Senast publicerat 02-06-2022 13:12

Betänkande MiUB 3/2022 rd RP 46/2022 rd Miljöutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (RP 46/2022 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för betänkande och till ekonomiutskottet för utlåtande. 

Utlåtande

Följande utlåtande har lämnats i ärendet: 

 • ekonomiutskottet 
  EkUU 28/2022 rd

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringssekreterare Sirkku Jaakkola 
  miljöministeriet
 • specialsakkunnig Petteri Jartti 
  justitieministeriet
 • biträdande direktör Marko Niemelä 
  Skatteförvaltningen, Enheten för utredning av grå ekonomi
 • specialsakkunnig Tuulia Innala 
  Finlands Kommunförbund.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finlands miljöcentral
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland
 • Företagarna i Finland rf
 • Miljöindustrin och -tjänster YTP rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att avfallslagen och lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi ändras. 

I propositionen föreslås det att förutsättningarna för godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret ändras. Skyldigheten att ansöka om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret ska också gälla utländska avfallstransportörer och avfallsmäklare vars verksamhet sträcker sig till Finland. Avfallstransportörer som är etablerade inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som är registrerade i motsvarande avfallshanteringsregister i etableringslandet ska enligt förslaget godkännas på basis av ömsesidighet. Som förutsättning för godkännande av inhemska avfallstransportörer föreslås gemenskapstillstånd. En verksamhetsutövare vars verksamhet inte kräver trafiktillstånd eller som är etablerad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska vara tillförlitlig. De inhemska verksamhetsutövarnas tillförlitlighet utreds utifrån de fullgöranderapporter som Enheten för utredning av grå ekonomi utarbetar. Syftet med de föreslagna ändringarna är att säkerställa en så enhetlig kravnivå som möjligt för de olika aktörerna och bekämpa grå ekonomi. 

Vidare föreslås det att det inrättas två nya offentliga informationstjänster. I informationstjänsten för avfallshanteringsregistret offentliggörs de avfallstransportörer och avfallsmäklare som har rätt att bedriva yrkesmässig transport eller förmedling av avfall i Finland. Av uppgifterna i producentregistret ska det inrättas en informationstjänst där det kan kontrolleras vilka producenter och producentsammanslutningar som har godkänts för anteckning i producentregistret samt deras medlemmar. Genom informationstjänsterna förbättras tillgången till information om verksamhetsutövare som är antecknade i avfallsbranschens register. Dessutom inrättas ett nytt register över uppgifterna i transportdokument för avfall. Registret bidrar till att genomföra kraven enligt EU:s lagstiftning på spårbarhet och övervakning av farligt avfall och avfall som innehåller långlivade organiska föreningar. 

Genom propositionen genomförs de föresatser som ingår i den strategiska helheten ”Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden” i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering och som stärker Finlands roll som föregångare inom cirkulär ekonomi. Ändringarna hänför sig till den pågående utvecklingen av avfalls- och produktinformationssystemet vid miljöministeriet. 

Propositionen hänför sig till den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2022 och avses bli behandlad i samband med den. 

Den föreslagna lagen om ändring av avfallslagen avses träda i kraft den 1 september 2022. De ändringar som gäller avfallshanteringsregistret och de offentliga informationstjänsterna samt lagen om ändring av lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi träder i kraft den 1 januari 2023. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I propositionen föreslås det att förutsättningarna för godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret ändras i fråga om både inhemska och utländska verksamhetsutövare. Kraven på elektronisk övervakning av farligt avfall och POP-avfall enligt avfallsdirektivet EU 2018/851 och förordningen om långlivade organiska föroreningar (POP) EU 2019/1021 föreslås bli kompletterade så att uppgifterna i transportdokumentet för avfall från och med ingången av september 2022 ska överföras till det register som innehåller uppgifterna om transportdokumentet. Dessutom föreslås bestämmelser om personuppgiftsansvariga enligt avfallslagen, utlämnande av uppgifter samt om offentliga informationstjänster som gäller avfallshanteringsregistret och producentregistret. Sammantaget genomförs genom propositionen de mål som anknyter till den strategiska helheten ”Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden” i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering i det att de stärker Finlands roll som föregångare inom cirkulär ekonomi. Förslaget till lag om ändring av avfallslagen hänför sig till den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2022 och avses bli behandlad i samband med den.Utskottet välkomnar lagförslagen i propositionen och understöder dem.. Utskottet har dock utifrån inkommen utredning och ekonomiutskottets utlåtande beslutat föreslå vissa mindre preciseringar i lagförslagen. 

