Senast publicerat 09-12-2022 09:54

Betänkande JsUB 16/2022 rd RP 166/2022 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förvaltning av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken och om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023—2027 samt till vissa lagar som har samband med dem

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förvaltning av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken och om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023—2027 samt till vissa lagar som har samband med dem (RP 166/2022 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Markus Lounela 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • konsultativ tjänsteman Sanna Sihvola 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • regionutvecklingschef Eira Varis 
  Norra Karelens landskapsförbund
 • överinspektör Salla Autio 
  Skatteförvaltningen
 • biträdande direktör Marko Niemelä 
  Skatteförvaltningen, Enheten för utredning av grå ekonomi
 • enhetschef Esko Leinonen 
  Livsmedelsverket
 • enhetschef Timo Lehtiniemi 
  Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten
 • jurist Kimmo Tammi 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • verksamhetsledare Aleksi Koivisto 
  Finlands Byar rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • finansministeriet
 • arbets- och näringsministeriet
 • miljöministeriet
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Satakunta
 • Mellersta Österbottens förbund
 • ProAgria Keskusten Liitto ry
 • Finlands naturskyddsförbund rf
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf.

Inget yttrande av 

 • Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

I denna propositionen föreslår regeringen att det stiftas en lag om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023—2027, genom vilken lagen om stödjande av landsbygdens utveckling upphävs. Den nya lagen hänför sig till reformen av Europeiska unionens jordbrukspolitik 2023—2027. Genom lagen genomförs åtgärderna för 2023—2027 i Finlands strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Den föreslagna lagen tillämpas på stödjande av företagsverksamhet på landsbygden. I huvudsak stöds mikroföretag och små företag som är verksamma på landsbygden. Företag som förädlar jordbruksprodukter kan dock också vara medelstora företag. Stödet till projektverksamhet på landsbygden kommer också att fortsätta. Likaså fortsätter främjandet av lokal landsbygdsutveckling genom stöd för lokala aktionsgruppers verksamhet. 

Den verksamhet och de åtgärder som stöds avviker inte väsentligt från den gällande lagen, men i den föreslagna lagen beaktas de ändringar som gäller den nya finansieringsperioden. Nya teman inom utvecklingsprojekten är bland annat smarta byar och projekt med jordbrukargrupper. Projektfinansieringen har ett starkare fokus på miljö- och klimatteman samt på innovationer, digitalisering och främjande av säkerheten och beredskapen. Bredbandsfinansieringen ökar något jämfört med föregående finansieringsperiod i enlighet med kommissionens mål och de nationella målen. 

Enligt förslaget ska temaprojekten för aktionsgrupper slopas, men aktionsgrupperna kan genomföra sin lokala strategi också genom mindre projekt. Dessutom kan en del av företagsstödsåtgärderna, såsom startstöd inklusive försöksstöd till jordbruket, genomföras endast som en del av den lokala strategin. Aktionsgrupperna beviljas även i fortsättningen verksamhetspenning för utgifter för genomförandet av strategierna. 

Verkställigheten av stödsystemen förtydligas i och med att alla ansökningar ska göras elektroniskt. Dessutom kommer förenklade kostnadsmodeller att användas i större utsträckning än för närvarande vid utbetalning av stöd. 

I stödsystemen och genomförandet av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken beaktas den nya EU-lagstiftningen för Europeiska unionens finansieringsperiod 2023—2027, de nya reglerna om statligt stöd och kommissionens styrning. 

Propositionen innehåller också ett förslag till lag om förvaltning av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken. I lagen föreskrivs om utarbetande, ändring och genomförande av den strategiska planen samt om de organ i medlemsstaten som avses i Europeiska unionens lagstiftning. I lagen föreskrivs också om valet av lokala aktionsgrupper. Jämfört med gällande lag utvidgas tillämpningsområdet så att det motsvarar den nya strategiska planens tillämpningsområde, som är mer omfattande än för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020. I lagen samlas alla centrala bestämmelser om förvaltningen. Tekniskt bistånd ska fortfarande beviljas för kostnaderna för förvaltningen av åtgärderna i den strategiska planen. Behovet av att revidera lagen beror i huvudsak på föreslagna ändringar i Europeiska unionens lagstiftning. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I propositionen föreslår regeringen två nya lagar: en lag om förvaltning av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken och en lag om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023—2027. De föreslagna lagarna ingår som ett led i genomförandet av reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, lagstiftningen om EU:s finansieringsperiod 2023—2027 och Finlands strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken, nedan den strategiska planen. Syftet med lagförslagen är att komplettera unionens lagstiftning till den del den förutsätter nationell reglering. Dessutom föreslås det att lagen om Livsmedelsverket och lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi ändras. Utskottet anser att propositionen är väl underbyggd. Utskottet välkomnar förslagen. Utskottet ser det som särskilt positivt att den nya anvisningen för bedömning av konsekvenser för landsbygden utnyttjas och att konsekvenserna för landsbygden bedömts vid beredningen av propositionen. Utskottet tillstyrker propositionen, men med vissa små ändringar. 

Avsikten är att i lagen om förvaltning av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken, nedan planförvaltningslagen, föreskriva om skötseln av de myndighetsuppgifter som unionens lagstiftning förutsätter, om aktörerna och deras uppgifter samt om val av lokala aktionsgrupper. Dessutom innehåller planförvaltningslagen bestämmelser om godkännande och ändring av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Finlands strategiska plan för 2023–2027 har redan godkänts innan propositionen lämnades och den föreslagna lagen trätt i kraft, och därför ska bestämmelserna om godkännande av planen i 5 § i lagförslaget tolkas så att de tillämpas på planer som utarbetas för kommande finansieringsperioder, om EU-lagstiftningen möjliggör det. Samtidigt fäster utskottet uppmärksamhet vid övergångsbestämmelsen enligt vilken bestämmelserna i lagen om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden (27/2014), som upphävs genom lagförslaget, tillämpas på program som börjat genomföras innan den föreslagna lagen trätt i kraft. 

Tillämpningsområdet för den föreslagna planförvaltningslagen utvidgas, eftersom den strategiska planen är mer omfattande än Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020. Avsikten är att bestämmelser om de stöd som ingår i den strategiska planen ska finnas i lagarna om EU:s direktstöd till jordbrukare och vissa ersättningar för utveckling av landsbygden, lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter och lagen om strukturstöd till jordbruket. Bestämmelser om genomförandet av planen finns dessutom i det lagförslag om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023–2027 som ingår i propositionen. Lagförslaget innehåller bestämmelser om förutsättningarna och villkoren för företags- och projektstöd som beviljas för utveckling av landsbygden samt om förfarandena i samband med dem. Det föreslås inga betydande ändringar i dessa jämfört med den gällande lagen. Alla stödansökningar ska i fortsättningen göras elektroniskt, vilket skapar klarhet i ansökningsförfarandet. Dessutom kommer förenklade kostnadsmodeller att användas i större utsträckning än för närvarande vid utbetalning av stöd. 

I de yttranden som utskottet fått har man förhållit sig huvudsakligen mycket positiv till propositionen som helhet. Utskottet anser att en särskilt betydande förbättring är möjligheten att bevilja företag stöd för verksamhet, anpassning av verksamheten och tryggande av likviditeten under mycket exceptionella omständigheter och undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen. Vissa kritiska iakttagelser har också framkommit i de utlåtanden som utskottet fått. Stöden för utveckling av landsbygden beviljas på landsbygden till företag, utvecklingsprojekt och beredningen och genomförandet av den lokala utvecklingsstrategin. Ett orosmoment har varit hur företag som bedriver sin verksamhet utanför landsbygdsområdena ska behandlas. Det föreslås att begreppet landsbygdsområde utvidgas så att företag som förädlar jordbruksprodukter inte utesluts på grund av sitt geografiska läge. Företag som förädlar jordbruksprodukter finns också i stadsområden, eftersom det ofta är lämpligt att de etablerar sig i ett område med den infrastruktur eller de resurser som behövs, såsom kompetent och högutbildad arbetskraft. 

Enligt utredning till utskottet fastställer närings-, trafik- och miljöcentralen och den lokala aktionsgruppen under den kommande perioden vilka landsbygder som är stödberättigade inom deras verksamhetsområden i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets anvisningar. Hit hör landsbygdskategorierna enligt de den regiontypologi som utarbetats av Finlands miljöcentral, dvs. lokala centra på landsbygden, stadsnära landsbygd, kärnlandsbygd och glesbygd. Ett kransområde kring en stad kan höra till ett landsbygdsområde. Av stadsområdena kan det inre stadsområdet inte höra till ett stödberättigat landsbygdsområde. Ett yttre stadsområde hör i princip inte till ett stödberättigat landsbygdsområde. Kommuner med färre än 30 000 invånare kan dock i sin helhet vara stödberättigade landsbygdsområden enligt NTM-centralens och den lokala aktionsgruppens prövning. Utskottet konstaterar att det i och för sig är motiverat att rikta stödet för landsbygdsutveckling till landsbygdsområden. Det finns skäl att följa vilka konsekvenser de regionala avgränsningarna har för företag där jordbruksprodukter genomgår första förädlingsledet och å andra sidan se till att avgränsningarna tillämpas samordnat i hela landet. 

Beträffande de lokala aktionsgruppernas verksamhet har det lagts fram vissa utvecklingsförslag. Till temana för utvecklingsprojekten hör så kallade smarta byar. Det har uttryckts oro över huruvida fokus ligger för mycket på digitaliseringen av landsbygden, när aktuella teman som försörjningsberedskap, beredskap och kristålighet kräver uppmärksamhet. Enligt utredning till utskottet är syftet med åtgärden att lösa olika problem i byarna också med tanke på beredskapen och kriståligheten. Digitalisering är ett sätt. Försök och utbyte av information och erfarenheter är exempel på hur man kan tackla olika utmaningar. Enligt lagförslaget ska den lokala aktionsgruppen utan dröjsmål lämna in ansökan om stöd för utveckling av landsbygden jämte utlåtanden till NTM-centralen, som beslutar om beviljande av stöd. Det har föreslagits för utskottet att NTM-centralerna utan dröjsmål ska behandla en ansökan som en lokal aktionsgrupp har sänt till centralen. Det har påpekats att förvaltningslagen tillämpas på behandlingen av ansökningar. Enligt 23 § i förvaltningslagen ska ett ärende behandlas utan ogrundat dröjsmål. Dessutom granskas behandlingstiderna för stödansökningar som en central fråga i centralernas resultatstyrning. Utskottet anser att det inte finns anledning att ändra lagförslaget till dessa delar. 

DETALJMOTIVERING

1. Lagen om förvaltning av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken 

3 kap. Myndigheter och andra organ

12 §. Det attesterande organets rätt att utföra inspektioner och få upplysningar.

