Betänkande
KoUB
7
2019 rd
Kommunikationsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken (RP 37/2019 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
överinspektör
Emmi
Nykänen
kommunikationsministeriet.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken ändras så att tillsynsavgiften sänks från 1,00 till 0,90 euro per passagerare som fyllt två år och som under föregående kalenderår har avrest från en flygplats med ett luftfartyg i kommersiell lufttransport. 
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2020 och avses bli behandlad i samband med den. 
Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2020. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunikationsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 37/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 22.10.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Suna
Kymäläinen
sd
vice ordförande
Ari
Torniainen
cent
medlem
Pekka
Aittakumpu
cent
medlem
Seppo
Eskelinen
sd
medlem
Juho
Kautto
vänst
medlem
Jouni
Kotiaho
saf
medlem
Johan
Kvarnström
sd
medlem
Sheikki
Laakso
saf
medlem
Jenni
Pitko
gröna
medlem
Kari
Tolvanen
saml
medlem
Ano
Turtiainen
saf
medlem
Paula
Werning
sd.
Sekreterare var
utskottsråd
Mika
Boedeker.
Senast publicerat 03-07-2020 08:24