Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

KoUB 5/2019 rd

Senast publicerat 07-10-2019 14:39

Betänkande KoUB 5/2019 rd B 10/2019 rd  Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2018

Kommunikationsutskottet

INLEDNING

Remiss

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2018 (B 10/2019 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringsrådMiikkaRainiala
  kommunikationsministeriet
 • konsultativ tjänstemanEmilAsp
  kommunikationsministeriet
 • verkställande direktörMerjaYlä-Anttila
  Rundradion
 • tidigare ordförandeKimmoKivelä
  Rundradions förvaltningsråd
 • ordförandeArtoSatonen
  Rundradions förvaltningsråd
 • direktör för kommunikation och samhällsrelationerMarcusWiklund
  Sanoma Media Finland Oy
 • verksamhetsledareTeemuKalliala
  Audiovisual Producers Finland – APFI ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • MTV Ab.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Rundradion är ett allmännyttigt mediebolag underställt riksdagen. Det är viktigt att dess informationsverksamhet och övriga verksamhet är oberoende, opartiska och tillförlitliga med avseende på objektiv informationsförmedling, yttrandefrihet och stöd för demokratin. Utskottet anser att Rundradion också i fortsättningen måste vara extra uppmärksam på dessa faktorer. 

Förvaltningsrådets berättelse

I sin berättelse behandlar förvaltningsrådet Rundradions verksamhet 2018 informativt och från många perspektiv. Enligt berättelsen anlitade 95 procent av finländarna Rundradions innehållsutbud, och det var två procentenheter mer än året innan. Det är viktigt att Rundradion också framöver når ut till finländarna på ett tillfredsställande sätt och kan behålla finländarnas förtroende i en föränderlig och internationellt konkurrensutsatt medievärld. 

Mediebranschen befinner sig mitt uppe i ett brytningsskede med hård konkurrens och förändrat konsumentbeteende samtidigt som tjänsterna och distributionskanalerna blir allt fler och diversifieras. I utfrågningen av sakkunniga påpekades det dock att Finland för närvarande producerar fler inhemska filmer och teveprogram än någonsin tidigare. I dag spelar dels Rundradion och dess upphandlingar, dels förbättrat samarbete mellan Rundradion och kommersiella medieaktörer en framträdande roll den finländska mediebranschens verksamhetsförutsättningar och utveckling. 

Förvaltningsrådets primära uppdrag är att se till och övervaka att de uppgifter blir utförda som ingår i den allmännyttiga programverksamheten. Med avseende på Rundradions oberoende ställning är det dock av vikt att förvaltningsrådet över huvud taget inte lägger sig i program- och redaktionspolitiken. Det är mycket viktigt att också framöver värna Rundradions oberoende, opartiskhet och förtroende. 

Utskottet välkomnar att Rundradion 2018 började tillämpa EU:s dataportabilitetsförordning på frivillig väg, vilket betyder att finländare som vistas tillfälligt någon annanstans i EU har tillgång till Rundradions medieinnehåll. 

Statistik och undersökningar

I berättelsen ingår en del undersökningsdata och statistik om medieanvändning och människors inställning till Rundradions tjänster. Finländarna anser att Rundradion överlag har lyckats bra i sitt allmännyttiga uppdrag, visar enkäter. Sakkunniga påpekade dock att andelen personer som litar väldigt mycket på Rundradion enligt undersökningar minskade 2018 jämfört med året innan. Utskottet anser att orsakerna till förändringen måste analyseras ingående. Samtidigt behövs det en diskussion om hur trenden ska vändas. 

Utskottet påpekar att det i fortsättningen kan bli lättare att förutse trender på längre sikt om berättelsen innehåller mer heltäckande jämförelsedata också för tidigare år. Det är angeläget att berättelsen från förvaltningsrådet vidareutvecklas på den här punkten framöver. 

Tidpunkten för berättelsen

Enligt 6 § i lagen om Rundradion Ab (1380/1993) ska förvaltningsrådet lämna sin berättelse till riksdagen senast i april. Den aktuella berättelsen lämnades till riksdagen den 29 april i år. Redan i betänkande KoUB 5/2015 rdB 8/2015 rd ansåg utskottet det viktigt att berättelsen i fortsättningen lämnas redan tidigare på våren för att riksdagen ska hinna behandla den under vårsessionen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner ett ställningstagande med anledning av berättelse B 10/2019 rd. 

Utskottets förslag till ställningstagande

Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 1.10.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
SunaKymäläinensd
vice ordförande
AriTorniainencent
medlem
PekkaAittakumpucent
medlem
SandraBergqvistsv
medlem
SeppoEskelinensd
medlem
JanneHeikkinensaml
medlem
JuhoKauttovänst
medlem
JohanKvarnströmsd
medlem
JoonasKönttäcent
medlem
SheikkiLaaksosaf
medlem
MatiasMarttinensaml
medlem
JenniPitkogröna
medlem
MirkaSoinikoskigröna
medlem
KariTolvanensaml
medlem
AnoTurtiainensaf
medlem
PaulaWerningsd.

Sekreterare var

utskottsråd
JuhaPerttula.