i enlighet med 1 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen opartiskt tillhandahålla investerarna information. 
AIF-förvaltaren ska informera investerare innan de investerar i AIF-fonden om arrangemang som förvaringsinstitutet gjort för att avtalsrättsligt friskriva sig från sitt ansvar enligt 16 kap. 1 § 1 mom. i enlighet med 3 § 2 mom. AIF-förvaltaren ska även utan dröjsmål informera investerarna om ändringar som rör förvaringsinstitutets ansvar. 
Om en AIF-förvaltare är skyldig att offentliggöra prospekt som avses i prospektförordningen eller basinformationsdokument som avses i 3 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen, ska den separat eller som kompletterande information i prospektet eller basinformationsdokumentet offentliggöra den i 1 och 4 mom. avsedda information som inte ingår i prospektet eller basinformationsdokumentet. 
Den som marknadsför andelar i en AIF-fond ska hålla väsentlig och tillräcklig information som avses i 1 mom. tillgänglig för investerarna och informera investerarna om de arrangemang som avses i 4 mom. innan de investerar i fonden. Informationsskyldigheten gäller också när investeraren själv har kontaktat den som erbjuder AIF-fonder. Professionella kunder kan genom specifikt skriftligt samtycke avstå från sin rätt enligt detta moment att få information gällande en AIF-förvaltare. 
13 kap. 
Marknadsföring till icke-professionella kunder 
6 § 
Förbud mot förhandsteckning och tidigt mottagande av avgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finansinspektionen kan av särskilda skäl på ansökan bevilja en AIF-förvaltare rätt att avvika från kraven i 2—3 mom. 
6 a § 
Funktioner som är tillgängliga för icke-professionella investerare 
För att marknadsföra AIF-fonder till icke-professionella kunder i Finland ska AIF-förvaltaren genomföra de funktioner som behövs för att utföra följande uppgifter: 
1) behandla teckningar, återköp och inlösen av andelar i AIF-fonden och utbetalningar i anslutning till dessa i enlighet med de villkor som anges i de handlingar och uppgifter som avses i 12 kap. 4 §, 
2) tillhandahålla icke-professionella investerare information om hur order som avses i 1 punkten kan göras och hur återköp och inlösen betalas, 
3) underlätta hanteringen av information om hur investerarna kan utöva de rättigheter som följer av deras investering i AIF-fonden, 
4) tillhandahålla icke-professionella kunder de handlingar och uppgifter som avses i 11 kap. 1 § och 12 kap. 4–6 för att de ska kunna konsultera dem och ta kopior, 
5) tillhandahålla icke-professionella kunder relevant information om de uppgifter som funktionerna utför skriftligen eller i någon annan varaktig form så att kunderna kan bevara och lagra informationen och återge den i oförändrad form, 
6) fungera som kontaktpunkt för kommunikation med Finansinspektionen och utländska EES-tillsynsmyndigheter. 
De funktioner som avses i 1 mom. ska tillhandahållas på finska eller svenska eller på något annat språk som Finansinspektionen godkänner. 
De funktioner som avses i 1 mom. kan på AIF-förvaltarens vägnar tillhandahållas av en tredje part som omfattas av regler och tillsyn för de uppgifter som ska utföras. AIF-förvaltaren ska ha ett skriftligt avtal som bevis på utnämnandet av den tredje parten där det preciseras vilka av de uppgifter som avses i 1 mom. som inte utförs av AIF-förvaltaren och där det fastställs att den tredje parten har rätt att av AIF-förvaltaren få alla handlingar och uppgifter som krävs för att utföra uppgifterna. 
Det som föreskrivs ovan om funktioner som ska tillhandahållas icke-professionella kunder begränsar inte tillämpningen av artikel 26 i förordningen om europeiska långsiktiga investeringsfonder. 
6 b § 
Marknadsföringsmaterial 
Bestämmelser om de krav som gäller marknadsföringsmaterial som riktar sig till icke-professionella kunder finns förutom i denna lag också i artikel 4 i förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder. 
Vad som föreskrivs i artikel 4.2 och 4.5 i den förordning som nämns i 1 mom. om de krav som gäller marknadsföringsmaterial i förhållande till basfakta för investerare tillämpas också i förhållande till uppgifterna i faktabladet. 
Finansinspektionen har i enlighet med artikel 7 i den förordning som nämns i 1 mom. rätt att begära att i förväg bli underrättad om marknadsföringsmaterial som AIF-förvaltaren använder, om AIF-fonden marknadsförs till icke-professionella kunder i Finland. 
13 a kap. 