Godkännande av en aktör för anteckning i avfallshanteringsregistret

En förutsättning för godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret är enligt propositionen trafiktillstånd för de aktörer vars verksamhet kräver trafiktillstånd. För avfallstransportörer som har trafiktillstånd behöver fullgörandet av skyldigheterna inte utredas, eftersom tillförlitlighetsbedömningen görs som en del av beviljandet av trafiktillstånd och fullgörandet av skyldigheterna följs upp regelbundet. I fråga om övriga förare utreder närings-, trafik- och miljöcentralerna aktörens tillförlitlighet. Avsikten är att genomföra tillförlitlighetsutredningen genom att utnyttja den fullgöranderapport som Enheten för utredning av grå ekonomi har utarbetat. I fråga om utredningen av tillförlitligheten har det vid beredningen aktualiserats huruvida utredningen bör utvidgas till att omfatta företagets ansvariga personer och deras övriga företagsverksamhet. Vid beredningen har man dock kommit fram till att tillförlitlighetsutredningen till sin omfattning ska motsvara den utredning enligt lagen om transportservice som ska göras i samband med beviljandet av trafiktillstånd. Därför har det inte föreslagits att området för utredningen ska utvidgas. I likhet med ekonomiutskottet påpekar miljöutskottet att utvecklingen av lagen om transportservice till denna del bör bevakas och, om utvecklingen ger anledning till det, att den tillförlitlighetsutredning som avses i 95 § i avfallslagen bör utvidgas också till företagets ansvariga personer, ägare och andra företag som de besitter. 

Bestämmelser om registerföring och utnyttjande av det nationella handlingsutrymmet

Bestämmelserna om register i avfallslagen ska enligt förslaget kompletteras så att de motsvarar de nuvarande kraven på behandling av personuppgifter. I fråga om avfallshanteringsregistren och producentregistret föreskrivs det om de personuppgiftsansvariga och registrens användningsändamål samt om den rätt att få uppgifter som hänför sig till dem. I fråga om de föreslagna ändringarna är det motiverat att redogöra för vilka EU-rättsakter som ska tillämpas och för det nationella handlingsutrymme som ingår i dem. Begreppet personuppgiftsansvarig definieras i artikel 4.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Enligt den avses med personuppgiftsansvarig en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt. Artikel 26 i den allmänna dataskyddsförordningen innehåller bestämmelser om gemensamt personuppgiftsansvariga. Enligt den fastställer de gemensamt personuppgiftsansvariga genom ett öppet inbördes arrangemang sitt respektive ansvar för att fullgöra skyldigheterna enligt förordningen, särskilt vad gäller utövandet av den registrerades rättigheter och sina respektive skyldigheter att tillhandahålla den information som avses i artiklarna 13 och 14. Detta kan endast ske om och i den mån som de personuppgiftsansvarigas ansvar inte fastställs genom unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som de personuppgiftsansvariga omfattas av. 

Den nationella lagstiftningen kan inte avvika från begreppet personuppgiftsansvarig i den allmänna dataskyddsförordningen. Enligt artikel 4.7 i förordningen kan det nationellt föreskrivas om vem som är personuppgiftsansvarig. Artikel 26 möjliggör å sin sida att de gemensamt personuppgiftsansvarigas inbördes ansvar fastställs i den nationella lagstiftningen. I 142 § i den gällande avfallslagen används termen förande av register, som den allmänna dataskyddsförordningen inte känner till. I propositionen föreslås det därför att begreppet förandet av register ersätts med den allmänna dataskyddsförordningens begrepp personuppgiftsansvarig. Ett ytterligare syfte med propositionen är att förtydliga vem som ansvarar för tillgodoseendet av de registrerades rättigheter enligt kapitel III i dataskyddsförordningen. Genom ändringen av 142 § i avfallslagen förtydligas inom ramen för det nationella handlingsutrymmet de personuppgiftsansvarigas inbördes ansvar. NTM-centralerna är, liksom för närvarande, gemensamt personuppgiftsansvariga för avfallshanteringsregistret. Syftet med bestämmelsen är att trygga tillgodoseendet av rättigheterna för dem som är införda i avfallshanteringsregistret. Genom ändringen preciseras att varje NTM-central svarar för att den registrerades rättigheter tillgodoses. För att säkerställa en ändamålsenlig skötsel av uppgiften centraliseras ansvaret för utvecklingen och förvaltningen av registret till en enda NTM-central. Detta förtydligar också uppgiftsfördelningen mellan NTM-centralerna. Utskottet anser att de föreslagna bestämmelserna behövs med tanke på förvaltningens kunder och de verkställande myndigheterna och att användningen av det nationella handlingsutrymmet är motiverad särskilt med tanke på rättsstatsprincipen och principen om förvaltningens lagbundenhet. 

