Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

GrUB 1/2019 rd

Senast publicerat 10-10-2019 14:06

Betänkande GrUB 1/2019 rd VLF 1/2019 rd  Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 135/2018 rd)

Grundlagsutskottet

INLEDNING

Remiss

Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 135/2018 rd) (VLF 1/2019 rd): Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsrådJaninaGroop-Bondestam
    justitieministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Ålands landskapsregering.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat betänkandet GrUB 6/2018 rd i ärendet. 

DET VILANDE LAGFÖRSLAGET

Enligt det vilande förslaget till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland ska de uppgifter som enligt lagstiftningen om konsumentrådgivning ankommer på Konkurrens- och konsumentverket skötas av landskapsmyndigheterna i enlighet med avtal mellan landskapet och staten. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Grundlagsutskottet lämnade vid riksmötet 2018 ett betänkande, GrUB 6/2018 rd, där det motiverade varför lagförslaget bör godkännas. Utskottet vidhåller skälen till att förslaget bör godkännas. Utskottet tillstyrker det vilande lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Grundlagsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner det vilande lagförslaget i VLF 1/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 8.10.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JohannaOjala-Niemeläsd
medlem
OutiAlanko-Kahiluotogröna
medlem
BellaForsgréngröna
medlem
MariaGuzeninasd
medlem
OlliImmonensaf
medlem
HilkkaKemppicent
medlem
MikkoKinnunencent
medlem
AnnaKontulavänst
medlem
MatsLöfströmsv
medlem
JukkaMäkynensaf
medlem
SakariPuistosaf
medlem
WilleRydmansaml
medlem
HeikkiVestmansaml
medlem
TuulaVäätäinensd.

Sekreterare var

utskottsråd
LiisaVanhala.