Bestämmelsen bygger på artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013. Artikeln föreskriver om det attesterande organets inspektionsbefogenhet. Under beredningen av propositionen har det klarnat att finanscontrollerfunktionen vid finansministeriet kommer att vara attesterande organ. Jord- och skogsbruksministeriet är i sin tur den behöriga myndighet som avses i artikel 8 i förordningen och som svarar för utnämningen av det attesterande organet och återkallandet av utnämningen. Med tanke på principen om förvaltningens lagbundenhet ser utskottet det som motiverat att finansministeriets behörighet att utföra inspektioner som hör till det attesterande organets uppgifter och rätt att trots sekretessbestämmelserna få information framgår exakt av lagen. Utskottet föreslår därför att finansministeriet nämns i paragrafen. Detta hindrar inte jord- och skogsbruksministeriet från att efter att den föreslagna lagen trätt i kraft fatta de utnämningsbeslut som ankommer på ministeriet i dess egenskap av behörig myndighet. 

2. Lagen om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023—2027 

2 kap. Allmänna förutsättningar för beviljande av stöd

15 §. Begränsningar för beviljande av stöd.

I 15 § i lagförslaget föreslås ett nytt 3 mom. Ändringen stämmer överens med den princip som den senaste tiden har följts i bekämpningen av grå ekonomi. Därmed är det ändamålsenligt att bedömningen av begränsningar för beviljande av stöd utöver sökanden och dennes ansvarspersoner och centrala ägare till en juridisk person utvidgas till att även gälla övrig företagsverksamhet hos ovannämnda aktörer. Det här gör det också möjligt att i större utsträckning få information om juridiska personers kopplingar, såsom andra biföretag eller ansvarspersoners tidigare företag. Om den som ansöker om stöd till exempel är ett nybildat aktiebolag eller om det har skett betydande förändringar i ansvarspersonerna hos den juridiska person som ansöker om stöd, är det nödvändigt att utreda annan eller tidigare företagsverksamhet hos ansvarspersonerna och ägarna för att bedöma risken för försummelse av de offentliga skyldigheterna. Om den juridiska personens ansvarsperson upprepade gånger eller i betydande grad har försummat sina skyldigheter i anslutning till skatter och andra offentliga avgifter i annan eller tidigare företagsverksamhet, kan den juridiska personen på grund av ansvarspersonens verksamhet inte anses uppfylla stödvillkoren. 

11 kap. Särskilda bestämmelser

57 §. Rätt att få upplysningar samt utlämnande av information.

Det föreslås att bestämmelsen om rätt till upplysningar kompletteras så att myndigheterna har rätt att få uppgifter om alla de företag och personer som de behöver uppgifter om för att utreda de begränsningar för beviljande av stöd som avses i 15 §. Således bör rätten att få upplysningar utvidgas till att utöver sökande och stödmottagare även gälla sådana ansvarspersoner och ägare som avses i 15 § 2 och 3 mom. samt andra företag som dessa förvaltar eller äger. Rätten att få upplysningar utvidgas dessutom till att gälla försummade avgifter som tas ut av Tullen. 

3. Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi 

6 §. Syftet med fullgöranderapporter.