Registrering av uppgifter i transportdokument

I propositionen ingår förslag om att inrätta ett nytt register för behandling av uppgifter i transportdokument samt om att ålägga aktörerna att lämna uppgifter till myndighetsregistret med hjälp av ett tekniskt gränssnitt. Enligt 121 § i den gällande avfallslagen ska avfallsinnehavaren innan avfallstransporten inleds upprätta ett transportdokument för farligt avfall, POP-avfall, slam från slamavskiljare och slutna tankar, slam från sand- och fettavskiljningsbrunnar, förorenad mark och bygg- och rivningsavfall, frånsett icke-förorenad mark. Transportdokumentet innehåller uppgifter som behövs för övervakningen och uppföljningen. Uppgifterna gäller avfallets typ, beskaffenhet, mängd och ursprung samt leveransplatsen, leveransdatumet, behandlingssättet på leveransplatsen och transportören. Skyldigheten att upprätta ett transportdokument gäller avfallstransporter i Finland. Från ingången av 2022 ska transportdokumentet upprättas i elektronisk form eller undantagsvis i pappersform, om det inte är möjligt att upprätta ett elektroniskt dokument. Syftet med de ändringar av uppgifterna i transportdokumentet som ingår i propositionen är att effektivisera uppföljningen av avfall, särskilt farligt avfall och POP-avfall, och på så sätt säkerställa att bestämmelserna i avfallsdirektivet och POP-förordningen genomförs på behörigt sätt. Vid utskottsbehandlingen föreslogs det att införandet av registret över transportdokument ska senareläggas så att aktörerna inte förutsätts lämna uppgifter innan de nödvändiga ändringarna i informationssystemet är klara. Problemet är å ena sidan fullgörandet av skyldigheterna i anslutning till dataöverföringen och å andra sidan en eventuell försummelseavgift, om dataöverföringen inte genomförs. 

Enligt utredning till utskottet är det register som ingår i lagförslaget en fortsättning på aktörernas skyldighet att upprätta transportdokument i elektronisk form. Med hjälp av registret genomförs redan gällande bestämmelser i avfallsdirektivet. Den ändring av avfallsdirektivet som ska genomföras med hjälp av registret trädde i kraft redan sommaren 2018, och de lagstiftningsändringar som registret förutsätter borde ha genomförts nationellt senast den 5 juli 2020. Tidpunkten för ikraftträdandet av bestämmelserna om registret hänför sig dessutom till de ändringar i innehållet i transportdokument som föreskrivs i statsrådets förordning om avfall (978/2021) och som träder i kraft den 1 september 2022. Enligt uppgift är just detta orsaken till att bestämmelserna om inrättande av registret och om överföring av information avses träda i kraft den 1 september 2022. Dessutom har aktörerna sedan den ovan nämnda förordningen antogs haft möjlighet att utveckla sina system så att de motsvarar de nya kraven på datainnehåll. Aktörerna har informerats om de nya skyldigheterna och införandet av registret och man har försökt finna lösningar på de utmaningar som är förenade med dataöverföringen. Aktörerna har också haft tillgång till gränssnittsbeskrivningen för registret. Överföringen av information från aktörernas system till registret innebär inte att ett helt nytt system skapas, utan att befintliga informationssystem uppdateras. 

Trots det som sägs ovan är det enligt sakkunniga möjligt att alla system inte hinner ändras om bestämmelserna träder i kraft den 1 september 2022. Om ändringarna i informationssystemen inte kan slutföras före detta datum, kan aktören enligt utredning sköta överföringen av uppgifter med hjälp av ett användargränssnitt eller på ett sätt som överenskommits särskilt med Finlands miljöcentral. Utskottet anser att det är nödvändigt att dessa alternativa tillvägagångssätt är tillgängliga för att bestämmelserna om registret ska kunna träda i kraft i enlighet med det som föreslås i propositionen. Utskottet återkommer längre fram till förslagen om försummelseavgift. 

