Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

KoUB 4/2019 rd

Senast publicerat 03-10-2019 15:48

Betänkande KoUB 4/2019 rd RP 6/2019 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av postlagen

Kommunikationsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av postlagen (RP 6/2019 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • konsultativ tjänstemanEmilAsp
    kommunikationsministeriet
  • biträdande direktörMerjaSaari
    Transport- och kommunikationsverket.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • DHL
  • Finlands näringsliv rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i postlagen. De kompletterande nationella bestämmelser som krävs enligt Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster tas in i postlagen. I förordningen förpliktas medlemsländerna att nationellt fastställa regler om sanktioner för överträdelse av bestämmelserna i förordningen. Enligt propositionen ska Transport- och kommunikationsverket vara behörig myndighet. 

Lagen avses träda i kraft den 23 november 2019. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget, men med ändringar. 

DETALJMOTIVERING

Ingressen.

Utskottet har gjort en lagteknisk korrigering i ingressen. Ändringen påverkar inte den svenska lagtexten. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 6/2019 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

Lag om ändring av postlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i postlagen (415/2011) 1, 67 och 75 §, av dem 67 och 75 § sådana de lyder i lag 997/2018, som följer: 
1 § 
Lagens syfte och tillämpningsområde 
Lagens syfte är att säkerställa att posttjänster och i synnerhet samhällsomfattande tjänster finns att tillgå på rättvisa villkor i hela landet. 
Denna lag tillämpas på tillhandahållande av samhällsomfattande posttjänster och andra posttjänster. 
Denna lag tillämpas inte på tillhandahållande av tjänster som gäller 
1) tidningar och tidskrifter, 
2) oadresserade försändelser, 
3) brevförsändelser, om verksamheten är småskalig, dess ekonomiska betydelse är ringa och dess omfattning sådan att den inte är av väsentlig betydelse för tillgången till samhällsomfattande tjänster, 
4) kurirtjänst för brevförsändelser, 
5) postpaket som inte ingår i de samhällsomfattande tjänsterna, eller 
6) postverksamhet som behövs för en näringsidkares egen verksamhet eller som hänför sig till den. 
Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte på internationell postbefordran till den del något annat följer av internationella fördrag som är förpliktande för Finland. 
Trots vad som föreskrivs i 3 mom. 5 punkten ska 75 § också tillämpas på överträdelser av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 om gränsöverskridande paketleveranstjänster. 
67 § 
Allmän styrning, utveckling och tillsyn 
Den allmänna styrningen och utvecklandet av postverksamheten ankommer på kommunikationsministeriet. 
Transport- och kommunikationsverket ska utöva tillsyn över att denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den iakttas. Transport- och kommunikationsverket ska varje år publicera en berättelse över hur de kvalitetsnormer som anges i 19 § har iakttagits. 
Transport- och kommunikationsverket är den nationella myndighet som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 om gränsöverskridande paketleveranstjänster. 
Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket ska vid skötseln av uppgifter enligt denna lag vid behov samarbeta med konkurrensmyndigheterna och konsumentmyndigheterna. 
75 § 
Tvångsmedel 
Om ett postföretag eller en annan sådan sammanslutning som bestämmelserna i denna lag berör bryter mot denna lag eller mot bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den eller mot Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 om gränsöverskridande paketleveranstjänster, kan Transport- och kommunikationsverket ålägga företaget eller sammanslutningen att rätta sitt fel eller sin försummelse. 
Transport- och kommunikationsverket kan förena ett beslut som avses i 1 mom. med vite eller med hot om att verksamheten helt eller delvis avbryts eller att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad. Bestämmelser om vite, hot om avbrytande och hot om tvångsutförande finns i viteslagen (1113/1990). 
Kostnaderna för en åtgärd som vidtagits på den försumliges bekostnad betalas i förskott av statens medel. Kostnaderna är direkt utsökbara. Bestämmelser om indrivningen av dem finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den xx xxxxx 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 1.10.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
SunaKymäläinensd
vice ordförande
AriTorniainencent
medlem
PekkaAittakumpucent
medlem
SandraBergqvistsv
medlem
SeppoEskelinensd
medlem
JanneHeikkinensaml
medlem
JuhoKauttovänst
medlem
JohanKvarnströmsd
medlem
JoonasKönttäcent
medlem
SheikkiLaaksosaf
medlem
MatiasMarttinensaml
medlem
JenniPitkogröna
medlem
MirkaSoinikoskigröna
medlem
KariTolvanensaml
medlem
AnoTurtiainensaf
medlem
PaulaWerningsd.

Sekreterare var

utskottsråd
JuhaPerttula.