Senast publicerat 08-05-2021 12:25

Betänkande GrUB 1/2019 rd VLF 1/2019 rd Grundlagsutskottet Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 135/2018 rd)

INLEDNING

Remiss

Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 135/2018 rd) (VLF 1/2019 rd): Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsråd Janina Groop-Bondestam 
    justitieministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Ålands landskapsregering.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat betänkandet GrUB 6/2018 rd i ärendet. 

DET VILANDE LAGFÖRSLAGET

Enligt det vilande förslaget till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland ska de uppgifter som enligt lagstiftningen om konsumentrådgivning ankommer på Konkurrens- och konsumentverket skötas av landskapsmyndigheterna i enlighet med avtal mellan landskapet och staten. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Grundlagsutskottet lämnade vid riksmötet 2018 ett betänkande, GrUB 6/2018 rd, där det motiverade varför lagförslaget bör godkännas. Utskottet vidhåller skälen till att förslaget bör godkännas. Utskottet tillstyrker det vilande lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Grundlagsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner det vilande lagförslaget i VLF 1/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 8.10.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Olli Immonen saf 
 
medlem 
Hilkka Kemppi cent 
 
medlem 
Mikko Kinnunen cent 
 
medlem 
Anna Kontula vänst 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Jukka Mäkynen saf 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Heikki Vestman saml 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Liisa Vanhala.