Sonderande marknadsföring 
1 § 
Förutsättningar för sonderande marknadsföring 
AIF-förvaltare har rätt att bedriva sonderande marknadsföring av AIF-fonder i Finland, om de uppgifter som lämnas till investeraren inte 
1) är tillräckliga för att tillåta investerarna att förbinda sig att förvärva andelar i en viss AIF-fond, 
2) motsvarar teckningsblanketten eller motsvarande handlingar eller utkast till dem, och 
3) utgör stadgar, ett prospekt eller erbjudandehandlingar i slutversion för en ännu ej etablerad AIF-fond. 
Om ett utkast till prospekt eller erbjudandehandling för AIF-fonden tillhandahålls inom ramen för sonderande marknadsföring, får det inte innehålla så exakta uppgifter att investeraren kan fatta ett investeringsbeslut. I utkastet till prospekt eller erbjudandehandling ska det tydligt anges att 
1) de inte utgör ett erbjudande eller en uppmaning att teckna andelar i en AIF-fond, och 
2) den information som presenteras inte ska ses som tillförlitlig, eftersom den är ofullständig och kan komma att förändras. 
En AIF-förvaltare ska säkerställa att den sonderande marknadsföringen dokumenteras på ett tillfredsställande sätt. 
2 § 
Anmälan om sonderande marknadsföring 
Inom två veckor efter det att den sonderande marknadsföringen inletts ska AIF-förvaltaren sända en fritt formulerad anmälan till Finansinspektionen med följande uppgifter: 
1) de EES-stater där sonderande marknadsföring bedrivs eller har bedrivits, 
2) perioderna för sonderande marknadsföring, 
3) en kort beskrivning av den sonderande marknadsföringen, av vilken framgår de investeringsstrategier som presenteras, och 
4) vid behov en förteckning över de AIF-fonder som är föremål för sonderande marknadsföring.
 
3 § 
Förvärv av andelar i AIF-fonder genom sonderande marknadsföring 
AIF-förvaltaren ska säkerställa att investerarna inte förvärvar andelar i en AIF-fond genom sonderande marknadsföring och att de investerare i Finland som är föremål för sonderande marknadsföring kan förvärva andelar i AIF-fonden först när det med stöd av denna lag är tillåtet att marknadsföra AIF-fonden i Finland. 
Om investeraren inom 18 månader från det att sonderande marknadsföring har inletts i Finland tecknar andelar i en AIF-fond som avses i den information som lämnats inom ramen för den sonderande marknadsföringen, eller i en AIF-fond som etablerats som ett resultat av den sonderande marknadsföringen, ska teckningen betraktas som ett resultat av marknadsföringen och omfattas av det som i 12 kap. 1 § föreskrivs om rätt att marknadsföra AIF-fonder. 
4 § 
Sonderande marknadsföring som bedrivs av en tredje part 
För en AIF-förvaltares räkning får sonderande marknadsföring i Finland bedrivas av andra AIF-förvaltare, värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster, kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen, fondbolag enligt lagen om placeringsfonder och aktörer som är auktoriserade i en annan EES-stat för motsvarande verksamhet samt anknutna ombud enligt lagen om investeringstjänster. 
På tredje parter som bedriver sonderande marknadsföring tillämpas 1–3 § om förutsättningarna för sonderande marknadsföring. 
19 kap. 
EES-staterna 
3 § 
Rätt att i Finland bedriva marknadsföring och sonderande marknadsföring av EES-baserade AIF-fonder 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Auktoriserade AIF-förvaltare har rätt att i Finland bedriva sonderande marknadsföring av EES-baserade AIF-fonder som de förvaltar med iakttagande av 13 a kap. 
4 a § 
Rätt att i andra EES-stater bedriva sonderande marknadsföring av EES-baserade AIF-fonder 
Auktoriserade AIF-förvaltare får bedriva sonderande marknadsföring av EES-baserade AIF-fonder till professionella kunder i en annan EES-stat än Finland, om de uppgifter och handlingar om den EES-baserade AIF-fonden som lämnas till professionella kunder uppfyller villkoren i 13 a kap. 1 § 1–2 mom. 
AIF-förvaltaren ska göra en anmälan enligt 13 a kap. 2 § till Finansinspektionen inom två veckor från det att sonderande marknadsföring har inletts i en annan EES-stat. 
AIF-förvaltaren ska säkerställa att investerarna inte förvärvar andelar i en EES-baserad AIF-fond genom sonderande marknadsföring och att de investerare som är föremål för sonderande marknadsföring kan förvärva andelar i den EES-baserade AIF-fonden först när marknadsföring i den EES-staten är tillåten enligt 4 §. 
