Senast publicerat 03-12-2021 10:42

Betänkande GrUB 14/2021 rd RP 181/2021 rd Grundlagsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen (RP 181/2021 rd): Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • specialsakkunnig Laura Nurminen 
    justitieministeriet
  • professor Janne Salminen 
  • minister Lauri Tarasti. 

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att vallagen ändras. 

De föreslagna ändringarna avses träda i kraft så snart som möjligt, dock senast den 1 januari 2022. 

I motiven till lagstiftningsordningen granskas lagförslaget med avseende på 6 och 14 § i grundlagen. Regeringen anser att propositionen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

(1)Det centrala innehållet i propositionen är att det i vallagen föreslås bestämmelser om ordnande av röstning i anstalt i Försvarsmaktens garnisoner med truppförband som ger utbildning för beväringar och i de av Gränsbevakningsväsendets enheter som ger utbildning för beväringar. Dessutom föreslås i lagen en bestämmelse enligt vilken valombud inte får vara medlemmar eller ersättare i den kommunala centralvalnämnden vid välfärdsområdesval. Det föreslås också att bestämmelserna om indelningen i valkretsar ändras så att de stämmer överens med de två ändringar i kommunindelningen som trädde i kraft 2017 och att det görs ett tekniskt tillägg som beror på välfärdsområdesvalet. 

(2)Grundlagsutskottet har rätt nyligen bedömt en temporär ändring av vallagen. Med stöd av den ändringen förrättades röstning i anstalt i kommunalvalet 2021 i Försvarsmaktens garnisoner med truppförband som ger utbildning för beväringar och i de av Gränsbevakningsväsendets enheter som ger utbildning för beväringar (GrUB 9/2021 rd). Nu handlar det om att göra motsvarande arrangemang permanent. Utskottet anser att syftet med lagförslaget, att främja möjligheterna för röstberättigade som fullgör beväringstjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor att rösta i val, är godtagbart (se även GrUB 3/2017 rd). Utskottet understryker också fortfarande vikten av att alla röstberättigade har möjlighet att utöva sin rösträtt (GrUB 9/2021 rd, stycke 4, och GrUB 4/2021 rd, stycke 20). 

(3)Sammantaget anser grundlagsutskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

(4)Med beaktande av den föreslagna lagens tillämpningsområde betonar grundlagsutskottet att ingen kan beordras att utöva sin rösträtt (se även GrUB 9/2021 rd, stycke 5). Utskottet anser också att man genom praktiska arrangemang bör garantera att röstningen i garnisonerna kan ske så fritt som möjligt. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Grundlagsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 181/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 2.12.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
vice ordförande 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Petri Honkonen cent 
 
medlem 
Hilkka Kemppi cent 
 
medlem 
Olli Immonen saf 
 
medlem 
Mikko Kinnunen cent 
 
medlem 
Anna Kontula vänst 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Jukka Mäkynen saf 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Heikki Vestman saml 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
ersättare 
Johannes Koskinen sd (delvis). 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Liisa Vanhala.