Betänkande
KoUB
6
2019 rd
Kommunikationsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen (RP 21/2019 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
enhetschef, kommunikationsråd
Sini
Wirén
kommunikationsministeriet
specialsakkunnig
Aino
Still
kommunikationsministeriet
vägtrafikdirektör
Marko
Sillanpää
Transport- och kommunikationsverket.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås ändringar i lagen om ändring av fordonslagen, lagen om ändring av körkortslagen, lagen om ändring av 4 § i fordonsskattelagen, lagen om ändring av 114 § i mervärdesskattelagen, lagen om ändring av 1 § i bilskattelagen, lagen om ändring av 1 § i bränsleavgiftslagen och lagen om ändring av 23 kap. 12 § i strafflagen. Dessutom föreslås det att lagen om ändring av vägtrafiklagen ska upphävas. Enligt förslaget ska ikraftträdandebestämmelserna i de nämnda lagarna ändras så att lagarna träder i kraft den 1 november 2020. Enligt ikraftträdandebestämmelserna i de stadfästa lagarna skulle lagarna träda i kraft den 1 november 2019. 
Om ikraftträdandet sker i enlighet med de stadfästa lagarna finns det emellertid risk för att kommissionen inleder ett överträdelseförfarande mot Finland. Om senareläggningen av ikraftträdandet inte behandlas i brådskande ordning och de lagar som gäller lätta bilar hinner träda i kraft utan att kompletterande bestämmelser och föreskrifter har utfärdats, är rättsläget oklart och kan leda till tillbud om lätta bilar börjar användas i trafik endast med stöd av bestämmelserna i gällande lagar. Syftet med senareläggningen är att utreda vilka möjligheter det finns att ändra de lagar som gäller lätta bilar så att de är förenliga med Europeiska unionens lagstiftning och särskilt körkortsdirektivet. Även om ikraftträdandet i enlighet med förslaget senareläggs med ett år är det emellertid möjligt att slutresultatet blir att lagarna föreslås bli upphävda om någon sådan lösning som kommissionen godtar och som är förenlig med körkortsdirektivet inte står att finna. 
De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 november 2019. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. 
Avsikten är att ikraftträdandet av bestämmelserna om lätta bilar nu ska senareläggas så att det går att göra en bedömning av frågan i EU-rättsligt perspektiv och föra behövliga diskussioner med Europeiska kommissionen. 
Utskottet framhåller att bedömningen och de övriga åtgärderna ska genomföras effektivt, så snart som möjligt och i samråd med kommissionen och aktörerna på området. Det är nödvändigt att kommunikationsministeriet vidtar alla åtgärder som behövs för att hitta en lösning. 
Den proposition som ärendet kräver ska lämnas enligt en tidsplan som ger riksdagen tillräckligt med tid för behandling. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunikationsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1—8 i proposition RP 21/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 4.10.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Suna
Kymäläinen
sd
vice ordförande
Ari
Torniainen
cent
medlem
Pekka
Aittakumpu
cent
medlem
Sandra
Bergqvist
sv
medlem
Seppo
Eskelinen
sd
medlem
Juho
Kautto
vänst
medlem
Jouni
Kotiaho
saf
medlem
Johan
Kvarnström
sd
medlem
Joonas
Könttä
cent
medlem
Sheikki
Laakso
saf
medlem
Matias
Marttinen
saml
medlem
Mirka
Soinikoski
gröna
medlem
Kari
Tolvanen
saml
medlem
Ano
Turtiainen
saf
medlem
Paula
Werning
sd
ersättare
Tiina
Elo
gröna.
Sekreterare var
utskottsråd
Juha
Perttula.
RESERVATION
Motivering
I propositionen föreslår regeringen att ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om lätta bilar ändras så att lagarna träder i kraft den 1 november 2020. Det ursprungliga förslaget gick ut på att det ska införas en ny nationell fordonsgrupp i fordonskategori T, lätt bil, som består av fordon som byggts om från personbilar och vars hastighet begränsats till högst 45 kilometer i timmen. Framförande av lätt bil ska förutsätta körrätt i kategori AM, på samma sätt som för mopedbilar. Lagförslaget var avsett att träda i kraft den 1 november 2019. Men kommissionen kom med synpunkter på propositionen och påpekade att de lätta bilarna måste ha vissa tekniska egenskaper för att höra till traktorkategorin (kategori T) i EU. Tack vare egenskaperna ska det vara möjligt att använda vissa typer av utbytbar utrustning såsom dragkrok och anpassade stötfångare. 
Målet är dock fortfarande att genom att införa en ny fordonsgrupp möjliggöra en ny mobilitetsform särskilt för 15—17-åringar. Unga är mobila och använder ofta moped eller mopedbil. Lätta bilar är ett alternativ till dessa. Det ursprungliga syftet med propositionen är dessutom att förbättra trafiksäkerheten särskilt för unga. 
Bättre trafiksäkerhet för unga är ett välkommet mål som lyfts fram av olika aktörer, men det här målet främjas inte av att lagstiftningspaket som redan är klara inte genomförs inom utsatt tid. 
Det här är en utveckling som vi sannfinländare inte ser positivt på eftersom det inverkar negativt på många små och medelstora företags vardag också i Finland. Inte heller i övrigt godtar vi lagberedning som på nytt öppnar lagstiftningspaket som redan godkänts i riksdagen. 
Förslag
Vi föreslår
att riksdagen förkastar lagförslag 1—8. 
Helsingfors 4.10.2019
Sheikki
Laakso
saf
Jouni
Kotiaho
saf
Ano
Turtiainen
saf
Senast publicerat 07-10-2019 14:33