Om en professionell kund i en annan EES-stat inom 18 månader från det att sonderande marknadsföring inleddes tecknar andelar i en EES-baserad AIF-fond som avses i den information som tillhandahållits inom ramen för sonderande marknadsföring, eller i en AIF-fond som etablerats som ett resultat av den sonderande marknadsföringen, ska teckningen betraktas som ett resultat av marknadsföringen och omfattas av de anmälningsförfaranden som anges i 4 § 1. 
AIF-förvaltare ska säkerställa att deras sonderande marknadsföring i en annan EES-stat dokumenteras på ett tillfredsställande sätt. 
För auktoriserade AIF-förvaltares räkning får sonderande marknadsföring bedrivas av andra AIF-förvaltare, värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster, kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen, fondbolag enligt lagen om placeringsfonder och aktörer som är auktoriserade i en annan EES-stat för motsvarande verksamhet samt anknutna ombud enligt lagen om investeringstjänster med iakttagande av vad som föreskrivs i denna paragraf. 
5 a § 
EES-baserade AIF-förvaltares rätt att bedriva sonderande marknadsföring av AIF-fonder i Finland 
EES-baserade AIF-förvaltare kan i Finland bedriva sonderande marknadsföring av EES-baserade AIF-fonder med iakttagande av 13 a kap. 1 §, 3 § 1 mom. och 4 § om förutsättningarna för sonderande marknadsföring. Efter att ha fått en underrättelse från en utländsk EES-tillsynsmyndighet i den EES-baserade AIF-förvaltarens hemmedlemsstat om den EES-baserade AIF-förvaltarens sonderande marknadsföring i Finland får Finansinspektionen begära att den utländska EES-tillsynsmyndigheten lämnar ytterligare information om denna sonderande marknadsföring. 
AIF-förvaltare som är registreringsskyldiga i EES kan i Finland bedriva sonderande marknadsföring av EES-baserade AIF-fonder med iakttagande av 13 a kap. 1 §, 3 § 1 mom. och 4 § om förutsättningarna för sonderande marknadsföring. Inom två veckor efter det att sonderande marknadsföring har inletts i Finland ska AIF-förvaltare som är registreringsskyldiga i EES sända en fritt formulerad anmälan till Finansinspektionen med följande uppgifter: 
1) perioderna för sonderande marknadsföring, 
2) en kort beskrivning av den sonderande marknadsföringen, av vilken framgår de investeringsstrategier som presenteras, och 
3) vid behov en förteckning över de AIF-fonder som är föremål för sonderande marknadsföring. 
Om investeraren inom 18 månader från det att sonderande marknadsföring har inletts i Finland tecknar andelar i en AIF-fond som avses i den information som lämnats inom ramen för sonderande marknadsföring som avses i 1 eller 2 mom. i denna paragraf, eller i en EES-baserad AIF-fond som etablerats som ett resultat av den sonderande marknadsföringen, ska teckningen betraktas som ett resultat av marknadsföringen och omfattas av det som i 5 § föreskrivs om rätt att marknadsföra andelar i EES-baserade AIF-fonder i Finland. 
6 § 
Rätt att upphöra med marknadsföring i en annan EES-stat 
En auktoriserad AIF-förvaltare får upphöra med marknadsföringen av andelar i en EES-baserad AIF-fond som den förvaltar i den EES-stat där en anmälan gjorts i enlighet med 4 § 1 mom., om 
1) ett allmänt erbjudande lämnas om att utan avgifter eller avdrag återköpa eller inlösa alla sådana andelar i en AIF-fond som innehas av investerare i AIF-förvaltarens värdmedlemsstat, vilket offentliggörs under minst 30 bankdagar och riktas, direkt eller via förmedlare, individuellt till alla investerare vilkas identitet är känd, 
2) en anmälan om AIF-förvaltarens avsikt att upphöra med marknadsföringen av andelar i AIF-fonden i AIF-förvaltarens värdmedlemsstat offentliggörs på ett sätt som är allmänt tillgängligt och som är brukligt för marknadsföring av AIF-fonder och passande för en typisk investerare i AIF-fonder, och 
3) avtalsarrangemang med förmedlare eller ombud ändras eller avslutas med verkan från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring, i syfte att förhindra direkta eller indirekta erbjudanden om eller placeringar av de andelar i en AIF-fond som anges i den anmälan som avses i 3 mom. 
Vad som i 1 mom. 1 punkten föreskrivs om skyldigheten att lämna ett allmänt erbjudande om återköp eller inlösen tillämpas inte på slutna AIF-fonder eller på europeiska långsiktiga investeringsfonder enligt förordningen om europeiska långsiktiga investeringsfonder. 
AIF-förvaltaren ska lämna en anmälan med de uppgifter som avses i 1 mom. 1–3 punkten till Finansinspektionen. 