I paragrafen föreslås en teknisk ändring som beror på att riksdagen för närvarande behandlar regeringens proposition RP 89/2022 rd, där det föreslås att det till 6 § 1 mom. fogas en bestämmelse om utredning av tillförlitligheten hos en aktör som avses i 41 a § i lagen om animaliska biprodukter. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 4 i proposition RP 166/2022 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1—3 i proposition RP 166/2022 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om förvaltning av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde på utarbetandet, genomförandet, utvärderingen, uppföljningen av och rapporteringen om Finlands strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken, nedan kallad planen
De bestämmelser som gäller organ tillämpas förutom på åtgärderna i 1 mom. på genomförande av sådana åtgärder utanför planen som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, nedan marknadsordningsförordningen. De bestämmelser som gäller organ ska dessutom tillämpas på allt jordbruksstöd som förvaltas genom det integrerade administrations- och kontrollsystemet. 
2 § 
Tillämpning av lagen i landskapet Åland 
Denna lag tillämpas i landskapet Åland på förvaltningen av stöd som avses i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbrukare (/20 ) och lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), om ärendet med stöd av självstyrelselagen för Åland (1144/1991) hör till rikets behörighet. 
3 § 
Förhållande till Europeiska unionens lagstiftning 
Denna lag tillämpas på utarbetande, genomförande, utvärdering och övervakning av och rapportering om den strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken som avser åtgärder som helt eller delvis finansieras av Europeiska unionen, om inte något annat följer av Europeiska unionens lagstiftning eller av någon annan lag. 
4 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) plan en i artikel 104 i förordningen om strategiska planer avsedd strategisk plan för den gemensamma jordbrukspolitiken vars åtgärder finansieras antingen med Europeiska unionens medel och nationella medel eller uteslutande med nationella medel eller uteslutande med Europeiska unionens medel, 
2) förordningen om strategiska planer Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska GJP-planer) och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013, 
3) den horisontella förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2116 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013, 
4) förmedlande organ ett offentligrättsligt eller privaträttsligt organ som en nationell eller regional förvaltande myndighet ansvarar för, eller som utför uppgifter för en sådan myndighets räkning, och 
5) lokal aktionsgrupp en i artikel 33 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (den allmänna förordningen) avsedd grupp (Leadergrupp) som består av aktörer som deltar i den lokala landsbygdsutvecklingen och som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet. 
2 kap. 
Planarbete 
5 § 
Godkännande och ändring av planen 
Statsrådet beslutar om det nationella godkännandet av förslaget till plan innan det sänds till Europeiska kommissionen för godkännande. 
Ändringar av planen ska godkännas av övervakningskommittén för Finlands strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken. Jord- och skogsbruksministeriet ska sända förslaget till ändring till Europeiska kommissionen för godkännande. 
6 § 
Regionala planer för landsbygdsutveckling 
För att fastställa regionala mål och bereda de åtgärder som gäller dem ska det för åtgärder enligt artikel 69.1 d, e, g och h i förordningen om strategiska planer upprättas regionala planer för landsbygdsutveckling. Närings-, trafik- och miljöcentralerna svarar för utarbetandet av de regionala utvecklingsplanerna inom sina verksamhetsområden. Det stödberättigade området fastställs i ett samarbetsdokument mellan närings-, trafik- och miljöcentralen och den lokala aktionsgruppen. 
Den regionala utvecklingsplanen ska innehålla den regionala utvecklingsstrategin och prioriteringar som stöder genomförandet. Närmare bestämmelser om de regionala utvecklingsplanernas innehåll och struktur samt om förfarandet när planerna utarbetas eller ändras får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
7 § 
Lokala utvecklingsstrategier 
För att fastställa regionala mål och bereda de åtgärder som gäller dem ska det utarbetas lokala utvecklingsstrategier i enlighet med artikel 32 i den allmänna förordningen. De lokala aktionsgrupperna svarar för utarbetandet av de lokala utvecklingsstrategierna. Det stödberättigade området fastställs i ett samarbetsdokument mellan närings-, trafik- och miljöcentralen och den lokala aktionsgruppen. 
Närmare bestämmelser om förfarandet vid utarbetande, ändring och godkännande av lokala utvecklingsstrategier samt om strategiernas innehåll och struktur får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
8 § 
Samarbete 
Planen, de regionala planerna för landsbygdsutveckling och de lokala utvecklingsstrategierna ska utarbetas i samarbete med de aktörer som är viktiga med tanke på planens innehåll. Om åtgärderna i planen gäller andra ministeriers än jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde ska planen utarbetas i samarbete med dessa ministerier. 
Jord- och skogsbruksministeriet svarar för att planen samordnas med övriga planer, program och finansieringsinstrument. Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska se till att de regionala planerna för landsbygdsutveckling och genomförandet av de regionala stödåtgärder som ingår i planen samordnas med övriga program, planer och utvecklingsåtgärder som genomförs i regionen. De lokala aktionsgrupperna svarar för att samordna de lokala utvecklingsstrategierna med andra lokala program, lokala planer och utvecklingsåtgärder i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralen i regionen. 
Närmare bestämmelser om de aktörer som avses i 1 mom., om samarbetet vid skötseln av uppgifter enligt denna lag samt om samordning av planer och lokala utvecklingsstrategier får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
3 kap. 
Myndigheter och andra organ 
9 § 
Jord- och skogsbruksministeriets uppgifter 
Jord- och skogsbruksministeriet har till uppgift att 
1) vara den förvaltande myndighet som avses i artikel 123 i förordningen om strategiska planer och, i fråga om lokala utvecklingsstrategier, i artikel 32 i den allmänna förordningen. Jord- och skogsbruksministeriet svarar för förvaltningen av planen och sköter de uppgifter som åligger förvaltningsmyndigheten enligt Europeiska unionens lagstiftning eller denna eller någon annan lag, 
2) svara för beredningen av planen och ändringar av den samt för planeringen av användningen av planens medel, 
3) svara för beredningen av fördelningen av medel och för anvisandet av medel i enlighet med kraven i förordningen om strategiska planer till de aktörer som sköter uppgifter enligt denna lag, 
4) styra utarbetandet av regionala planer för landsbygdsutveckling, 
5) styra och godkänna utarbetandet av lokala utvecklingsstrategier samt godkänna lokala aktionsgrupper, 
6) vara behörig myndighet enligt artikel 8 i den horisontella förordningen med ansvar för att utföra de uppgifter som den behöriga myndigheten tilldelas enligt den artikeln, och 
7) i egenskap av behörig myndighet utse det attesterande organ som avses i artikel 12 i den horisontella förordningen. En myndighet eller en revisor som avses i revisionslagen (1141/2015) kan utses till attesterande organ. 
Jord- och skogsbruksministeriet ska administrativt åtskilja de uppgifter som avses i 1 mom. 1 och 6 punkten från varandra. 
Närmare bestämmelser om förutsättningarna för godkännande av de lokala aktionsgrupperna samt om förfarandet i samband med godkännandet får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
10 § 
Livsmedelsverkets uppgifter 
Livsmedelsverket svarar för verkställigheten och uppföljningen av och rapporteringen om planen samt för utbetalningen av medel och för en tillräcklig kontroll av medelsanvändningen. Livsmedelsverket styr och övervakar de förmedlande organ som avses i 11 § och de lokala aktionsgrupperna när de sköter uppgifter som gäller verkställigheten av planen. 
Livsmedelsverket kan dessutom sköta uppgifter som gäller verkställigheten av planen i enlighet med vad som särskilt föreskrivs i lag. 
Livsmedelsverket är ett sådant av den behöriga myndigheten ackrediterat utbetalande organ som avses i artikel 9.1 andra stycket i den horisontella förordningen. Det utbetalande organet svarar för de uppgifter som ålagts det i Europeiska unionens lagstiftning under iakttagande av principerna för oklanderlig medelsförvaltning. Uppgifter som det utbetalande organet ska sköta kan delegeras till en annan myndighet i enlighet med vad som särskilt föreskrivs i lag. Det utbetalande organet styr och övervakar övriga myndigheter när dessa sköter uppgifter som med stöd av artikel 9 i den horisontella förordningen hör till det utbetalande organets ansvarsområde. 
I syfte att säkerställa en ändamålsenlig förvaltning och användning av Europeiska unionens medel har Livsmedelsverket rätt att utöva tillsyn över myndigheter till den del de sköter uppgifter som det utbetalande organet ska sköta. 
11 § 
Förmedlande organ 
Förmedlande organ är Livsmedelsverket, Statens ämbetsverk på Åland, närings-, trafik- och miljöcentralerna och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter. 
Det förmedlande organet svarar inom sitt verksamhetsområde för de uppgifter som gäller beviljande och övervakning av stöd i enlighet med vad som särskilt föreskrivs i lag. 
12 § 
Det attesterande organets rätt att utföra inspektioner och få upplysningar 
I syfte att utföra inspektioner som är nödvändiga för utfärdande av det intyg som avses i artikel 12 i den horisontella förordningen och i syfte att utföra andra inspektioner som det attesterande organet ska utföra enligt Europeiska unionens lagstiftning får Utskottet föreslår en ändring finansministeriet (det attesterande organet)  Slut på ändringsförslagetutföra inspektioner hos myndigheter eller sammanslutningar som sköter uppgifter som det utbetalande organet ska sköta, samt inspektioner hos stödtagaren. Den som utför inspektionerna har rätt att i den omfattning som uppdraget kräver inspektera stödtagarens husdjursbyggnader, odlingar, lokaler och andra förhållanden som utgör förutsättningar för utbetalning av stödet. Inspektioner får dock inte utföras i lokaler som används för permanent boende. 
Det attesterande organet har trots sekretessbestämmelserna rätt att av myndigheterna få de uppgifter om stödtagaren som är nödvändiga för utförandet av de uppdrag som avses i 1 mom. 
Vid utförande av inspektionsuppdrag tillämpas förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), samiska språklagen (1086/2003) samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På den som utför inspektionsuppdrag tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. På skada som orsakas vid inspektionen tillämpas skadeståndslagen (412/1974). 
13 § 
Övervakningskommitté 
Bestämmelser om sammansättningen av, ledamöterna i och uppgifterna för den övervakningskommitté som avses i artikel 124 i förordningen om strategiska planer finns i Europeiska unionens lagstiftning. Övervakningskommittén tillsätts av statsrådet. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om ändringar i övervakningskommitténs sammansättning. 
Bestämmelser om det förfarande som övervakningskommittén ska iaktta när den sköter sina lagstadgade uppgifter finns i förvaltningslagen, språklagen, samiska språklagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003). På dem som deltar i kommitténs beslutsfattande tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter uppgifter som föreskrivits för övervakningskommittén. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen. 
14 § 
Landsbygdsnätverket 
Landsbygdsnätverket sköter de uppgifter som hör till det i artikel 126 i förordningen om strategiska planer avsedda nationella nätverket för den gemensamma jordbrukspolitiken. Närmare bestämmelser om det organ som svarar för landsbygdsnätverkets verksamhet, om styrningen av verksamheten samt om innehållet i och förfarandet för godkännande av verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
15 § 
Lokala aktionsgrupper 
De lokala aktionsgrupperna ska genomföra lokalt ledd utveckling i enlighet med artikel 31 i den allmänna förordningen och ansvara för skötseln av de uppgifter som avses i artikel 33 i den allmänna förordningen och delta i skötseln av de uppgifter som avses i förordningen om strategiska planer i enlighet med vad som särskilt föreskrivs genom lag. 
