Senast publicerat 09-06-2022 10:54

Betänkande KoUB 19/2021 rd RP 115/2021 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem (RP 115/2021 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringsråd Jenni Rantio 
  kommunikationsministeriet
 • överinspektör Jenni Korhonen-Pereira Coutinho 
  kommunikationsministeriet
 • dataombudsman Anu Talus 
  Dataombudsmannens byrå
 • ledande expert Kimmo Pylväs 
  Transport- och kommunikationsverket.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Helsingforsregionens trafik - samkommun
 • Automobilförbundet rf
 • Finlands Transport och Logistik SKAL rf
 • Suomen Taksiliitto ry.

Inget yttrande av 

 • finansministeriet
 • arbets- och näringsministeriet
 • Helsingfors stad
 • Finlands Kommunförbund
 • Tammerfors stad
 • Finlands näringsliv rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår en ny lag om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem. Genom lagen upphävs den gällande lagen med samma namn. 

Genom den föreslagna lagen genomförs ett direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter. I direktivet förutsätts inte att elektroniska vägtullsystem införs och i propositionen granskas inte något införande av sådana system. 

De bestämmelser om vägtullsystem som ingår i propositionen har inga direkta konsekvenser för Finland. De föreslagna bestämmelserna gäller i huvudsak den tekniska driftskompatibiliteten hos elektroniska vägtullsystem. Genom propositionen förtydligas rättigheterna och skyldigheterna för aktörerna inom det Europeiska systemet för elektroniska vägtulltjänster (EETS). Bestämmelserna i den föreslagna lagen motsvarar innehållsmässigt i huvudsak bestämmelserna i den gällande lagen, men de uppdateras så att de motsvarar den ändrade EU-lagstiftningen. I lagen införs de nya bestämmelser om gränsöverskridande informationsutbyte vid underlåtenhet att betala vägavgifter som förutsätts i EU-lagstiftningen. Dessutom görs det vissa tekniska ändringar i lagen. 

Lagen avses träda i kraft hösten 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

(1)Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet konstaterar att den lag som nu ska antas innehåller bestämmelser om den europeiska elektroniska vägtulltjänsten och interoperabiliteten mellan de elektroniska vägtullsystemen, men inte om ibruktagandet av dem. Beslut om eventuellt ibruktagande fattas separat. 

(2)Vid behandlingen av statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv och kommissionens förslag till rådets direktiv (ändring av Eurovinjettdirektivet och EETS-direktivet) har utskottet i sitt utlåtande KoUU 14/2017 rdU 38/2017 rd behandlat den tidsbaserade vägavgiften, dvs. vinjetter och den så kallade yrkesdieseln. Utskottet konstaterade då att införandet av vinjetter är ytterst viktigt och brådskande med hänsyn till den tunga trafikens konkurrenskraft. Utskottet ansåg därför att statsrådet på det snaraste bör bereda lagstiftning som syftar till införande av vinjetter. Utskottet fäster utifrån den erhållna utredningen uppmärksamhet vid att beredningen av ibruktagandet av vinjettavgiften hör till finansministeriets ansvarsområde. 

(3)Utskottet anser fortfarande att det ovannämnda ställningstagandet är aktuellt. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 115/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 23.9.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Heikki Autto saml 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jari Kinnunen saml 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Ano Turtiainen mtf 
 
medlem 
Paula Werning sd 
 
ersättare 
Jari Ronkainen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker. 
 

Reservation

Motivering

Lagförslaget i regeringens proposition RP 115/2021 rd är skenbart av teknisk karaktär, men det öppnar för dystra framtidsbilder. 

Som medlem av Europeiska unionen genomför vi nu än en gång Europaparlamentets och rådets direktiv och reglering som dikteras utifrån. Finland åläggs ännu inte att införa vägtullar, men det är klart att den föreslagna lagen är ett steg i den riktningen. Jag kan inte acceptera att lagstiftningen i vårt självständiga land ständigt ändras så att den överensstämmer med EU:s normer. 

Jag ogillar också att utskottets betänkande inte alls tar hänsyn till dataombudsmannens kritiska yttrande om insamling av uppgifter om lokaliseringsdata för fordon. Utskottet föreslår nämligen att riksdagen godkänner det lagförslag som ingår i propositionen som sådant och utan ändringar och utan anvisningar uppbackade med förslag till uttalanden. 

I denna proposition granskas alltså inte införandet av vägtullar i Finland, men harmoniseringen förbereder en sådan. I lagförslaget eftersträvas enhetlighet i systemen, och antagligen kommer man förr eller senare att försöka införa vägtullar i Finland. Det finns också en risk för att Europeiska unionen i slutändan samlar in tullmedlen eller lägger beslag på åtminstone en del av dem. 

Förslag

Kläm 

Jag föreslår

att riksdagen förkastar lagförslaget. 
Helsingfors 23.9.2021
Ano Turtiainen mtf