AIF-förvaltaren ska upphöra med alla direkta eller indirekta erbjudanden till investerare om eller placeringar av andelar i den förvaltade AIF-fonden i AIF-förvaltarens värdmedlemsstat från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring i denna EES-stat. 
AIF-förvaltaren ska lämna de handlingar och uppgifter som avses i 11 kap. 1 § och 12 kap. 4–6 § till de investerare som fortfarande innehar andelar i AIF-fonden samt till Finansinspektionen. 
AIF-förvaltaren får inte inom 36 månader från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring i AIF-förvaltarens värdmedlemsstat bedriva sonderande marknadsföring av andelar i den AIF-fond som identifierats i anmälan eller tillhandahålla motsvarande information om investeringsstrategier eller investeringsidéer i denna EES-stat. 
6 a § 
EES-baserade AIF-förvaltares rätt att upphöra med marknadsföring i Finland 
EES-baserade AIF-förvaltare som har gjort en i 5 § 1 mom. avsedd anmälan om marknadsföring i Finland av en EES-baserad AIF-fond får upphöra med marknadsföring i Finland av den AIF-fond som avses i anmälan, om 
1) ett allmänt erbjudande lämnas om att utan avgifter eller avdrag återköpa eller inlösa alla sådana andelar i en EES-baserad AIF-fond som innehas av investerare i Finland, vilket offentliggörs under minst 30 bankdagar och riktas, direkt eller via förmedlare, individuellt till alla investerare vilkas identitet är känd, 
2) en anmälan om AIF-förvaltarens avsikt att upphöra med marknadsföringen av den EES-baserade AIF-fonden i Finland offentliggörs på ett sätt som är allmänt tillgängligt och som är brukligt för marknadsföring av EES-baserade AIF-fonder och passande för en typisk investerare i sådana fonder, och 
3) avtalsarrangemang med förmedlare eller ombud ändras eller avslutas med verkan från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring, i syfte att förhindra direkta eller indirekta erbjudanden om eller placeringar av andelar i den EES-baserade AIF-fonden. 
Vad som i 1 mom. 1 punkten föreskrivs om skyldigheten att lämna ett erbjudande om återköp eller inlösen tillämpas inte på slutna AIF-fonder eller på europeiska långsiktiga investeringsfonder enligt förordningen om europeiska långsiktiga investeringsfonder. 
AIF-förvaltaren ska upphöra med alla direkta eller indirekta erbjudanden till investerare i Finland om eller placeringar av andelar i EES-baserade AIF-fonder från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring. 
AIF-förvaltaren ska lämna de handlingar och uppgifter som avses i 11 kap. 1 § och 12 kap. 4–6 § till de investerare som fortfarande innehar andelar i den EES-baserade AIF-fonden. 
Den EES-baserade AIF-förvaltaren får inte inom 36 månader från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring av den EES-baserade AIF-fonden bedriva sonderande marknadsföring av andelar i den AIF-fonden eller tillhandahålla motsvarande information om investeringsstrategier eller investeringsidéer i Finland. 
Efter att ha fått all information om ändringar i de handlingar och uppgifter som avses i leden b–f i bilaga IV till AIFM-direktivet av en utländsk EES-tillsynsmyndighet i den EES-baserade AIF-förvaltarens hemmedlemsstat kan Finansinspektionen inte längre kräva att den EES-baserade AIF-förvaltaren i Finland iakttar de marknadsföringskrav som avses i artikel 5 i förordningen om gränsöverskridande distribution. 
AIF-förvaltare som är registreringsskyldiga i EES och som i enlighet med 5 § 4 mom. har meddelat om marknadsföring i Finland av andelar i EES-baserade AIF-fonder som de förvaltar kan upphöra med marknadsföringen i Finland av den AIF-fond som avses i anmälan med iakttagande av vad som i 1–5 mom. föreskrivs om upphörande av marknadsföring av EES-baserade AIF-fonder. AIF-förvaltare som är registreringsskyldiga i EES ska lämna en anmälan om upphörande av marknadsföring med de uppgifter som avses i 1 mom. 1–3 punkten till Finansinspektionen. 
20 kap. 
Tredjeländer 
2 a § 
Rätt att bedriva sonderande marknadsföring av AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer 
Auktoriserade AIF-förvaltare får bedriva sonderande marknadsföring av AIF-fonder som de förvaltar och som är etablerade i tredjeländer till professionella kunder i Finland. Vid sonderande marknadsföring av en AIF-fond som är etablerad i ett tredjeland ska 13 a kap. 1 §, 3 § 1 mom. och 4 § om sonderande marknadsföring i Finland iakttas. 