En lokal aktionsgrupp ska vara en registrerad juridisk person som har tillräckliga verksamhetsmässiga, ekonomiska och administrativa förutsättningar för att sköta de uppgifter som lokala aktionsgrupper har. Medlemmarna i en lokal aktionsgrupp ska bestå av en bred representation av olika lokala aktörer på verksamhetsområdet, och verksamheten i aktionsgruppen ska vara öppen för alla. Åtminstone de myndigheter och föreningar som är viktiga med tanke på den lokala landsbygdsutvecklingen samt invånarna i det område där den lokala utvecklingsstrategin genomförs ska vara företrädda i den lokala aktionsgruppen. I styrelsen för en lokal aktionsgrupp ska företrädare för verksamhetsområdets kommuner, privaträttsliga sammanslutningar eller stiftelser samt företrädare för lokalbefolkningen vara jämlikt representerade. 
Bestämmelser om det förfarande som de lokala aktionsgrupperna ska iaktta när de sköter sina lagstadgade uppgifter finns i förvaltningslagen, språklagen, samiska språklagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. På dem som deltar i en lokal aktionsgrupps beslutsfattande och på dem som är anställda vid aktionsgruppen tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter uppgifter som föreskrivits för en lokal aktionsgrupp. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen. 
4 kap. 
Särskilda bestämmelser 
16 § 
Information om planen 
Om planens möjligheter och effekter ska omfattande information ges i den region där planen genomförs. Jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket och landsbygdsnätverket svarar för den riksomfattande informationen. De förmedlande organen och de lokala aktionsgrupperna svarar för informationen inom sina verksamhetsområden. 
17 § 
Skyldighet att lämna uppgifter 
Det förmedlande organet och de lokala aktionsgrupperna ska trots sekretessbestämmelserna ge jord- och skogsbruksministeriet och Livsmedelsverket alla upplysningar som är nödvändiga för skötseln av de uppgifter som avses i denna lag. 
18 § 
Tekniskt bistånd 
Tekniskt bistånd kan användas för åtgärder enligt artikel 125 i förordningen om strategiska planer vid jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket, Landsbygdsnätverket och närings-, trafik- och miljöcentralerna. 
Livsmedelsverket bereder en dispositionsplan för det tekniska biståndet, övervakar den totala användningen av biståndet och sammanställer utredningar om det tekniska biståndet. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer dispositionsplanen. 
Livsmedelsverket betalar ut tekniskt bistånd och beslutar också om återkrav av biståndet. På återkrav av tekniskt bistånd tillämpas vad som föreskrivs i 10 kap. i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023—2027 ( / ). 
Närmare bestämmelser om förfarandet när dispositionsplanen fastställs och vid utbetalning samt om de godtagbara kostnaderna för det tekniska biståndet utfärdas genom förordning av statsrådet. 
19 § 
Finansiering från Europeiska unionen 
Europeiska unionens finansiella bidrag intäktsförs i statsbudgeten. Om den nationella finansieringsandelen för planen beviljas med medel från gårdsbrukets utvecklingsfond, intäktsförs Europeiska unionens finansiella bidrag till gårdsbrukets utvecklingsfond. 
20 § 
Sökande av ändring 
I ett beslut av Livsmedelsverket om tekniskt bistånd enligt 18 § 3 mom. får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. I ett avgörande som gäller begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol. I övrigt finns bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
21 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den ... 
Genom denna lag upphävs lagen om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden (27/2014). 
De bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande ska tillämpas på program vars genomförande har inletts före ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023—2027 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Lagens syften 
Syftet med denna lag är att i enlighet med principerna för en hållbar utveckling modernisera och öka näringsverksamheten på landsbygden samt göra den mångsidigare, förbättra verksamhetsbetingelserna och konkurrenskraften för landsbygdsföretagen samt utveckla landsbygden som boende- och verksamhetsmiljö i syfte att förbättra välfärden och verksamhetsmöjligheterna för dem som bor och är verksamma på landsbygden. 
2 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på de stöd för utveckling av landsbygden som i enlighet med en plan som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten i lagen om förvaltning av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken ( / ), nedan planförvaltningslagen, finansieras med medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) eller Europeiska unionens övriga medel tillsammans med motsvarande nationella medel eller uteslutande med nationella medel eller uteslutande med Europeiska unionens medel. Lagen tillämpas också på stöd för utveckling av landsbygden som inte omfattas av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken. 
Denna lag tillämpas dock inte på stöd som beviljas den som bedriver jordbruk för produktionsverksamhet inom jordbruket eller förbättrande av jordbrukets struktur. Denna lag tillämpas dock på iordningställande av jordbruksprodukter för försäljning, när jordbruksprodukterna efter iordningställandet säljs direkt till konsumenter. Dessutom tillämpas lagen på småskaligt försök med primär jordbruksproduktion. 
3 § 
Tillämpning i landskapet Åland 
Denna lag tillämpas inte på plan eller stöd som enligt 18 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) hör till landskapets lagstiftningsbehörighet. 
4 § 
Förhållande till Europeiska unionens lagstiftning 
Denna lag tillämpas på beviljande, utbetalning, övervakning, inspektion, upphörande med utbetalning och återkrav av stöd för utveckling av landsbygden som Europeiska unionen delvis eller helt finansierar, om inte något annat följer av Europeiska unionens lagstiftning. 
I denna lag och med stöd av den kompletteras Europeiska unionens lagstiftning. 
5 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) plan en plan enligt 4 § 1 mom. 1 punkten i planförvaltningslagen, 
2) finansiering från Europeiska unionen medel som i Europeiska unionens budget beviljas ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, nedan EJFLU, för finansiering i Finland samt andra medel från Europeiska unionen som reserverats för stöd som avses i denna lag, 
3) statlig finansiering medel som inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde i statsbudgeten anvisats för utveckling av landsbygden samt medel som anvisats i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond, 
4) annan offentlig finansiering annan finansiering än den som avses i 3 punkten och som staten, en kommun eller något annat offentligrättsligt samfund anvisar samt en förmån eller prestation vars värde kan anges i pengar, 
5) offentlig finansiering finansiering enligt 2—4 punkten, 
6) privat finansiering fysiska personers eller privaträttsliga sammanslutningars finansiering eller andra prestationer vars värde kan anges i pengar, 
7) total finansiering offentlig och privat finansiering tillsammans, 
8) stöd bidrag som har beviljats eller beviljas av statens eller Europeiska unionens medel eller av både statens och Europeiska unionens medel, 
9) stöd av mindre betydelse stöd, finansiering och annan förmån som beviljas av en medlemsstat i Europeiska unionen och som avses i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, 
10) mikroföretag samt små och medelstora företag företag som uppfyller definitionen av ett sådant företag i Europeiska kommissionens rekommendation om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag K(2003) 1422 eller en motsvarande definition i en rekommendation som ersätter den rekommendationen. 
2 kap. 
Allmänna förutsättningar för beviljande av stöd 
6 § 
Stödjandets syften 
En förutsättning för att stöd ska beviljas är att den åtgärd som stöds sedd som en helhet främjar ett eller flera av de syften som anges i 1 §. 
Om stödet beviljas av medel som är avsedda för genomförande av en plan, ska stödet dessutom främja de mål som ställts för det i planen, den åtgärd som stöds genomföras inom planens tillämpningsområde och nyttan av åtgärden riktas till detta område. Att nyttan i viss utsträckning också riktas utanför planområdet utgör inget hinder för beviljande av stöd. 
7 § 
Finansiering av stödet 
En förutsättning för att stöd ska beviljas är att den finansiering som behövs för stödet har anvisats i statsbudgeten eller i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond. 
Innan stödet beviljas och betalas ut ska det säkerställas att medlen räcker till. 
8 § 
Verksamhet som stöds 
Stödet är behovsprövat och kan beviljas inom landsbygdsområden så som föreskrivs nedan i denna lag 
1) i form av finansiering av landsbygdsföretag för investeringar, utveckling och inledande av företagsverksamhet, 
2) i form av utvecklingsprojekt för samarbetsprojekt, utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt samt allmännyttiga investeringar och bredbandsinvesteringar, samt 
3) för verksamhet som en lokal aktionsgrupp samt för beredning och genomförande av en lokal utvecklingsstrategi. 
När det gäller att främja samarbetet mellan företag får målet med verksamheten inte vara ett förfarande som strider mot konkurrenslagen (948/2011). 
Vid beviljande av stöd ska de sektorsvisa begränsningar som förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning beaktas. 
9 § 
Godtagbara kostnader för en åtgärd som stöds 
Stöd kan beviljas för nödvändiga och skäliga kostnader för en åtgärd som stöds, när kostnaderna har godkänts av den myndighet som beviljar stödet. 
Kostnaderna för investeringar kan också omfatta allmänna kostnader för en investering och kostnader för byggande och planering av byggnadsarbete. För markförvärv kan stöd beviljas endast när mark förvärvas i samband med en byggnad. 
Närmare bestämmelser om bedömningen av kostnadernas skälighet får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
10 § 
Behovet av stöd och projektplan för den åtgärd som ska stödjas 
En förutsättning för att stöd ska beviljas är att stödet är nödvändigt för den verksamhet som stödet avser och att stödets belopp står i lämplig proportion till omfattningen av den planerade verksamheten. Dessutom krävs det att sökanden lägger fram en projektplan för den åtgärd som ska stödjas. Närmare bestämmelser om projektplanen för den åtgärd som ska stödjas utfärdas genom förordning av statsrådet. 
En plan som avser byggande ska innehålla ritningar som upprättats med en noggrannhet som beaktar projektets storlek. Av planen ska dessutom framgå hur funktionell, lämplig och miljöanpassad bygginvesteringen är. Närmare bestämmelser om hur nämnda omständigheter ska framgå av planen får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Bestämmelser om tekniska, ekonomiska och funktionella detaljer samt säkerhets- och miljörelaterade detaljer i planer för bygginvesteringar som ska stödjas med stöd av denna lag får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. 
11 § 
Villkor som gäller stödets belopp 
Stödet beviljas som en procentuell andel av de godkända kostnaderna för den åtgärd som stöds eller som ett fast belopp i euro. Om stödet inte helt täcker de godtagbara kostnaderna för åtgärden, krävs av sökanden en utredning om hur kostnaderna kan täckas med annan offentlig finansiering eller med privat finansiering. 
Stöd kan inte beviljas till den del den offentliga finansieringens andel av de godtagbara kostnaderna för den åtgärd som stöds överstiger det i Europeiska unionens lagstiftning angivna maximibelopp för offentlig finansiering som kan beviljas för en åtgärd som stöds. När det är fråga om stöd som baserar sig på en plan får det i finansieringen ingående offentliga stödet inte överskrida det maximibelopp för offentligt stöd som anges i planen. Stöd som beviljas som statligt stöd får inte tillsammans med offentligt stöd som ingår i annan finansiering som används för genomförandet av stödtagarens projekt överstiga maximibeloppet för statligt stöd. 
Närmare bestämmelser om nivån och maximibeloppet för stöd som beviljas för olika åtgärder inom de gränser som ställs i Europeiska unionens lagstiftning och av de medel som avses i 7 § samt om stödets minimibelopp får utfärdas genom förordning av statsrådet. Dessutom får närmare bestämmelser om privat finansiering utfärdas genom förordning av statsrådet. 
12 § 
Kostnadsmodeller 
Vid beviljande av stöd fastställs de godtagbara kostnaderna och det stöd som beviljas eller det stöd som beviljas i form av en engångsersättning. Kostnaderna kan fastställas med användning av följande kostnadsmodeller: 
1) kostnader per enhet, 
2) faktiska kostnader, 
3) godtagbara kalkylerade kostnader enligt separat definierade kostnadsslag för faktiska kostnader, eller 
4) en kombination av i 1—3 punkten avsedda kostnadsmodeller. 
Stöd kan dessutom beviljas som ett fast stöd i euro. Den myndighet som beviljar stödet beslutar om kostnadsmodellen och betalningssättet för hela den tid som projektet pågår och beslutet gäller alla som genomför projektet. Stöd kan betalas ut på grundval av resultaten av de åtgärder som genomförts eller de faktiska kostnaderna. 
