Senast publicerat 21-05-2021 11:40

Betänkande MiUB 2/2021 rd RP 50/2021 rd Miljöutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och lagar som har samband med den (RP 50/2021 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • regeringssekreterare Piia Kähkölä 
    miljöministeriet
  • skyddschef, tf. verksamhetsdirektör Tapani Veistola 
    Finlands naturskyddsförbund rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Finlands Kommunförbund
  • Finlands näringsliv rf.

Inget yttrande av 

  • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, marktäktslagen, miljöskyddslagen och lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden. 

Det föreslås att det i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning görs preciseringar i definitionerna samt i bestämmelserna som gäller kontaktmyndigheterna och de behöriga myndigheterna, de myndigheter som ska höras om programmet för miljökonsekvensbedömning och miljökonsekvensbeskrivningen samt förfarandet för internationellt hörande i projekt som har gränsöverskridande miljökonsekvenser. I propositionen föreslås även att det i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och i bilagorna till den lagen görs tekniska ändringar. 

Till marktäktslagen, miljöskyddslagen och lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden fogas enligt förslaget hänvisningsbestämmelser som gäller den nya bestämmelse om bedömning av gränsöverskridande miljökonsekvenser som föreslås i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Dessutom föreslås att det i marktäktslagen tas in en bestämmelse om de personuppgiftsansvariga för datasystemet enligt marktäktslagen. 

Genom de ändringar som görs i lagarna kompletteras genomförandet av direktivet om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. Preciseringarna som görs i marktäktslagen säkerställer också att de krav enligt dataskyddsförordningen som gäller personuppgiftsansvariga uppfylls. 

Lagarnas avses träda i kraft den 1 oktober 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar, men med följande kommentarer. 

I propositionen föreslås till följd av kommissionens tillsynsförfarande närmast ändringar av teknisk natur i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (dvs. MKB-lagen) och i tre andra lagar. De föreslagna ändringarna motsvarar redan gällande praxis. De viktigaste ändringsförslagen ur praktisk synvinkel hänför sig till det internationella förfarande som avses i 5 kap. i MKB-lagen och till översättning av handlingar som i detta förfarande lämnas till en annan stat. Det finns i genomsnitt 1—3 sådana projekt per år som behandlas i det internationella förfarandet, medan MKB-förfarandet tillämpas på i genomsnitt 30—50 projekt per år. En del av de brister som kommissionen lyft fram i tillsynsförfarandet hänför sig till tillståndsförfarandena för projekt som hör till MKB-lagens tillämpningsområde. Ändringar i lagstiftningen om dessa bereds separat. 

Miljöutskottet konstaterar att MKB-förfarandet har en central betydelse med tanke på den sammantagna bedömningen av miljökonsekvenserna av stora projekt med betydande miljökonsekvenser under hela livscykeln. MKB-förfarandet bör aktivt vidareutvecklas så att alla betydande konsekvenser av projekten från råvaror till produkter och avfall inkluderas i konsekvensbeskrivningen och i kontaktmyndighetens motiverade slutsats och därigenom också beaktas i tillståndsbeslutet för projektet. För att säkerställa en omfattande bedömning av miljökonsekvenserna och smidiga tillståndsförfaranden är det viktigt att se till att lagstiftningen är enhetlig och att det finns anvisningar och utbildning för verksamhetsutövarna. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Miljöutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—4 i proposition RP 50/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 20.5.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Hannu Hoskonen cent 
 
vice ordförande 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Mai Kivelä vänst 
 
medlem 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Saara-Sofia Sirén saml 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Ari Torniainen cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Tuire Taina.