Inom två veckor efter det att den sonderande marknadsföringen inletts ska AIF-förvaltaren sända en fritt formulerad anmälan till Finansinspektionen med följande uppgifter: 
1) perioderna för sonderande marknadsföring, 
2) en kort beskrivning av den sonderande marknadsföringen, av vilken framgår de investeringsstrategier som presenteras, och 
3) vid behov en förteckning över de AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer och som är föremål för sonderande marknadsföring. 
Om den professionella kunden inom 18 månader från det att sonderande marknadsföring har inletts i Finland tecknar andelar i en AIF-fond som är etablerad i ett tredjeland och som avses i den information som lämnats inom ramen för den sonderande marknadsföringen, eller i en AIF-fond som etablerats i ett tredjeland som ett resultat av den sonderande marknadsföringen, ska teckningen betraktas som ett resultat av marknadsföringen och omfattas av det som i 2 § i detta kapitel föreskrivs om rätt att marknadsföra AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer. 
Vad som föreskrivs i 1–3 mom. tillämpas också på EES-baserade AIF-förvaltare. 
3 a § 
Sonderande marknadsföring från tredjeländer 
AIF-förvaltare som är etablerade i ett tredjeland får bedriva sonderande marknadsföring av andelar i sådana EES-baserade AIF-fonder eller i tredjeländer etablerade AIF-fonder som de förvaltar till professionella kunder i Finland. Vid sonderande marknadsföring ska AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeländer iaktta 13 a kap. 1 §, 3 § 1 mom. och 4 § om förutsättningarna för sonderande marknadsföring. 
Inom två veckor efter det att sonderande marknadsföring har inletts i Finland ska AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeländer sända en fritt formulerad anmälan till Finansinspektionen med följande uppgifter: 
1) perioderna för sonderande marknadsföring, 
2) en kort beskrivning av den sonderande marknadsföringen, av vilken framgår de investeringsstrategier som presenteras, och 
3) vid behov en förteckning över de EES-baserade AIF-fonder eller i tredjeländer etablerade AIF-fonder som är föremål för sonderande marknadsföring. 
Om den professionella kunden inom 18 månader från det att sonderande marknadsföring har inletts i Finland tecknar andelar i en EES-baserad AIF-fond som avses i den information som lämnats inom ramen för den sonderande marknadsföringen, eller i en AIF-fond som etablerats i ett tredjeland som ett resultat av den sonderande marknadsföringen, ska teckningen betraktas som ett resultat av marknadsföringen och omfattas av det som i 3 § i detta kapitel föreskrivs om rätten för AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeländer att bedriva marknadsföring i Finland. 
5 § 
Gränsöverskridande investeringar i AIF-fonder 
Bestämmelserna i detta kapitel påverkar inte investerarens rätt att investera i sådana i ett tredjeland etablerade AIF-fonder som de valt. Professionella kunder kan genom specifikt skriftligt samtycke avstå från sin rätt till information enligt 12 kap. 4 § 6 mom. gällande en AIF-förvaltare som förvaltar en AIF-fond som är etablerad i ett tredjeland. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 a § 
Rätt för AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeländer att upphöra med marknadsföring i Finland 
AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeländer och som har gjort en anmälan enligt 3 § om marknadsföring i Finland av EES-baserade AIF-fonder eller AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer får upphöra med marknadsföringen av den i anmälan avsedda AIF-fonden, om 
1) ett allmänt erbjudande lämnas om att utan avgifter eller avdrag återköpa eller inlösa alla sådana andelar i en AIF-fond som innehas av investerare i Finland, vilket offentliggörs under minst 30 bankdagar och riktas, direkt eller via förmedlare, individuellt till alla investerare vilkas identitet är känd, 
2) en anmälan om den i ett tredjeland etablerade AIF-förvaltarens avsikt att upphöra med marknadsföringen av andelar i den EES-baserade AIF-fonden eller den i ett tredjeland etablerade AIF-fonden i Finland offentliggörs på ett sätt som är allmänt tillgängligt och som är brukligt för marknadsföring av sådana fonder och passande för en typisk investerare i sådana fonder, och 
3) avtalsarrangemang med förmedlare eller ombud ändras eller avslutas med verkan från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring, i syfte att i Finland förhindra direkta eller indirekta erbjudanden om eller placeringar av andelar i den EES-baserade AIF-fonden eller den i ett tredjeland etablerade AIF-fonden. 
Vad som i 1 mom. 1 punkten föreskrivs om skyldigheten att lämna ett erbjudande om återköp eller inlösen tillämpas inte på slutna AIF-fonder. 
AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeländer ska lämna en anmälan med de uppgifter som avses i 1 mom. 1–3 punkten till Finansinspektionen. 
AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeländer ska upphöra med alla direkta eller indirekta erbjudanden till investerare i Finland om eller placeringar av andelar i EES-baserade AIF-fonder eller AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring. 
