Senast publicerat 08-12-2020 16:01

Betänkande KuUB 17/2020 rd RP 236/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om stöd för skolresor

Kulturutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om stöd för skolresor (RP 236/2020 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • regeringsrådAnttiRandell
    undervisnings- och kulturministeriet

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Folkpensionsanstalten
  • Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
  • Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund - SAKKI rf
  • Finlands Gymnasistförbund rf
  • Alliansen för Finlands Studerande - OSKU rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att lagen om stöd för skolresor ändras temporärt på grund av de begränsningar som hänför sig till covid-19-epidemin och exceptionella undervisningsarrangemang till följd av dem. För att garantera de studerande stöd för sina skolresekostnader föreslås lagen få en bestämmelse om stöd för skolresor som temporärt gör stödkriterierna mer flexibla. Enligt propositionen ska det i fråga om en studerande som är berättigad till stöd för skolresor per kalendermånad krävas minst åtta sådana resor i båda riktningarna som berättigar till stöd för skolresor, om den studerandes antal dagliga skolresor har minskat på grund av ändringar i undervisningsarrangemangen till följd av covid-19-epidemin. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 juli 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I propositionen föreslår regeringen att lagen om stöd för skolresor ändras temporärt på grund av begränsningarna till följd av covid-19-epidemin och de tillhörande exceptionella undervisningsarrangemangen. För att garantera de studerande stöd för sina skolresekostnader föreslås lagen få en sådan undantagsbestämmelse om stöd för skolresor som temporärt gör stödkriterierna mer flexibla. 

Det föreslås en ny temporär 3 b § som möjliggör undantag från de villkor gällande antalet skolresor och tidpunkten för dem som föreskrivs i 3 § 3 mom. i den gällande lagen, när antalet dagliga skolresor för en studerande har minskat på grund av ändringar i undervisningsarrangemangen till följd av covid-19-epidemin. 

Den föreslagna bestämmelsen garanterar att studerande som är berättigade till stöd för skolresor kan beviljas stöd för skolresor eller att betalningen av indraget stöd för skolresor kan fortsätta mer flexibelt om den studerandes antal dagliga skolresor har minskat på grund av undervisningsarrangemang till följd av coronaepidemin. Studerandena orsakas inte extra kostnader om resandet mellan hemmet och läroanstalten sker oregelbundet och detta beror på utdragna ändringar i undervisningsarrangemangen till följd av epidemin. 

På grund av epidemin har det hösten 2020 betalats ut sammanlagt cirka 900 000 euro mindre i stöd för skolresor fram till utgången av oktober än för motsvarande tid år 2019. FPA räknar med att kostnadsbesparingen för hela höstterminen 2020 jämfört med höstterminen 2019 sammanlagt uppgår till cirka 2 000 000 euro. Enbart i oktober 2020 var utgifterna för stöd för skolresor 644 000 euro mindre än i oktober 2019. Utan lagändringen skulle utgifterna för stöd för skolresor därmed bli lägre än den budgeterade nivån. 

Propositionen ökar inte statens utgifter för skolresestödet, eftersom stödet bara betalas till de studerande som annars också skulle ha fått stöd om studieförhållandena fortsatt som under normala förhållanden. Propositionen har inga betydande konsekvenser för verkställigheten av stödet för skolresor vid FPA. 

Sammantaget anser kulturutskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kulturutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 236/2030 rd utan ändringar. 
Helsingfors 8.12.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
PaulaRisikkosaml
medlem
SannaAntikainensaf
medlem
MarkoAsellsd
medlem
JukkaGustafssonsd
medlem
VeronikaHonkasalovänst
medlem
KaisaJuusosaf
medlem
HilkkaKemppicent
medlem
MikkoKinnunencent
medlem
PasiKivisaaricent
medlem
NooraKoponengröna
medlem
SariMultalasaml
medlem
MikkoOllikainensv
medlem
SofiaVikmansaml.

Sekreterare var

utskottsråd
KajLaine.