Senast publicerat 08-05-2021 12:34

Betänkande KoUB 4/2018 rd MI 1/2017 rd Kommunikationsutskottet Lex Malm, lag om Helsingfors-Malms flygplats

INLEDNING

Remiss

Lex Malm, Lag om Helsingfors-Malms flygplats (MI 1/2017 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Utlåtande

Utlåtande har lämnats av 

 • grundlagsutskottet 
  GrUU 41/2017 rd

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • företrädare för initiativet Kim Korkkula 
 • företrädare för initiativet Mikko Saarisalo 
 • företrädare för initiativet Juha Krapinoja 
 • kommunikationsminister Anne Berner 
  kommunikationsministeriet
 • överdirektör, avdelningschef Mikael Nyberg 
  kommunikationsministeriet
 • specialsakkunnig Anu Mutanen 
  justitieministeriet
 • borgmästare Jan Vapaavuori 
  Helsingfors stad
 • sektorchef i stadsmiljösektorn Mikko Aho 
  Helsingfors stad.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Malmin lentokenttäyhdistys ry
 • Malmin sähkölentokoneyhdistys ry
 • initiativtagare Kim Korkkula 
 • pensionär Yrjö Kuronen. 

MEDBORGARINITIATIVET

I medborgarinitiativet föreslås en lag om Helsingfors-Malms flygplats. Det främsta syftet med lagen är att trygga verksamheten vid och kulturmiljövärdena i anslutning till Helsingfors-Malms flygplats. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet har informerats om att Helsingfors stad och staten i tjugo års tid samarbetat för att utveckla luftfarten i huvudstadsregionen. Som ett led i den utvecklingen har en del av funktionerna vid Malms flygplats flyttats till Helsingfors-Vanda flygplats, medan andra har dragits ned och vissa funktioner delvis lagts ned. I linje därmed fastslogs det i planen för de offentliga finanserna 2015—2018 att Malms flygplats ska tas i bruk för bostäder och att statens verksamhet på flygplatsområdet ska läggas ned så snabbt som möjligt, senast år 2020. Helsingfors stad har inom ramen för ingångna avtal planerat en förtätning av stadsstrukturen och i det syftet avsatt Malms flygplatsområde för byggande. Enligt Helsingfors stads planer ska det i Malm byggas bostäder för cirka 25 000 invånare. Byggprojekten bedöms också generera arbetstillfällen och investeringar i Helsingfors. 

Grundlagsutskottet har lämnat ett utlåtande (GrUU 41/2017 rd) om medborgarinitiativet. Grundlagsutskottet bedömde i utlåtandet medborgarinitiativets lagförslag med avseende på den kommunala självstyrelsen och konstaterade att initiativet inte kan anses strida mot 121 § i grundlagen. Samtidigt menade grundlagsutskottet dock att stiftandet av en lag av den föreslagna arten i syfte att de facto ändra ett planläggningsbeslut inte utan problem kan sammanjämkas med den kommunala självstyrelsen. Med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtande framhåller kommunikationsutskottet att initiativet är problematiskt. Det är inte lämpligt att lagstiftaren ingriper i ett enskilt och lagenligt beslut som hänför sig till den kommunala självbestämmanderätten och samtidigt handlar i strid med redan ingångna avtal mellan staten och Helsingfors stad. 

Under sakkunnigutfrågningen har det framhållits att Malms flygplats är ett betydande centrum för allmänflyget och för privat luftfartsutbildning och att dess verksamhet också stöder den nationella flygsäkerheten. Flygplatsen är dessutom ett viktigt centrum för underhåll och har avsevärd betydelse för affärsflyget, hobbyflyget och försörjningsberedskapen. Utskottet understryker att det i fråga om luftfarten finns anledning att beakta också den framväxande intelligenta trafiken, den framtida utvecklingen inom luftfarten och de nya behov som utvecklingen kan föra med sig. Det behövs därför ersättande funktioner inte bara för affärsflyget, luftfartsutbildningen och försörjningsberedskapen, utan också med tanke på utvecklingen av trafikformerna och av nya trafiktjänster. Utskottet framhåller att det finns ett tydligt behov av motsvarande lätt nåbara luftfartsfunktioner på lämpligt avstånd. Utskottet noterar också att om dessa funktioner måste läggas ned helt kan det bli avsevärt mycket svårare att starta upp dem på nytt. Utskottet föreslår därför att riksdagen godkänner ett uttalande enligt vilket 

riksdagen förutsätter att statsrådet vidtar åtgärder för att säkerställa ersättande flygplatsfunktioner så att luftfartsfunktionerna vid Malms flygplats också framöver är lätt tillgängliga med avseende på förbindelser och avstånd. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen förkastar lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2017 rd. Riksdagen godkänner ett uttalande. (Utskottets förslag till uttalande) 

Utskottets förslag till uttalande

1.

Riksdagen förutsätter att statsrådet vidtar åtgärder för att säkerställa ersättande flygplatsfunktioner så att luftfartsfunktionerna vid Malms flygplats också framöver är lätt tillgängliga med avseende på förbindelser och avstånd. 
Helsingfors 13.3.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Ari Jalonen blå 
 
vice ordförande 
Mirja Vehkaperä cent 
 
medlem 
Mikko Alatalo cent 
 
medlem 
Jukka Kopra saml 
 
medlem 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Eeva-Maria Maijala cent 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Markku Pakkanen cent 
 
medlem 
Jari Ronkainen saf 
 
medlem 
Satu Taavitsainen sd 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Sofia Vikman saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Juha Perttula.