Närmare bestämmelser om kostnadsmodeller och deras användningsändamål utfärdas genom förordning av statsrådet. 
13 § 
Inledande av en åtgärd som stöds samt uppvisande av tillstånd 
En förutsättning för beviljande av stöd är att den åtgärd som stödet gäller inte har inletts innan ansökan har blivit anhängig. 
Om den åtgärd som stöds förutsätter att tillstånd utverkas hos en myndighet, är det en förutsättning för beviljande av stöd att tillståndet visas upp. 
Närmare bestämmelser om inledande av verksamhet enligt Europeiska unionens lagstiftning innan ansökan om stöd har blivit anhängig, om uppvisande av tillstånd och om när verksamheten anses ha inletts i fråga om olika åtgärder samt om de allmänna kostnader som berättigar till stöd innan ansökan blivit anhängig får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
14 § 
Tillämpning av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd 
Vid beviljande av stöd tillämpas det som i Europeiska unionens lagstiftning föreskrivs om förutsättningar och begränsningar för beviljande av statligt stöd samt, om stödet har godkänts av Europeiska kommissionen, det som bestäms i kommissionens beslut. 
Stödet beviljas i form av stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, nedan gruppundantagsförordningen, eller i form av stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Stöd kan också beviljas enligt andra regler om statligt stöd som godkänts av Europeiska kommissionen. 
Närmare bestämmelser om de regler om statligt stöd som tillämpas och om förutsättningarna för beviljande av statligt stöd och om förfarandet i samband med beviljandet får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
15 § 
Begränsningar för beviljande av stöd 
Stöd som avses i denna lag kan inte beviljas, om 
1) den som ansöker om stöd under det innevarande kalenderåret eller under de tre kalenderår som föregår ansökan om stöd upprepade gånger i sin verksamhet har visat uppenbar likgiltighet vid iakttagandet av villkoren för stöd som tidigare beviljats med stöd av denna lag eller tidigare lagstiftning, 
2) förutsättningarna för beviljande av stöd har skapats på ett konstlat sätt, i strid med lagens syften och den uppenbara avsikten med arrangemanget har varit att kringgå bestämmelserna om beviljande av stöd för att uppnå orättmätig ekonomisk vinning, 
3) den som ansöker om stöd under året för ansökan eller under de tre föregående kalenderåren väsentligen har försummat sina registrerings-, anmälnings- eller betalningsskyldigheter i anslutning till skatter, lagstadgade pensions-, olycksfalls- eller arbetslöshetsförsäkringsavgifter eller avgifter som Tullen tar ut eller har väsentliga betalningsstörningar, eller har skulder som är föremål för utsökning och som med avseende på sökandens betalningsförmåga är större än ringa, eller skulder som har återsänts från utsökningen med ett intyg över medellöshetshinder, om inte beviljandet av stöd av särskilda skäl anses ändamålsenligt, 
4) den som ansöker om stöd är ett företag i svårigheter. Med företag i svårigheter avses ett sådant företag i svårigheter som avses i kommissionens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01). Begränsningen tillämpas emellertid inte, om stöd beviljas som stöd av mindre betydelse, eller 
5) den som ansöker om stöd är föremål för ett i artikel 1.4 a i gruppundantagsförordningen avsett betalningskrav på grundval av ett tidigare beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. 
Om den som ansöker om stöd är en juridisk person, gäller de i 1 mom. 1 och 3 punkten avsedda begränsningarna verkställande direktören och dennes ställföreträdare, styrelseledamöter och ersättare, ledamöter och ersättare i förvaltningsrådet och därmed jämförbara organ, ansvariga bolagsmän och andra som hör till den högsta ledningen. Vad som föreskrivs ovan gäller också personer som direkt eller indirekt innehar minst 25 procent av aktierna i ett aktiebolag eller av det röstetal som aktierna medför eller motsvarande innehavs- eller bestämmanderätt, om det är fråga om en annan sammanslutning än ett aktiebolag. 
Utskottet föreslår en ändring För bedömning av begränsningarna för beviljande av stöd kan de i 1 mom. 1 och 3 punkten avsedda omständigheterna gällande registrerade företag och organisationer som avses i 3 § i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) och som har en direkt eller indirekt koppling till den som ansöker om stöd eller de personer som avses i 2 mom. beaktas.  Slut på ändringsförslaget(Nytt 3 mom.) 
3 kap. 
Förutsättningar för beviljande av företagsstöd för landsbygden 
16 § 
Mottagare av företagsstöd och verksamhet som stöds 
Företagsstöd för landsbygden, nedan företagsstöd, kan i form av understöd beviljas 
1) en gårdsbruksenhet för företagsverksamhet utanför jord- och skogsbruket, 
2) ett litet företag för företagsverksamhet utanför jord- och skogsbruket, och 
3) små och medelstora företag för förädling och saluföring av jordbruksprodukter. 
Stöd som söks genom en lokal aktionsgrupp kan beviljas 
1) mikroföretag för företagsverksamhet utanför jord- och skogsbruket och för motsvarande företagsverksamhet som bedrivs på gårdsbruksenheter, och 
2) för småskaligt försök med primär jordbruksproduktion. 
Stöd som sökts genom en lokal aktionsgrupp för investeringar kan endast av särskilda skäl beviljas mikroföretag som sysselsätter fler än fem personer räknat i årsverken. 
Stöd kan beviljas de företag som avses i 1 och 2 mom. och i vilka näringsidkaren är en fysisk person, ett öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag eller andelslag. 
17 § 
Villkor som gäller mottagare av företagsstöd 
Företagsstöd kan beviljas för företagsverksamhet som bedrivs i Finland från ett verksamhetsställe inom ett stödberättigande område som omfattas av den strategiska planen. Företag som utgör en sammanslutning ska ha sin hemort inom Europeiska unionen. 
Företagsstöd kan beviljas företag som bedöms ha förutsättningar att bedriva lönsam verksamhet. Ett villkor för att stöd ska beviljas är att företaget lägger fram utredningar om sin ekonomiska ställning. 
Stödtagaren kan vara ett företag där företagsverksamhet utövas som huvudsyssla. Vid ansökan om stöd genom en lokal aktionsgrupp kan stödtagaren vara ett företag eller en fysisk person som utövar företagsverksamhet som huvudsyssla eller på deltid. 
Närmare bestämmelser om kraven på företagets ekonomiska ställning och lönsamhet samt den omfattning av företagsverksamheten som förutsätts för stödet får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
18 § 
Allmänna förutsättningar för stödjande av företagsverksamhet 
Förutsättningar för beviljande av företagsstöd är att 
1) företagsverksamheten främjar de mål för vilka stöd beviljas med anvisade medel, 
2) beviljandet av stödet inte bedöms orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller, om företaget endast är verksamt på lokal nivå, inom företagets verksamhetsområde, och 
3) företaget presenterar en uppdaterad och genomförbar affärsplan eller någon annan motsvarande handling. 
Omfattningen av affärsplanen ska anpassas till omfattningen av företagsverksamheten och de åtgärder som ska stödjas. 
De åtgärder som är nödvändiga för att affärsplanen ska kunna förverkligas godkänns genom ett beslut om beviljande av stöd. 
Närmare bestämmelser om bedömningskriterierna för hur stödet snedvrider konkurrensen samt affärsplanens innehåll och varaktighet, kraven för hur planen ska följas och bedömningen av genomförandet av den åtgärd som ska stödjas får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
19 § 
Åtgärder och kostnader som stöds 
Stöd kan beviljas för 
1) inledande av företagsverksamhet, 
2) materiella och immateriella investeringar och 
3) utveckling av företagsverksamhet. 
Närmare bestämmelser om de åtgärder som stöds, stödform, stödberättigande kostnader för åtgärder och tidpunkten för när kostnaderna uppkommit utfärdas, inom de ramar som anges i Europeiska unionens rättsakter, genom förordning av statsrådet. 
20 § 
Beviljande av stöd under exceptionella förhållanden 
Under undantagsförhållanden enligt beredskapslagen (1552/2011) samt under normala förhållanden i samband med sådana mycket exceptionella omständigheter som på ett märkbart sätt plötsligt och oförutsebart orsakar betydande förändringar i företagens verksamhetsmiljö och verksamhetsförutsättningar kan livsdugliga företag, utöver vad som föreskrivs i 19 §, beviljas stöd för att stödja och anpassa verksamheten samt för att trygga likviditeten. 
Närmare bestämmelser om beviljande av stöd och stödets användningsändamål i samband med sådana omständigheter som anges i 1 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
4 kap. 
Förutsättningar för beviljande av stöd för utvecklingsprojekt 
21 § 
Mottagare av stöd för utvecklingsprojekt samt verksamhet som stöds 
Stöd för utvecklingsprojekt kan beviljas offentligrättsliga samfund eller privaträttsliga sammanslutningar för verksamhet som syftar till att stärka den socioekonomiska strukturen i landsbygdsområdena, främja en smart, motståndskraftig och diversifierad jordbrukssektor samt främja miljövård och klimatåtgärder. 
Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av stöd och om stödtagarna får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
22 § 
Åtgärder och kostnader som stöds 
Stöd för utvecklingsprojekt kan beviljas för 
3) utveckling, 
2) utbildning och informationsförmedling, och 
3) investeringar. 
När stöd beviljas för kostnader som orsakas av ett utvecklingsprojekt, dras de direkta inkomster som projektet genererar av från de stödberättigande kostnaderna. 
Närmare bestämmelser om de åtgärder som stöds, stödform och stödberättigande kostnader för åtgärder utfärdas, inom de ramar som anges i Europeiska unionens rättsakter, genom förordning av statsrådet. 
23 § 
Förutsättningar och begränsningar för beviljande av stöd för utvecklingsprojekt 
En förutsättning för beviljande av stöd för utvecklingsprojekt är att sökanden har tillräckliga ekonomiska och funktionella resurser för att genomföra åtgärden. 
Projektstöd kan beviljas endast för en åtgärd som har getts formen av ett separat projekt som är fristående från sökandens normala verksamhet. 
Ett villkor för beviljande av stödet är att sökanden presenterar en projektplan. 
Närmare bestämmelser om de grunder som används vid bedömningen av de förutsättningar som anges i 1—3 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet. 
24 § 
Överföring av stöd till någon annan för att användas för en åtgärd som stöds 
Om inte något annat föreskrivs någon annanstans i denna lag, kan ett stöd delvis överföras till någon annan för att användas för den åtgärd som stöds. En förutsättning för beviljande av stöd är då att det med hänsyn till den åtgärd som stöds är ändamålsenligt att stödet överförs och att de aktörer som genomför åtgärden i fråga uppfyller villkoren för stödtagare av stödet i fråga. Dessutom krävs det att stödtagaren genom avtal som ingås med dem som deltar i genomförandet av åtgärden säkerställer att villkoren för beviljande och utbetalning av stöd uppfylls samt att stödvillkoren iakttas, inbegripet en eventuell återbetalning av stöd och annan offentlig finansiering inklusive räntor och administrativa påföljdsavgifter. Stödtagaren ansvarar dock inför den myndighet som beviljar stödet för att förutsättningarna uppfylls och villkoren iakttas och, om stödet återkrävs, för återbetalning av stödet. 
Sökanden ska även efter överföringen ha en väsentlig del av stödet till sitt eget förfogande. 
Närmare bestämmelser om villkoren för överföring av stöd och om förfarandet i samband med överföringen får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
25 § 
Styrgrupp 
En styrgrupp kan tillsättas för att följa genomförandet av ett utvecklingsprojekt, om detta är motiverat med beaktande av projektets omfattning och konsekvenser. Den myndighet som beviljar stöd beslutar om tillsättande av en styrgrupp. Stödtagaren ansvarar ensam för genomförandet av projektet. 
Närmare bestämmelser om tillsättande av styrgrupper samt om förfarandet vid tillsättandet och om styrgruppens uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
5 kap. 
Stödvillkor 
26 § 
Tiden för genomförande av åtgärder 
En åtgärd som stöds ska i sin helhet genomföras inom den tid för genomförande som bestäms i stödbeslutet. I den tid som bestäms för genomförande ska tidsfristen enligt artikel 77 i förordningen om strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten i planförvaltningslagen iakttas. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen kan på ansökan förlänga den tid för genomförande som avses i 1 mom., om ansökan har gjorts innan tiden för genomförande löper ut. Tiden för genomförande kan förlängas av godtagbara skäl som inte var kända när beslutet om tidsfristen fattades. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan låta bli att förlänga tiden för genomförande om de medel av vilka stödet beviljats eller andra medel inte är disponibla efter den tid för genomförande som godkänts för utbetalning av stödet. Om en ansökan om att förlänga tiden för genomförande lämnas in inom skälig tid efter att den tidsfrist som avses i 1 mom. har löpt ut, kan närings-, trafik- och miljöcentralen behandla ansökan, om underlåtenheten att iaktta tiden för genomförande beror på en allvarlig förändring i sökandens hälsotillstånd eller någon annan överraskande, oförutsedd händelse som inte beror på sökanden eller på något annat oöverstigligt hinder. 