Förvaltare som är etablerade i tredjeländer ska lämna de handlingar och uppgifter som avses i 11 kap. 1 § och 12 kap. 4–6 § till de investerare som fortfarande innehar andelar i den EES-baserade AIF-fonden eller den i ett tredjeland etablerade AIF-fonden. 
AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeländer får inte inom 36 månader från den dag som avses i 4 mom. bedriva sonderande marknadsföring av andelar i en EES-baserad AIF-fond eller en AIF-fond som är etablerad i ett tredjeland eller tillhandahålla motsvarande information om investeringsstrategier eller investeringsidéer i Finland. 
Vad som föreskrivs i denna paragraf tillämpas också på sådana i 2 § 2 mom. avsedda EES-baserade AIF-förvaltare som upphör med marknadsföring i Finland av AIF-fonder som är etablerade i tredjeländer och som de förvaltar. 
21 kap. 
Bestämmelser som gäller Finansinspektionen 
5 a § 
Sonderande marknadsföring av AIF-fonder i andra EES-stater 
Finansinspektionen ska efter att ha fått en anmälan enligt 19 kap. 4 a § 2 mom. utan dröjsmål underrätta den utländska EES-tillsynsmyndigheten i den EES-stat där AIF-förvaltaren bedriver eller bedrev sonderande marknadsföring. Finansinspektionen ska på begäran ge den utländska EES-tillsynsmyndigheten ytterligare information om den sonderande marknadsföring som bedrivs eller har bedrivits i den berörda EES-staten. 
6 § 
Ändrade uppgifter om förvaltning av AIF-fonder eller tillhandahållande av investeringstjänster 
Finansinspektionen ska bedöma planerade ändringar efter att ha fått en anmälan som avses i 19 kap. 1 § 4 mom. Om den planerade ändringen skulle leda till att AIF-förvaltaren inte längre följer denna lag, ska Finansinspektionen inom 15 bankdagar efter att ha fått all den information som avses i 19 kap. 1 § 4 mom. förbjuda genomförandet av ändringen. 
Om en AIF-förvaltare trots Finansinspektionens förbud genomför en ändring som avses i 1 mom. eller om en oplanerad ändring som lett till att AIF-förvaltaren inte längre följer denna lag har ägt rum, ska Finansinspektionen vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att den verksamhet som strider mot bestämmelserna upphör. Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta den utländska EES-tillsynsmyndigheten i AIF-förvaltarens EES-värdmedlemsstat om detta. 
Om ändringarna är godtagbara och Finansinspektionen kan försäkra sig om att AIF-förvaltaren följer denna lag, ska Finansinspektionen utan dröjsmål underrätta den utländska EES-tillsynsmyndigheten i AIF-förvaltarens EES-värdmedlemsstat om ändringarna. 
6 a § 
Ändrade uppgifter om marknadsföring 
Finansinspektionen ska bedöma planerade ändringar efter att ha fått en anmälan som avses i 12 kap. 1 § 4 mom. Om en AIF-förvaltare på grund av en planerad ändring inte längre skulle följa denna lag, ska Finansinspektionen utan dröjsmål förbjuda genomförandet av ändringen. 
Om en planerad ändring genomförs trots Finansinspektionens förbud eller om en oplanerad ändring som innebär att AIF-förvaltaren inte längre följer denna lag har ägt rum, ska Finansinspektionen vidta lämpliga åtgärder och vid behov förbjuda marknadsföringen av AIF-fonden för att säkerställa att den verksamhet som strider mot bestämmelserna upphör. 
Om ändringarna är godtagbara och Finansinspektionen kan försäkra sig om att en AIF-förvaltare följer denna lag, ska Finansinspektionen utan dröjsmål meddela AIF-förvaltaren att den inte avser att förbjuda ändringarna. 
6 b § 
Ändrade uppgifter om marknadsföring i gränsöverskridande situationer 
Finansinspektionen ska bedöma planerade ändringar efter att ha fått en anmälan som avses i 19 kap. 4 § 4 mom. Om den planerade ändringen skulle leda till att AIF-förvaltaren inte längre följer denna lag, ska Finansinspektionen inom 15 bankdagar efter att ha fått all den information som avses i 19 kap. 4 § 4 mom. förbjuda genomförandet av ändringen. Finansinspektionen ska underrätta den utländska EES-tillsynsmyndigheten i AIF-förvaltarens EES-värdmedlemsstat om detta. 
Om en AIF-förvaltare trots Finansinspektionens förbud genomför en ändring som avses i 1 mom. eller om en oplanerad ändring som lett till att AIF-förvaltaren inte längre följer denna lag har ägt rum, ska Finansinspektionen vidta lämpliga åtgärder och vid behov förbjuda marknadsföringen av AIF-fonden för att säkerställa att den verksamhet som strider mot bestämmelserna upphör. Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta den utländska EES-tillsynsmyndigheten i AIF-förvaltarens EES-värdmedlemsstat om detta. 
