Betänkande
KoUB
1
2020 rd
Kommunikationsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part, och av biavtalet om tillämpningen av luftfartsavtalet
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part, och av biavtalet om tillämpningen av luftfartsavtalet (RP 106/2019 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
överinspektör
Sofia
Johansson
kommunikationsministeriet.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Transport- och kommunikationsverket.
Inget yttrande av 
Finavia Abp.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att riksdagen godkänner luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part (anslutningsavtalet), undertecknat den 16 och 21 juni 2011, och biavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, som första part, Island, som andra part, och Konungariket Norge, som tredje part, om tillämpningen av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part (biavtalet), undertecknat den 16 och 21 juni 2011. Dessutom föreslås det att riksdagen godkänner lagar om sättande i kraft av anslutningsavtalet och biavtalet. 
Avtalen är till sin karaktär blandade avtal som både EU och dess medlemsstater är parter i. Bestämmelserna i avtalen hör delvis till unionens och delvis till medlemsstaternas behörighet. I propositionen föreslås det att riksdagen godkänner avtalen till den del avtalsbestämmelserna hör till Finlands behörighet. 
Luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Amerikas förenta stater å andra sidan (luftfartsavtalet mellan EU och Förenta staterna) undertecknades den 25 och 30 april 2007. Avtalet har tillämpats provisoriskt sedan den 30 mars 2008. Avtalet har ändrats genom ett protokoll som undertecknades den 24 juni 2010. Protokollet har tillämpats provisoriskt från och med dagen för undertecknandet. Avtalet innehåller bestämmelser om tredjeländers anslutning till avtalet. Norge och Island har anslutits till avtalet genom ett anslutningsavtal och ett biavtal. 
Syftet med anslutningsavtalet och biavtalet är att skapa allt mer omfattande luftfartsförbindelser mellan EU, Förenta staterna, Island och Norge. Syftet med avtalen är att säkerställa samstämmighet mellan den gemensamma europeiska luftfartsmarknaden och det regelverk för transatlantiska flygningar som fastställs i luftfartsavtalet mellan EU och Förenta staterna. Genom avtalen eftersträvas en ekonomisk fördel för flygbolag och konsumenter i EU. 
I propositionen ingår förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen. De föreslagna lagarna avses träda i kraft samtidigt som avtalen vid en tidpunkt som fastställs genom förordningar av statsrådet. En förutsättning för att anslutningsavtalet och biavtalet ska träda i kraft är att alla avtalsparter ratificerar avtalen. Avtalen har ännu inte trätt i kraft internationellt. Syftet med regeringspropositionen är att få riksdagens godkännande för avtalen och sätta dem i kraft för Finlands del. Ett godkännande på nationell nivå är en förutsättning för att avtalen ska träda i kraft internationellt. Riksdagen godkände luftfartsavtalet mellan EU och Förenta staterna samt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen i februari 2008. Riksdagen har dessutom godkänt protokollet om ändring av luftfartsavtalet mellan EU och Förenta staterna samt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpningen av protokollet i maj 2013. 
Anslutningsavtalet träder i kraft den dag som infaller senast av antingen 1) dagen för ikraftträdande av luftfartsavtalet mellan EU och Förenta staterna, 2) dagen för ikraftträdande av protokollet om ändring av luftfartsavtalet mellan EU och Förenta staterna eller 3) en månad efter dagen för den sista noten i en utväxling av diplomatiska noter mellan parterna, där det bekräftas att alla erforderliga förfaranden för anslutningsavtalets ikraftträdande har slutförts. Biavtalet ska träda i kraft antingen en månad efter dagen för den sista notutväxlingen mellan parterna där det bekräftas att alla förfaranden som krävs för avtalets ikraftträdande har slutförts eller från dagen för ikraftträdandet av anslutningsavtalet, beroende på vilket som inträffar senast. 
Enligt artikel 218.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får rådet på förslag av kommissionen besluta om provisorisk tillämpning av ett avtal som unionen ingått innan det träder i kraft. Anslutningsavtalet och biavtalet ska i enlighet med rådets beslut tillämpas provisoriskt och fullt ut från och med dagen för undertecknandet den 21 juni 2011, i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalens ingående avslutas. Parterna ska tillämpa avtalen provisoriskt fram till dess att de träder i kraft i den utsträckning det är möjligt enligt nationell lagstiftning. Genom förordningar av statsrådet får det föreskrivas att lagarna om att sätta avtalen i kraft tillämpas innan avtalen träder i kraft internationellt. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker anslutningsavtalet och biavtalet enligt propositionen samt lagförslagen utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunikationsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner avtalen i proposition RP 106/2019 rd till den del de hör till Finlands behörighet. 
Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 106/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 13.2.2020 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Suna
Kymäläinen
sd
vice ordförande
Ari
Torniainen
cent
medlem
Sandra
Bergqvist
sv
medlem
Seppo
Eskelinen
sd
medlem
Janne
Heikkinen
saml
medlem
Juho
Kautto
vänst
medlem
Jouni
Kotiaho
saf
medlem
Johan
Kvarnström
sd
medlem
Joonas
Könttä
cent
medlem
Sheikki
Laakso
saf
medlem
Matias
Marttinen
saml
medlem
Jenni
Pitko
gröna
medlem
Kari
Tolvanen
saml
medlem
Ano
Turtiainen
saf
medlem
Paula
Werning
sd.
Sekreterare var
utskottsråd
Juha
Perttula.
Senast publicerat 25-02-2020 13:57