Närmare bestämmelser om den tid som bestäms för genomförande av åtgärder som stöds samt om villkoren för förlängning av tiden för genomförande utfärdas genom förordning av statsrådet. 
27 § 
Villkor för användning av stöd 
När lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) ska tillämpas vid upphandling, ska stödtagaren lägga fram en utredning om att upphandlingen skett på det sätt som förutsätts i den lagstiftningen. 
Stödet får endast användas för ändamål som anges i stödbeslutet. Mottagarna av företagsstöd ska använda den egendom som är föremål för stöd som beviljats för investering i minst tre år och mottagarna av projektstöd i minst fem år från utbetalningen av den sista stödposten. Av särskilda skäl kan en användningstid på högst tio år bestämmas i beslutet om stöd. Ägande- eller besittningsrätten till den investering som är föremål för stödet kan överlåtas till någon annan före utgången av den tidsfrist som avses ovan, förutsatt att stödtagaren förvärvar sådan motsvarande egendom i stället för den överlåtna eller ändrar ägarförhållandena på ett sådant sätt att mottagaren av överlåtelsen uppfyller förutsättningarna för beviljande av stöd och karaktären av den investering som stöds inte förändras väsentligt. Det är också möjligt att överlåta ägande- eller besittningsrätten till en allmännyttig investering som är föremål för stöd, om mottagaren uppfyller förutsättningarna för beviljande av stöd. 
Verksamhet som är föremål för stöd får inte läggas ned eller väsentligt reduceras före utgången av den tidsfrist som föreskrivs i 2 mom. Ägande- eller besittningsrätten till den företagsverksamhet som är föremål för stödet kan emellertid överlåtas till någon annan före utgången av den tidsfrist som avses ovan, förutsatt att stödtagaren förvärvar sådan motsvarande egendom i stället för den överlåtna eller genomför en sådan företagsomstrukturering genom vilken mottagaren av överlåtelsen uppfyller förutsättningarna för beviljande av stöd och karaktären av verksamheten inte förändras väsentligt. 
Om den verksamhet eller investering som stöds överlåts till någon annan före utgången av den tidsfrist som avses i 2 mom. och stödet eller en del av det ännu inte har betalats ut, kan det återstående stödet överföras så att det betalas till mottagaren av överlåtelsen, om förutsättningar finns för att bevilja stöd till mottagaren. 
Som en överlåtelse som strider mot stödbeslutet betraktas inte att objektet för den investering som stöds eller den företagsverksamhet som är föremål för stödet övergår genom arv eller generationsväxling. Om det är fråga om bolagisering av verksamhet som utövats av en fysisk person kan även ett helt obetalt stöd överföras. 
Närmare bestämmelser om överföring av obetalt stöd utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet utfärdas också närmare bestämmelser om den bestående karaktären hos den verksamhet och den investering som stöds. 
28 § 
Bokföringsskyldighet 
Stödtagaren ska föra bok över den åtgärd som stöds. Bokföringen ska ordnas så att den är en del av stödtagarens bokföring enligt bokföringslagen (1336/1997) eller, om 2 kap. i lagen om statsbudgeten (423/1988) tillämpas på stödtagaren, enligt nämnda kapitel och god bokföringssed, så att bokföringen över den åtgärd som stöds utan svårighet kan identifieras. 
Om stödtagaren är en person som beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967), betraktas som tillräcklig bokföring över den åtgärd som stöds det som krävs i fråga om stödtagarens övriga bokföring för att beskattning ska kunna verkställas. Bokföringen ska då ordnas så att kostnaderna för den åtgärd som stöds utan svårighet kan identifieras och det bokföringsmaterial som gäller dem ska förvaras så som föreskrivs i 2 kap. 9 och 10 § i bokföringslagen. 
Om stödtagaren inte är bokföringsskyldig för sin verksamhet i övrigt, ska bokföringen över den åtgärd som stöds ordnas så att bestämmelserna i bokföringslagen iakttas i tillämpliga delar. 
Om det är fråga om stöd som ingår i en plan som delfinansieras av Europeiska unionen ska det material som anknyter till bokföringen förvaras minst tre år efter det att Livsmedelsverket betalar ut slutbetalningen av stödet till stödtagaren. 
29 § 
Upplysnings- och biståndsskyldighet 
Stödtagaren är skyldig att lämna den myndighet som beviljar stöd riktiga och tillräckliga uppgifter om den åtgärd som stöds, hur den framskrider och om hur stödet används. 
Stödtagaren ska utan dröjsmål lämna den myndighet som beviljat stödet upplysningar om sådana förändringar som gäller stödtagarens ställning eller verksamhet eller den åtgärd som stöds och som kan inverka på förutsättningarna för betalning av stöd eller leda till återkrav av stöd. Myndigheten ska behandla anmälningen som en ansökan om ändring av villkoren i stödbeslutet, om stödtagaren och den verksamhet som stöds fortfarande uppfyller de krav som ställs i denna lag, eller som avbrott i utbetalningen av stödet eller återkrav av stödet på det sätt som föreskrivs i 10 kap. 
Stödtagaren är skyldig att biträda den som utför en inspektion som avses i 47 § genom att utan ersättning lämna de uppgifter som är nödvändiga för att inspektionen ska kunna genomföras och de upplysningar som gäller objektet för inspektionen samt vid behov genom att presentera föremålet för stödet. 
Om stödtagaren är misstänkt vid en förundersökning eller står åtalad för ett brott och stödtagaren överlämnar till den som utför inspektionen de i 1—3 mom. avsedda uppgifterna om de omständigheter som misstanken eller åtalet grundar sig på, får den som utför inspektionen inte utan stödtagarens samtycke överlåta uppgifterna till polis- eller åklagarmyndigheterna. 
6 kap. 
Ansökan om och beviljande av stöd 
30 § 
Ansökningstid och information om ansökningsmöjligheten 
En ansökningstid kan bestämmas för ansökan om stöd. Om en ansökningstid inte bestäms, ska stödansökningarna avgöras enligt på förhand angivna perioder. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen ska i lämplig omfattning informera om möjligheten att ansöka om det stöd som hör till centralens behörighet, om ansökningsförfarandet och om de viktigaste förutsättningarna och villkoren för beviljande av stöd. 
En lokal aktionsgrupp ska inom sitt område informera om i 2 mom. avsedda omständigheter när det gäller stöd som finansieras ur dess finansieringskvot. 
31 § 
Ansökan om stöd 
Ansökan om stöd görs elektroniskt via en nättjänst, som utgör en del av den informationsresurs för livsmedelsförvaltningen som avses i lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs (560/2021). Sökanden identifieras med stark autentisering på det sätt som föreskrivs i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009). 
Med avvikelse från 1 mom. får Livsmedelsverket meddela närmare föreskrifter om att ett visst stöd eller vissa stöd ska sökas på något annat sätt än på elektronisk väg, om verkställandet av stödsystemet är brådskande, antalet ansökningar är litet eller något annat därmed jämförbart särskilt skäl förutsätter det. 
Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter om de handlingar som ska fogas till ansökan, om förfarandet vid ansökan samt om det sätt på vilket projektplanen och utredningarna ska presenteras. 
32 § 
Behörig närings-, trafik- och miljöcentral 
Stöd beviljas av den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde den åtgärd som stöds ska genomföras, om inte något annat föreskrivs om centralernas behörighet med stöd av 5 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009). 
Om den åtgärd som stöds ska genomföras inom flera än en centrals verksamhetsområde är den närings-, trafik- och miljöcentral behörig inom vars verksamhetsområde åtgärden i huvudsak ska genomföras. Närings-, trafik- och miljöcentralerna kan dock överföra ansökan från den på detta sätt behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen till en annan närings-, trafik- och miljöcentral för avgörande, om inte något annat föreskrivs i eller med stöd av lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna och om de behöriga närings-, trafik- och miljöcentralerna samtycker till överföringen. 
Om ett utvecklingsprojekt i huvudsak har nationella mål är den närings-, trafik- och miljöcentral behörig till vilken jord- och skogsbruksministeriet har anvisat medel för finansiering av nationella projekt. 
33 § 
Ansökan om stöd ur finansieringskvoten för en lokal aktionsgrupp 
När stöd söks ur en lokal aktionsgrupps finansieringskvot tillämpas bestämmelserna i 31 § om att ansöka om stöd. Behörig är den lokala aktionsgrupp inom vars område den åtgärd som stöds ska genomföras. 
Den behöriga lokala aktionsgruppen ska kontrollera att den ansökan som getts in till gruppen uppfyller formkraven för ansökan och yttra sig om huruvida det är ändamålsenligt att bevilja stöd med hänsyn till målen för den lokala strategin. Den lokala aktionsgruppen ger in stödansökan och sitt yttrande till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen. 
Om den som ansöker om stöd är en lokal aktionsgrupp, tillämpas dock 31 § på ansökandet. 
Livsmedelsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om hur ansökan ska ges till närings-, trafik- och miljöcentralen samt om behandlingen av ansökan. 
34 § 
Bedömning av en stödansökan 
Ansökningar som uppfyller stödvillkoren bedöms på grundval av urvalskriterierna. Innan ansökningen inleds fastställer jord- och skogsbruksministeriet urvalskriterierna för projekt som omfattas av regionala planer efter att ha hört övervakningskommittén för strategiplanen. 
Innan stödansökan avgörs kan närings-, trafik- och miljöcentralen begära ett utlåtande av andra myndigheter om sådana omständigheter som har samband med stödtagaren och den åtgärd som stöds, om detta är nödvändigt för bedömningen av förutsättningarna för beviljande av stöd. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen kan innan företagsstöd beviljas göra ett företagsbesök för att bedöma förutsättningarna för att bevilja företagsstöd och den åtgärd som ska stödjas. De observationer som görs vid företagsbesöket ska antecknas samt delges sökanden. Företagsbesök får inte göras i utrymmen som är avsedda för boende av permanent natur. 
Närmare bestämmelser om urvalskriterierna och om urvalsförfarandet får utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet. 
35 § 
Avbrott i beviljande av stöd 
Jord- och skogsbruksministeriet har rätt att genom sitt beslut avbryta beviljandet av stöd nationellt eller regionalt, om det inte finns behövliga medel för finansieringen av stödet eller marknadsläget eller Europeiska unionens lagstiftning kräver det. 
Beviljande av stöd kan avbrytas för viss tid eller tills vidare. 
Beslutet om avbrott i beviljande av stöd ska publiceras i Finlands författningssamling. Det ska informeras om avbrottet i lämplig omfattning. 
36 § 
Beviljande av stöd 
Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om beviljande av stöd. Om den verksamhet som stöds ska genomföras inom flera än en centrals verksamhetsområde, ska den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen skaffa ett utlåtande från de övriga centralerna innan stödet beviljas. Stöd kan beviljas ur en annan närings-, trafik- och miljöcentrals finansieringskvot endast om närings-, trafik- och miljöcentralen i fråga ger ett utlåtande enligt vilket stödet förordas. 
Ett villkor för beviljande av stöd ur en lokal aktionsgrupps finansieringskvot är att aktionsgruppen har gett ett utlåtande där ansökan förordas. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan avvika från den lokala aktionsgruppens utlåtande där ansökan förordas endast om beviljande av stöd skulle strida mot Europeiska unionens lagstiftning eller den nationella lagstiftningen. Närings-, trafik- och miljöcentralen avgör också en ansökan som den lokala aktionsgruppen inte har förordat. Den lokala aktionsgruppen ska utan dröjsmål lämna ansökan med utlåtanden till närings-, trafik- och miljöcentralen. 
37 § 
Stödbeslut 
I ett stödbeslut anges beloppet av det beviljade stödet, de stödvillkor som föreskrivs i denna lag samt förutsättningarna för betalning och återkrav av stöd. Beslutet ska också innehålla de villkor och förutsättningar som anges i Europeiska unionens lagstiftning och som väsentligen och direkt inverkar på användningen och utbetalningen av stödet. Genom stödbeslutet godkänns planen för den åtgärd som stöds. 
Stödbeslutet får undertecknas maskinellt. 
7 kap. 