Om ändringarna är godtagbara och Finansinspektionen kan försäkra sig om att AIF-förvaltaren följer denna lag, ska Finansinspektionen inom en månad från mottagandet av anmälan underrätta den utländska EES-tillsynsmyndigheten i AIF-förvaltarens EES-värdmedlemsstat om ändringarna. 
6 c § 
Upphörande av marknadsföring i andra EES-stater 
Efter att ha fått den anmälan som avses i 19 kap. 6 § 3 mom. ska Finansinspektionen granska anmälan och inom 15 bankdagar efter mottagandet av den fullständiga anmälan vidarebefordra den till EES-tillsynsmyndigheten i den EES-värdmedlemsstat som identifierats i anmälan samt till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Finansinspektionen ska omedelbart underrätta AIF-förvaltaren om att anmälan lämnats in. 
Finansinspektionen ska till den utländska EES-tillsynsmyndighet som avses i 1 mom. lämna behövliga uppgifter om ändringar i de handlingar och uppgifter som AIF-förvaltaren lämnat i enlighet med 19 kap. 4 § 1 mom. 
Genom förordning av finansministeriet utfärdas för genomförandet av AIFM-direktivet närmare bestämmelser om de i 2 mom. avsedda uppgifter som Finansinspektionen ska lämna. 
22 kap. 
Påföljder, överklagande och rapportering om överträdelser 
2 § 
Påföljdsavgift 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen, för vilka det vid försummelse eller överträdelse påförs påföljdsavgift, är utöver vad som anges i 1–3 mom. i fråga om AIF-fonder bestämmelserna om lämnande av information om transaktioner för värdepappersfinansiering och totalavkastningsswappar i artiklarna 13 och 14 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt i fråga om AIF-fonder bestämmelserna om kraven för marknadsföringsmaterial som riktas till investerare i artiklarna 4.1–5 i förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 § 
Ändringssökande 
Bestämmelser om överklagande av beslut som Finansinspektionen fattat med stöd av denna lag finns i 73 § i lagen om Finansinspektionen. 
4 a § 
Överklagande till följd av vissa EU-förordningar 
Bestämmelser om överklagande av beslut som Finansinspektionen meddelat med stöd av förordningen om europeiska riskkapitalfonder och förordningen om europeiska fonder för socialt företagande finns i 73 § i lagen om Finansinspektionen. 
Om ett i artikel 14 i förordningen om europeiska riskkapitalfonder avsett beslut om registrering av förvaltare eller ett i artikel 14 b i den förordningen avsett beslut om registrering av fonder, eller ett i artikel 15 i förordningen om europeiska fonder för socialt företagande avsett beslut om registrering av förvaltare eller ett i artikel 15 b i den förordningen avsett beslut om registrering av fonder, inte har meddelats inom föreskriven tid, får sökanden anföra besvär. Besvären anses i så fall gälla avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Finansinspektionen ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om beslutet har meddelats efter att besvär anförts. 
8 § 
Skadeståndsskyldighet 
AIF-förvaltare och EES-baserade AIF-förvaltare är skyldiga att ersätta skada som de uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat en AIF-fonds investerare eller andra personer genom förfarande som strider mot denna lag, mot förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder eller mot förordningar som kommissionens antagit med stöd av AIFM-direktivet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Det som i 1 mom. föreskrivs om skadeståndsskyldighet gäller också värdepappersföretag, kreditinstitut och andra personer som vid marknadsföring av andelar i AIF-fonder har 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) försummat skyldigheten att i enlighet med 12 kap. 4 § 6 mom. informera investerarna. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 26 § 8 mom., 27 § 5 mom., 28 § 2 mom., det inledande stycket i 32 a § 1 mom. och 32 c § 1 mom. 1 punkten, sådana de lyder, 26 § 8 mom. i lag Utskottet föreslår en ändring ( / ) Slut på ändringsförslaget, 27 § 5 mom. i lag 241/2018, 28 § 2 mom. i lag Utskottet föreslår en ändring ( / ) Slut på ändringsförslaget samt det inledande stycket i 32 a § 1 mom. och 32 c § 1 mom. 1 punkten i lag 599/2021, som följer: 
26 § 
Återkallande av verksamhetstillstånd och registrering samt därmed jämförbara förordnanden om avslutande av verksamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som i denna paragraf föreskrivs om återkallelse av verksamhetstillstånd ska tillämpas också på förordnanden om att försäkringsföreningar ska upphöra med sin verksamhet, på återkallelse av registrering av ombud som avses i lagen om ombud för obligationsinnehavare, på återkallelse av tillstånd som beviljats sådana värdepappersföretag i tredjeländer som avses i 5 kap. 5 § i lagen om investeringstjänster och på återkallelse av registrering för registreringsskyldiga AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Vad som i 1 mom. 3 punkten och 2 mom. 1 punkten föreskrivs om återkallelse av verksamhetstillstånd ska tillämpas också på förordnanden om att pensionsstiftelser och Utskottet föreslår en ändring pensionskassor, tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor, EES-tilläggspensionsstiftelser och EES-tilläggspensionskassor Slut på ändringsförslaget samt försäkringskassor ska upphöra med sin verksamhet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
