Senast publicerat 31-03-2022 13:27

Betänkande KoUB 4/2022 rd RP 24/2022 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen godkännande och sättande i kraft av luftfartsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Qatar, å andra sidan

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen godkännande och sättande i kraft av luftfartsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Qatar, å andra sidan (RP 24/2022 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • ledande specialsakkunnig Päivi Jämsä 
    kommunikationsministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Finnair Abp.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ett luftfartsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Qatar, å andra sidan, och att riksdagen antar en lag för att sätta i kraft de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftning. Avtalet är ett blandat avtal vars bestämmelser dels omfattas av unionens, dels av medlemsstaternas behörighet. 

Ikraftsättandet av avtalet stöder det strategiska målet Ett livskraftigt Finland i regeringsprogrammet för regeringen Marin. Avtalet främjar Finlands konkurrenskraft genom att det förbättrar förutsättningarna för näringsliv och företagande samt öppnar nya möjligheter för flygtrafik mellan Europeiska unionens medlemsstater och Qatar. 

Genom avtalet öppnas luftfartsmarknaden mellan Europeiska unionens medlemsstater och Qatar och uppdateras de nuvarande reglerna och normerna för flygningar mellan EU och Qatar. Med stöd av avtalet kan vardera partens lufttrafikföretag tillhandahålla tjänster enligt kommersiella principer, med lika konkurrensvillkor och iakttagande av enhetliga regler. Dessutom tillåts avtal mellan flygbolagen om användning av gemensamma linjebeteckningar och om leasing. Bilaterala arrangemang som gäller sådana trafikrättigheter som inte omfattas av avtalet får fortfarande upprättas och tillämpas. 

Det är det första luftfartsavtalet mellan EU och en gulfstat. Avtalet förbättrar förbindelserna och främjar handel, turism, investeringar samt ekonomisk och social utveckling. Genom avtalet fastställs nya samarbetsarrangemang mellan Europeiska unionen och Qatar när det gäller flygsäkerhet, luftfartsskydd, flygledningstjänst och miljö. 

Genom avtalet inrättas en gemensam kommitté som granskar frågor som gäller genomförandet av avtalet och vid behov frågor som gäller tolkningen och tillämpningen av avtalet. 

Avtalet träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter den dag då parterna bekräftat att alla förfaranden som är nödvändiga för avtalets ikraftträdande har fullgjorts. I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftning. Lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet får det föreskrivas att lagen tillämpas provisoriskt innan avtalet träder i kraft internationellt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner avtalet i proposition RP 24/2022 rd till den del det hör till Finlands behörighet. Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 24/2022 rd utan ändringar. 
Helsingfors 29.3.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Heikki Autto saml 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jari Kinnunen saml 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Paula Werning sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.