Senast publicerat 01-10-2021 11:09

Betänkande FvUB 12/2021 rd RP 45/2021 rd Förvaltningsutskottet Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang samt med förslag till lag om ändring av lagen om sammankomster

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang samt med förslag till lag om ändring av lagen om sammankomster (RP 45/2021 rd): Ärendet har remitterats till förvaltningsutskottet för betänkande 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Jouko Huhtamäki 
  inrikesministeriet
 • lagstiftningssekreterare Elina Tölö 
  utrikesministeriet
 • kulturråd Satu Heikkinen 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • polisinspektör Ari Järvenpää 
  Polisstyrelsen
 • specialsakkunnig Petri Heikkinen 
  Finlands Olympiska Kommitté rf
 • chefen för juridiska ärenden Petteri Lindblom 
  Finlands idrotts integritet centrum rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • Helsingfors polisinrättning
 • Finlands Bollförbund rf
 • Suomen Maajoukkueen Kannattajat ry
 • Helsingfors stads räddningsverk
 • Ålands landskapsregering.

PROPOSITIONEN

Syftet med propositionen är att inhämta riksdagens godkännande av Europarådets konvention från 2016 om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang och av lagen om sättande i kraft av konventionen. Det föreslås dessutom att lagen om sammankomster ändras. 

Konventionen har som mål att skapa en trygg, säker och välkomnande miljö vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang. För detta ändamål innehåller konventionen bestämmelser om åtgärder och god praxis mellan de myndigheter och de privata aktörer som har att göra med arrangemangen av idrottsevenemang samt andra intressenter, såsom åskådarna, för att utveckla en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service. 

I propositionen föreslås det också att riksdagen ger sitt samtycke till att Finland säger upp den av Europarådet inrättade europeiska konventionen från 1985 om våld och olämpligt uppträdande hos åskådare vid idrottsevenemang och i synnerhet vid fotbollsmatcher. 

Konventionen trädde i kraft internationellt den 1 november 2017. För Finlands del träder konventionen i kraft den första dagen i den månad som följer en månad efter det att Finland har deponerat sitt godkännandeinstrument. De lagförslag som ingår i propositionen avses träda i kraft samtidigt som konventionen träder i kraft för Finlands del, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I den aktuella propositionen är det fråga om godkännande av Europarådets konvention från 2016 om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang och om lagstiftning om nationellt genomförande av bestämmelserna i den. Samtidigt föreslås att riksdagen godkänner uppsägningen av den 1985 ingångna europeiska konventionen om våld och olämpligt uppträdande hos åskådare vid idrottsevenemang och i synnerhet vid fotbollsmatcher (FördrS 9/1987). Den nya konventionen baserar sig på den tidigare konventionen och trädde i kraft internationellt den 1 november 2017. 

Konventionen har som mål att skapa en trygg, säker och välkomnande miljö vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang. Målet är att förbättra åskådarnas säkerhet genom att dra nytta av de erfarenheter och den goda praxis man fått i anknytning till ordnande av och säkerheten vid idrottsevenemang sedan konventionen från 1985 trädde i kraft. På grundval av detta har man utvecklat en ny integrerad och partnerskapsbaserad strategi som i större utsträckning tar hänsyn till alla berörda aktörer vid idrottsevenemang, till exempel publiken. Utöver säkerhet och säkerhetsskydd är ett nytt perspektiv i konventionen att tjänsterna beaktas vid idrottsevenemang. 

Enligt erhållen utredning är de flesta av de förfaranden som ingår i konventionen redan nu en del av den verksamhetskultur som hänför sig till tryggandet av idrottsevenemang och i synnerhet fotbollsmatcher i Finland. Också samarbetet mellan olika aktörer har fungerat väl. Genom bestämmelserna i avtalet förtydligas rollerna för de aktörer som ansvarar för säkerheten vid idrottsevenemang och stärks samarbetet mellan dem ytterligare. Utskottet anser att det med tanke på uppnåendet av konventionens mål är viktigt att de anvisningar som ges om den praktiska tillämpningen av konventionens bestämmelser utarbetas i brett samarbete mellan olika myndigheter, grenförbunden inom idrotten och privata aktörer. Utskottet betonar också i vidare bemärkelse betydelsen av nationellt och internationellt samarbete för att konventionens mål ska uppnås. 

Ärenden som gäller allmän ordning och säkerhet ingår enligt 18 § 6 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) i landskapets lagstiftningsbehörighet. För att konventionen ska träda i kraft på Åland krävs således lagtingets samtycke. 

Sammantaget anser utskottet propositionen vara behövlig och angelägen. Utskottet förordar godkännandet av Europarådets konvention från 2016 som avses i regeringspropositionen till den del den hör till Finlands behörighet samt uppsägningen av den tidigare europeiska konventionen från 1985. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förvaltningsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner Europarådets konvention som avses i proposition RP 45/2021 rd till den del konventionen hör till Finlands behörighetRiksdagen godkänner uppsägningen av den europeiska konvention som avses proposition RP 45/2021 rdRiksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 45/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 23.9.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Riikka Purra saf 
 
vice ordförande 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
medlem 
Hanna Holopainen gröna 
 
medlem 
Hanna Huttunen cent 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
medlem 
Ben Zyskowicz saml 
 
ersättare 
Mari Rantanen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Henri Helo.