Utbetalning av stöd 
38 § 
Betalningsansökan 
Ansökan om utbetalning görs elektroniskt via en nättjänst, som utgör en del av den informationsresurs för livsmedelsförvaltningen som avses i lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs. 
I ansökan ska lämnas de utredningar och, om inte stödet beviljats som en engångsersättning, de bokföringshandlingar som är nödvändiga för bedömningen av förutsättningarna för utbetalning av stöd. 
Livsmedelsverket meddelar närmare föreskrifter om de utredningar och bokslutshandlingar som ska läggas fram vid betalningsansökan. 
39 § 
Tidsfrist för betalningsansökan 
En skälig tidsfrist kan sättas ut för inlämnande av betalningsansökan. Tidsfristen räknas från den tidpunkt när stödbeslutet fattas eller, när det är fråga om den sista betalningsansökan i fråga om den åtgärd som stöds, från det att tiden för genomförande av åtgärden löpt ut. 
Närmare bestämmelser om den tidsfrist som sätts ut för inlämnande av en betalningsansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
40 § 
Förutsättningar för utbetalning av stöd 
En förutsättning för utbetalning av stöd är att stödtagaren har genomfört de åtgärder för vilka stödet har beviljats och iakttagit stödvillkoren. 
När utbetalningen av stöd är resultatbaserad, ska stödtagaren med handlingar eller på något annat sätt som den myndighet som beviljat stödet förutsätter visa att alla de åtgärder som stöds har genomförts. 
När stöd betalas ut utifrån faktiska kostnader, inklusive kalkylerade kostnader, ska stödtagaren utöver de förutsättningar som anges i 2 mom. lägga fram de direkta kostnaderna för åtgärderna. Kostnaderna ska vara faktiska, verifierbara och slutliga och hänföra sig till de åtgärder som stöds. 
Närmare bestämmelser om de grunder som används vid bedömningen av huruvida en utgift är faktisk, slutlig, skälig och verifierbar får utfärdas genom förordning av statsrådet. Livsmedelsverket meddelar närmare föreskrifter om de utredningar och bokföringshandlingar som visar att en åtgärd har genomförts samt huruvida utgifterna är faktiska, verifierbara, slutliga och skäliga samt vilka åtgärder de avser. 
41 § 
Stödbelopp som betalas ut 
När utbetalningen av stöd är resultatbaserad, betalas stödet ut i poster som motsvarar genomförandet av de åtgärder som godkänts genom stödbeslutet. 
När stöd betalas ut utifrån faktiska kostnader, inklusive kalkylerade kostnader, utbetalas i stöd högst den i stödbeslutet godkända andelen av de godtagbara kostnaderna för de åtgärder som genomförts. 
Stödtagaren ska i betalningsansökan lägga fram en utredning om annan offentlig finansiering som beviljats åtgärden samt i fråga om projektstöd en utredning om inkomsterna och privat finansiering. 
Närmare bestämmelser om inkomster och annan finansiering och om deras inverkan på det stödbelopp som betalas ut får utfärdas genom förordning av statsrådet. Livsmedelsverket meddelar närmare föreskrifter om de utredningar som gäller den övriga offentliga och privata finansieringen av projektet samt inkomsterna från projektet. 
42 § 
Stödposter 
Stöd kan betalas i en eller flera poster. 
Stöd för utvecklingsprojekt och verksamhetspenning kan betalas i förskott, om det är motiverat med hänsyn till stödtagarens ställning och genomförandet av den åtgärd som stöds. 
Närmare bestämmelser om stödposterna, om beloppet av stöd som betalas i förskott och om förutsättningar för förskottsbetalningar utfärdas genom förordning av statsrådet. 
43 § 
Godkännande och utbetalning 
Den närings-, trafik- och miljöcentral som beviljat projekt- och företagsstödet beslutar om utbetalningen av stödet. Livsmedelsverket svarar för det slutliga godkännandet av utgifterna och för utbetalningen av stöden till stödtagarna. Beslut om betalningar kan undertecknas maskinellt. 
8 kap. 
Ärendehanteringssystem och övervakning av stöd 
44 § 
Lämnande av uppgifter för övervakning 
Trots sekretessbestämmelserna har jord- och skogsbruksministeriet och Livsmedelsverket rätt att av närings-, trafik- och miljöcentralerna och aktionsgrupperna avgiftsfritt få för förvaltningen av understödssystemet behövliga uppgifter och utredningar om ansökan om understöd och beviljande och utbetalning av understöd samt om tillsynen över understöd. Jord- och skogsbruksministeriet har motsvarande rätt att få uppgifter av Livsmedelsverket. 
Jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralerna har rätt att av understödstagarna få uppgifter om användningen av understöden. Stödtagaren ska dessutom till närings-, trafik- och miljöcentralen lämna utredningar och övervakningsuppgifter om hur den åtgärd som stöds avancerar samt vilka effekterna av den är. Motsvarande uppgifter om understöd som sökts genom aktionsgrupper ska lämnas till aktionsgruppen. 
De uppgifter som avses i 1 och 2 mom. lämnas ut med hjälp av en teknisk anslutning eller på något annat elektroniskt sätt. 
Närmare bestämmelser om innehållet i utredningarna och övervakningsuppgifterna utfärdas genom förordning av statsrådet. Livsmedelsverket meddelar närmare föreskrifter om hur utredningarna och övervakningsuppgifterna ska presenteras. 
45 § 
Informationssystem för ärendehantering och övervakning 
På handlingar som upprättats vid skötseln av uppgifter enligt denna lag och på register och nättjänster som hör till informationssystemet för ärendehantering och övervakning tillämpas lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs (560/2021). 
De uppgifter som ingår i informationssystemet förvaras tio år från det att beslutet om beviljande av stöd fattats. Om stöd har beviljats förvaras uppgifterna dock tio år från utbetalningen av den sista stödposten och, om det är fråga om stöd som ingår i en plan som delfinansieras av Europeiska unionen, fem år från det att Europeiska kommissionen betalade ut den sista posten av gemenskapens finansieringsandel i planen. I Europeiska unionens lagstiftning om stöd som beviljas i form av statligt stöd kan det ställas krav på en längre tid för förvaring än den som anges ovan. 
Närmare bestämmelser om sådana uppgifter som utan att utgöra personuppgifter kan föras in i registret får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
46 § 
Aktionsgruppens och sökandens rätt att få registeruppgifter 
Den lokala aktionsgruppen har trots sekretessbestämmelserna rätt att ur register enligt 45 § få uppgifter som är nödvändiga för skötseln av de uppdrag som åligger gruppen. 
Den som ansöker om stöd har rätt att i den nättjänst som ingår i det ärendehanteringssystem som avses i 45 § följa hur sökandens ärende i fråga om ansökan om och utbetalning, inspektion och återkrav av stöd framskrider och avgörs samt följa behandlingen av övervakningsuppgifter i fråga om stödet. Aktionsgruppen har motsvarande rätt när det gäller stöd som sökts och beviljats ur dess finansieringskvot, med undantag av uppgifter om övervakning, inspektion och återkrav av stöd och sekretessbelagda uppgifter i samband med ansökan om utbetalning av stöd. 
En lokal aktionsgrupp har i fråga om stöd som beviljats ur aktionsgruppens egen finansieringskvot dessutom rätt att i den nättjänst som ingår i ärendehanteringssystemet se konsoliderade uppgifter. 
För att följa hur ärendet framskrider och se konsoliderade uppgifter krävs elektronisk identifiering. 
9 kap. 
Inspektion 
47 § 
Inspektionsrätt 
Jord- och skogsbruksministeriet och Livsmedelsverket kan förrätta inspektioner som gäller de myndigheter som ansvarar för verkställandet samt stödtagarna i syfte att utöva tillsyn över att förutsättningarna och villkoren för beviljande, utbetalning och användning av stöd iakttas. Närings-, trafik- och miljöcentralerna samt det attesterande organ som avses i 12 § i planförvaltningslagen har motsvarande rätt i fråga om stödtagarna enligt vad som föreskrivs i eller med stöd av den horisontella förordning som avses i 4 § 1 mom. 3 punkten i planförvaltningslagen. Om ett stöd på det sätt som avses i 24 § i denna lag har överförts på någon annan aktör har de ovannämnda myndigheterna och det attesterande organet rätt att granska även denna aktörs ekonomi och verksamhet för att utöva tillsyn över att förutsättningarna och villkoren för beviljande, utbetalning och användning av stöd iakttas. Om den verksamhet som stöds eller objektet för den investering som stöds har överlåtits utan att stöd samtidigt har överförts, har de ovannämnda myndigheterna och det attesterande organet rätt att hos förvärvaren granska den verksamhet eller det objekt som överlåtits. 
Också Europeiska unionens organ har inspektionsrätt enligt vad som bestäms i Europeiska unionens lagstiftning, i fråga om stöd som helt eller delvis har beviljats av Europeiska unionens medel eller som har beviljats som statligt stöd. 
48 § 
Inspektion 
I syfte att utföra en inspektion som avses i 47 § har myndigheterna och det attesterande organet rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och platser som är betydelsefulla med hänsyn till den åtgärd som stöds och användningen av stödet och granska dessa samt granska stödtagarens omständigheter, informationssystem och handlingar. Inspektion får dock inte utföras i lokaler som används för boende av permanent natur. 
För att inspektionsuppdraget ska kunna skötas på ett lämpligt sätt kan en utomstående revisor befullmäktigas för inspektionen. Revisorn ska vara en i revisionslagen (1141/2015) avsedd revisor. Revisionssammanslutningen ska utse en för inspektionen huvudansvarig revisor. Vid utförandet av inspektionsuppdrag tillämpas förvaltningslagen, språklagen, samiska språklagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. På revisorn tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar vid utförandet av inspektionsuppdrag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen. 
En inspektionsberättelse ska göras upp över en inspektion och utan dröjsmål ges in till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen och Livsmedelsverket. 
Den som utför inspektionen har rätt att omhänderta handlingarna och annat material som har samband med användningen av stödet, om detta krävs för att syftet med inspektionen ska uppnås. Handlingarna och annat material ska utan dröjsmål returneras när de inte längre behövs för inspektionen. 
De myndigheter och attesterande organ som avses i 47 § har rätt att avgiftsfritt få handräckning av polisen för inspektionen. 
Livsmedelsverket beslutar om antalet inspektioner och väljer inspektionsobjekten utifrån riskanalys eller slumpmässigt urval, om inte något annat föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning. Livsmedelsverket gör upp en inspektionsstrategi och inspektionsplan. Närmare bestämmelser om hur inspektionerna ska genomföras får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
10 kap. 
Återbetalning av stöd, upphörande med utbetalning av stöd samt återkrav 
49 § 
Återbetalning av stöd 
Stödtagaren ska utan dröjsmål betala tillbaka ett stöd eller en del av det som denne fått felaktigt, till för stort belopp eller uppenbart utan grund. Stödtagaren ska betala tillbaka stödet eller en del av det också när det inte kan användas på det sätt som förutsätts i stödbeslutet. Om det belopp som ska återbetalas är högst 100 euro, behöver det inte betalas tillbaka. 
Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte skillnaden mellan stöd som beviljats enligt kalkylerade grunder och de faktiska kostnaderna. 
50 § 
Upphörande med utbetalning av stöd samt återkrav 
Närings-, trafik- och miljöcentralen är skyldig att upphöra med utbetalningen av stöd och att återkräva stödet, om 
1) förutsättningarna för beviljande eller villkoren för utbetalning av stöd inte har uppfyllts, 
2) stödtagaren har gett sådana felaktiga eller bristfälliga uppgifter som väsentligt har inverkat på beviljandet eller utbetalningen av stöd, 
3) stödvillkoren inte har iakttagits, 
4) stödtagaren har överlåtit objektet för den investering som stöds eller väsentligt reducerat, eller avslutat, den verksamhet som är föremål för stödet i strid med 27 §, 
5) stödtagaren har försatts i konkurs innan den tidsfrist som avses i 27 § har löpt ut och det i stödtagarens verksamhet har begåtts ett sådant gäldenärsbrott som avses i 39 kap. i strafflagen (39/1889), 
6) stödtagaren har vägrat att bistå vid inspektion, eller 
7) detta krävs i Europeiska unionens lagstiftning om det stöd för utveckling av landsbygden som delfinansieras av Europeiska unionen eller helt finansieras med nationella medel. 
Livsmedelsverket är skyldigt att upphöra med utbetalningen av verksamhetspenning, stöd för förberedande åtgärder och tekniskt bistånd och att återkräva sådana utbetalningar på de grunder som anges i 1 mom. 1—3 och 6—7 punkten. 
Med stöd av 1 mom. 4 punkten ska återkravet gälla den andel av beloppet av det utbetalda stödet som fås genom att den andel som motsvarar egendomens användningstid dras av från användningstiden enligt 27 §. 
Ett belopp som uppgår till högst 100 euro exklusive räntor behöver dock inte återkrävas. 