27 § 
Begränsning av verksamhet som baserar sig på verksamhetstillstånd eller registrering 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som i denna paragraf föreskrivs om begränsning av verksamheten ska tillämpas också på begränsning av försäkringsföreningars stadgeenliga verksamhet, på återkallelse av registrering av ombud som avses i lagen om ombud för obligationsinnehavare, på begränsning av tillståndsenlig verksamhet som bedrivs av sådana värdepappersföretag i tredjeländer som avses i 5 kap. 5 § i lagen om investeringstjänster och på begränsning av sådan verksamhet som baserar sig på registrering som bedrivs av registreringsskyldiga AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Bestämmelser om förbud mot försäkringsdistribution finns i lagen om försäkringsdistribution. Denna paragraf tillämpas inte på centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
28 § 
Begränsning av ledningens verksamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller på motsvarande sätt försäkringsföreningar, pensionsstiftelser, Utskottet föreslår en ändring pensionskassor, tilläggspensionsstiftelser, tilläggspensionskassor, EES-tilläggspensionsstiftelser, EES-tilläggspensionskassor och Slut på ändringsförslaget försäkringskassor och andra i 5 § 24 punkten avsedda finansmarknadsaktörer samt kreditinstituts, värdepappersföretags, försäkringsbolags, försäkringsföreningars, finans- och försäkringskonglomerats, värdepapperscentralers och börsers holdingföretag. Utskottet föreslår en strykning Vad som i 1 mom. föreskrivs om verkställande direktör och dennes ställföreträdare gäller på motsvarande sätt en pensionsstiftelses ombudsman och dennes ställföreträdare. Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
32 a § 
Förbud mot förvärv av ägarandelar 
Finansinspektionen kan, efter att ha mottagit en anmälan enligt 3 kap. 1 § i kreditinstitutslagen, 6 a kap. 1 § i lagen om investeringstjänster, 4 kap. 7 § i lagen om placeringsfonder, 5 kap. 3 §, 7 kap. 9 § eller 14 kap. 9 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a eller 21 c § i lagen om betalningsinstitut, 2 kap. 11 § i lagen om handel med finansiella instrument, EU:s förordning om värdepapperscentraler eller 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen, förbjuda förvärv av i de bestämmelserna avsedda ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag samt deras holdingföretag, finans- och försäkringskonglomerats holdingföretag, institut för elektroniska pengar, betalningsinstitut, börser, börsers holdingföretag, värdepapperscentraler och värdepapperscentralers holdingföretag, om innehavet av andelen skulle äventyra verksamhet enligt sunda och ansvarsfulla ledningsprinciper i det företag eller den organisation som förvärvet gäller eller, om förvärvet gäller ett försäkringsbolag, de försäkrade förmånerna, om det finns grundad anledning att misstänka att 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
32 c § 
Begränsning av de rättigheter som grundar sig på aktier och andelar 
Finansinspektionen kan för högst ett år i sänder förbjuda aktie- eller andelsägare att utöva rösträtt i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, finans- och försäkringskonglomerats holdingföretag, institut för elektroniska pengar, försäkringsbolag och deras holdingföretag, börser, börsers holdingföretag, värdepapperscentraler och värdepapperscentralers holdingföretag om 
1) anmälan om förvärv av aktier eller andelar inte har gjorts enligt 3 kap. 1 § i kreditinstitutslagen, 6 a kap. 1 § i lagen om investeringstjänster, 4 kap. 7 § i lagen om placeringsfonder, 5 kap. 3 §, 7 kap. 9 § eller 14 kap. 9 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a § i lagen om betalningsinstitut, 2 kap. 11 § i lagen om handel med finansiella instrument, EU:s förordning om värdepapperscentraler eller 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 23.9.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Sanni Grahn-Laasonen saml 
 
vice ordförande 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Riitta Mäkinen sd 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Janne Sankelo saml 
 
medlem 
Veikko Vallin saf 
 
ersättare 
Aki Lindén sd 
 
ersättare 
Kai Mykkänen saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Teija Miller.