Om stöd har beviljats flera stödtagare gemensamt, svarar alla stödtagare solidariskt för betalningen av det stöd som återkrävts. 
51 § 
Dröjsmålsränta på belopp som återkrävs 
Om det belopp som återkrävs inte betalas senast på den förfallodag som avses i 54 § 1 mom. ska en årlig dröjsmålsränta enligt 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982) betalas på beloppet. Räntan beräknas enligt den tid som börjar 60 dagar efter beslutet om återkrav och slutar när fordran betalas eller, om fordran dras av från en post som ska betalas ut senare, när avdraget görs. 
52 § 
Jämkning av återkrav 
Den myndighet som beslutar om återkrav kan helt eller delvis avstå från att återkräva det belopp som betalats ut felaktigt eller utan grund eller att ta ut den ränta som ska betalas på beloppet, om det som en helhet betraktat med hänsyn till stödtagarens omständigheter och verksamhet är oskäligt att återkräva det fulla beloppet. Återkravet och uttaget av ränta ska dock ske till fullt belopp om detta krävs i Europeiska unionens lagstiftning om stöd för utveckling av landsbygden som helt eller delvis finansieras av Europeiska unionen eller helt och hållet finansieras med nationella medel. 
53 § 
Minskat stöd, påföljder och vite 
Om det vid en administrativ kontroll som gäller utbetalning eller vid någon annan kontroll upptäcks att en åtgärd som är föremål för stöd inte har genomförts i enlighet med en godkänd plan eller om den som ansöker om stöd i sin ansökan om utbetalning har uppgett kostnader som inte berättigar till stöd, betalas inget stöd ut eller minskas det stöd som betalas ut. Beslut om administrativa påföljder i anslutning till det stöd som betalas ut fattas av den myndighet som beslutar om utbetalning av stödet. 
I fråga om påföljderna ska det beaktas vad som föreskrivs i artikel 59 i den horisontella förordning som avses i 4 § 1 mom. 3 punkten i planförvaltningslagen. Inga påföljder bestäms i situationer som avses i artikel 59.5 andra stycket a, b och c i den horisontella förordningen eller i andra jämförbara situationer. 
Om stödtagaren har underlåtit att iaktta lagstiftningen om offentlig upphandling, ska påföljderna bestämmas i enlighet med artikel 61 i den horisontella förordning som avses i 1 mom. 
Om stödtagaren eller en aktör som stödet i enlighet med 24 § överförts till, trots uppmaning vägrar lämna de uppgifter som avses i 29 § 1 mom. eller biträda vid inspektion i enlighet med 29 § 3 mom. eller hindrar en i 47 § 1 mom. avsedd inspektör att genomföra inspektion som avses i momentet, får lämnande av uppgifter, biträdande vid inspektion och tillåtande av inspektion förenas med vite. En fysisk persons skyldighet att lämna uppgifter och biträda vid inspektion får dock inte förenas med vite, om det finns anledning att misstänka personen för brott och uppgifterna gäller det ärende som är föremål för brottsmisstanke. Livsmedelsverket förelägger och dömer ut vite om det attesterande organ som utför inspektionen är en privat aktör och i övriga fall den myndighet som beslutat om godkännande eller beviljat stöd. 
Närmare bestämmelser om grunderna för minskning av stöd och om beräkning av minskningar och påföljder utfärdas genom förordning av statsrådet. 
54 § 
Beslut om återkrav och om upphörande med utbetalning 
Närings-, trafik- och miljöcentralen ska fatta beslut om återkrav och om upphörande med utbetalningen av stöd. I beslutet anges det belopp som återkrävs samt förfallodagen för betalningen av det, vilken är 60 dagar från dagen för återkravsbeslutet. 
Ett beslut om återkrav ska fattas utan ogrundat dröjsmål efter det att närings-, trafik- och miljöcentralen har fått del av den grund som anges i 50 § och inom tio år från det att den sista stödposten har betalats ut. 
55 § 
Verkställighet av återkravsbeslut 
Livsmedelsverket svarar för verkställandet av återkravsbeslut. Återkrav kan genomföras så att det belopp som återkrävs inklusive ränta dras av från övriga stöd som betalas till stödtagaren. 
Beslut om återkrav kan verkställas genom utsökning efter det att beslutet har vunnit laga kraft. En återkravsfordran preskriberas när fem år förflutit från ingången av det år som följer på det år då återkravsbeslutet vunnit laga kraft. På verkställande av beslutet tillämpas i övrigt lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). 
11 kap. 
Särskilda bestämmelser 
56 § 
Avgiftsfrihet för beslut 
Beslut enligt denna lag är avgiftsfria för sökanden och stödtagaren. 
57 § 
Rätt att få upplysningar och utlämnande av information 
Jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralen har trots sekretessbestämmelserna rätt att av andra myndigheter eller aktörer som sköter offentliga uppdrag få sådana uppgifter som gäller sökanden eller stödtagaren, dennes ekonomiska situation och affärs- eller yrkesverksamhet eller finansiering med offentliga medel eller andra omständigheter av betydelse för stödet som är nödvändiga för behandlingen av ett ärende som avses i denna lag. Jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralen har motsvarande rätt att av stödtagarna få sådana uppgifter och utredningar om användningen av understöden. 
De myndigheter som nämns i 1 mom. har trots sekretessbestämmelserna rätt att av Skatteförvaltningen i anslutning till skatter och av andra myndigheter eller andra som sköter offentliga uppdrag i anslutning till lagstadgade pensions-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter Utskottet föreslår en ändring eller avgifter som tas ut av Tullen Slut på ändringsförslaget avgiftsfritt få sådana uppgifter om den som ansöker om stöd och stödtagaren som gäller skötseln av registrerings-, rapporterings- och betalningsåtaganden samt uppgifter om sökandens och stödtagarens verksamhet, ekonomi och kopplingar Utskottet föreslår en ändring och om eventuella brister som förekommit i dessa med anknytning till de nämnda åtagandena Slut på ändringsförslaget, om uppgifterna är nödvändiga för beviljande eller utbetalning av stöd eller övervakning av stödets användning. 
Jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket samt närings-, trafik- och miljöcentralen har trots sekretessbestämmelserna rätt att till andra myndigheter, aktörer som sköter offentliga uppdrag och till organ inom Europeiska unionen lämna ut sådana uppgifter om stödtagaren som erhållits vid skötseln av uppdrag enligt denna lag och som är nödvändiga för att fullgöra den inspektionsuppgift som föreskrivs för myndigheten, aktören eller organet eller för att utöva tillsyn över att Europeiska unionens lagstiftning har följts. 
58 § 
Verksamhetspenning för aktionsgrupper 
En lokal aktionsgrupp kan beviljas verksamhetspenning för sådana kostnader för förvaltning och ledning som avses i artikel 34.1 c i den allmänna förordning som avses i 4 § 1 mom. 5 punkten i planförvaltningslagen. 
Jord- och skogsbruksministeriet beviljar verksamhetspenningen. Verksamhetspenningens andel i procent av det totala beloppet av den offentliga finansieringen för utvecklingsstrategin fastställs genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet. Verksamhetspenning betalas som en procentbaserad ersättning på grundval av hur genomförandet av den lokala utvecklingsstrategin avancerar. Livsmedelsverket beslutar om utbetalning och återkrav av verksamhetspenning. 
Aktionsgruppen ska lämna uppgifter om sin verksamhet till Livsmedelsverket. Utöver vad som i 50 § föreskrivs om upphörande med utbetalning av stöd och återkrav är Livsmedelsverket skyldigt att återkräva verksamhetspenningen, om verksamhetspenning har betalats ut på felaktiga grunder eller till för stort belopp i förhållande till de faktiska betalningarna för åtgärderna för att genomföra utvecklingsstrategin. I övrigt tillämpas på verksamhetspenning bestämmelserna i 10 kap. i denna lag. 
Närmare bestämmelser om förfaranden som gäller verksamhetspenning, bedömning av genomförande samt utbetalning och de uppgifter som förutsätts för utbetalning får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter om de utredningar som förutsätts vid utbetalning av verksamhetspenning. 
59 § 
Stöd för förberedande åtgärder för lokala utvecklingsstrategier 
För förberedelser av lokala utvecklingsstrategier kan beviljas stöd för förberedande åtgärder för sådana kostnader för förberedelser som avses i artikel 34.1 a i den allmänna förordning som avses i 4 § 1 mom. 5 punkten i planförvaltningslagen. Livsmedelsverket beslutar om beviljande, utbetalning och återkrav av stöd för förberedande åtgärder. 
På påföljder, inspektioner och återkrav tillämpas i övrigt vad som föreskrivs om dem i fråga om företags- och projektstöd i denna lag eller med stöd av den. 
Närmare bestämmelser om förfarandena i anslutning till stöd för förberedande åtgärder samt förutsättningarna för beviljande och utbetalning utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter om de utredningar och bokföringshandlingar som visar att en åtgärd genomförts samt huruvida utgifterna är faktiska, verifierbara, slutliga och skäliga samt vilka åtgärder de avser. 
60 § 
Besvärsförbud 
Ett beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen som gäller förlängning av tidsfristen enligt 26 § 2 mom. får inte överklagas särskilt genom besvär. 
61 § 
Ändringssökande 
I beslut som avses i denna lag får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
I ett beslut i fråga om begäran om omprövning söks ändring genom besvär hos Tavastehus förvaltningsdomstol. 
I övrigt finns bestämmelser om sökande av ändring hos förvaltningsdomstol i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
12 kap. 
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
62 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den ... 
Genom denna lag upphävs lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014). 
De stöd som avses i 3 och 4 kap. samt i 58 och 59 § tas i bruk genom förordning av statsrådet. Stöden kan tas i bruk vid olika tidpunkter. Stöd kan inte beviljas för sådana planeringskostnader som avses i 9 § 2 mom., om kostnaderna har uppkommit före den 1 januari 2023. 
På ansökningar som är anhängiga när denna lag träder i kraft samt på stöd som beviljats före ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010) 6 § 1 mom. Utskottet föreslår en ändring 31 Slut på ändringsförslaget punkten, sådan den lyder i lag Utskottet föreslår en ändring /2022 Slut på ändringsförslaget, och 
fogas till 6 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 308/2016, 858/2016, 1159/2016, 1413/2016, 1419/2016, 324/2017, 454/2017, 1112/2017, 404/2018, 414/2018, 722/2019, 1399/2019, 624/2020, 1264/2020, 488/2021, 690/2021, 763/2021, 1134/2021Utskottet föreslår en ändring ,  Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en strykning och Slut på strykningsförslaget 713/2022 Utskottet föreslår en ändring och /2022 Slut på ändringsförslaget, nya Utskottet föreslår en ändring 32—34 Slut på ändringsförslaget punkter som följer: 
6 § 
Syftet med fullgöranderapporter 
Fullgöranderapporter utarbetas till stöd för 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring 31) utredning av tillförlitligheten hos aktörer som avses i 41 a § i lagen om animaliska biprodukter (517/2015), Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 32)  Slut på ändringsförslagetbeviljande av, betalning av och tillsyn över stöd enligt lagen om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023—2027 ( / ), 
Utskottet föreslår en ändring 33)  Slut på ändringsförslagetbeviljande av, betalning av och tillsyn över stöd enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) och lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), 
Utskottet föreslår en ändring 34) Slut på ändringsförslaget beviljande av, betalning av och tillsyn över stöd enligt lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av 2 § i lagen om Livsmedelsverket 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Livsmedelsverket (371/2018) 2 § 1 mom. 2 punkt som följer: 
2 § 
Uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Livsmedelsverket ska sköta 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) andra uppgifter i anknytning till verkställigheten av andra stöd och ersättningar som beviljas av de i 1 punkten nämnda fonderna och av nationella medel för jordbruk, trädgårdsodling och renhushållning, naturnäringar, skolterna och åtgärder för den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken samt i anknytning till genomförandet av marknadsordningen för jordbruksprodukter, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 11.11.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne Kalmari cent 
 
vice ordförande 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Markku Eestilä saml 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Satu Hassi gröna 
 
medlem 
Mikko Lundén saf 
 
medlem 
Anders Norrback sv (delvis) 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
ersättare 
Tiina Elo gröna 
 
ersättare 
Janne Sankelo saml 
 
ersättare 
Katja Taimela sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Susanna Paakkola.