Enligt propositionen ska uppgifterna i transportdokumentet överföras till registret med hjälp av ett tekniskt gränssnitt utan obefogat dröjsmål. Enligt motiveringen till lagrummet avses med detta lämnande av uppgifter inom några dagar. Det har påpekats för utskottet att uppgifter om ett transporterat avfallsparti och om hur avfallet behandlats kan uppdateras en vecka efter att transporten avslutats. En vecka är således en ändamålsenlig utgångspunkt vid tillämpningen av bestämmelsen. Avfallslagens 121 § förutsätter dock att ett transportdokument upprättas innan avfallstransporten inleds. Om alla behövliga uppgifter i handlingen, till exempel uppgifter om avfallets mängd eller behandlingssätt, inte är kända när transporten inleds, kan en uppskattning av dessa uppgifter antecknas i handlingen. Enligt utredning till utskottet ska mottagaren bekräfta uppgifterna om mängden avfall som tagits emot när avfallstransporten har avslutats, och uppgifterna ska uppdateras i transportdokumentet. Eftersom transportdokumentet är ett dokument som rör transporten är det med tanke på hela systemets syfte viktigt att uppgifterna uppdateras både i dokumenten och i registret så snart som möjligt efter transporten. Utskottet anser därför att syftet med det elektroniska transportdokumentet och registret över det förutsätter att lämnandet av uppgifter till registret inte fördröjs med flera dagar efter att transporten avslutats. Samtidigt bör man dock sträva efter att organisera dataöverföringen mellan registret över transportdokument och de elektroniska transportdokumenten så att uppdaterade uppgifter om de transportdokument som aktörerna förvaltar utan dröjsmål överförs till registret över transportdokument utan att uppgifterna behöver upprätthållas i två system. 

DETALJMOTIVERING

1. Lagen om ändring av avfallslagen

39 §. Uppgifter om avhämtning av avfall från fastigheter.

I paragrafen föreslås en bestämmelse som gör det möjligt att via det register som avses i 142 § 1 mom. 4 punkten i samband med anmälan av uppgifter i transportdokumentet anmäla uppgifter om transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar. Uppgifterna i registret anmäls till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten för anteckning i avfallstransportregistret. Vid utskottsbehandlingen har det framförts att uppgifterna i transportdokumentet inte helt motsvarar de uppgifter som behövs för avfallstransportregistret, och den kommunala avfallshanteringsmyndigheten kan kräva att avfallstransportören lämnar också andra uppgifter än de som avses i paragrafen. I anslutning till detta föreslås det att det preciseras att transportören befrias från skyldigheten att lämna uppgifter om slamtransport till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten endast under förutsättning att transportören lämnar uppgifter enligt 39 § via registret över transportdokument. 

Således är det nödvändigt att i bestämmelsen precisera att avfallstransportören befrias från skyldigheten att lämna de uppgifter som krävs med stöd av paragrafen till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten endast om de har lämnats i samband med uppgifterna i transportdokumentet med hjälp av det register som avses i 142 § 1 mom. 4 punkten. Om en anmälan till det senare registret inte helt täcker avfallshanteringsmyndighetens informationsbehov, ska uppgifterna även i fortsättningen lämnas till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten. Avsikten är att avfallstransportörerna åtminstone 2022 ska lämna uppgifter om transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar direkt till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten. Även därefter kan det vara nödvändigt att lämna uppgifter till avfallshanteringsmyndigheten, särskilt för det sammandrag som avses i 39 §, om uppgifterna inte fås i den form som krävs ur registret över transportdokument. Med hänvisning till det som sägs ovan föreslås det att ikraftträdandet av 39 § 2 mom. skjuts fram till ingången av 2023. 

142 b §. Informationstjänst för producentregistret.

Syftet med bestämmelsen är att förbättra tillgången till information om de företag som har skött sitt producentansvar. Tillhandahållande av information genom en offentlig informationstjänst bidrar till att företag och konsumenter kan fatta mer ansvarsfulla beslut och till att offentliga upphandlingar kan genomföras mer ansvarsfullt. Informationstjänsten innehåller uppgifter om producenterna och producentsammanslutningarna samt om ett i Finland etablerat behörigt ombud som utsetts av den som förvaltar en näthandelsplattform, en i en annan stat etablerad aktör som säljer produkter till Finland genom distanshandel eller någon annan aktör som motsvarar en producent. För att säkerställa öppenhet och användbarhet är det enligt ekonomiutskottet viktigt att i informationstjänsten tydligt ange vilka produkter eller varumärken det behöriga ombudet har utsetts för att sköta. 

Det föreslås att 2 mom. 4 punkten ändras så att producentansvarsområdet anges enligt produktgrupp och i mån av möjlighet enligt materialgrupp, produktkategori eller produkttyp. Det förbättrar ytterligare tillgången till information, eftersom man via informationstjänsten får uppgifter om de av producentens produktgrupper som omfattas av producentansvar för vilka producenten i enlighet med 62 § i avfallslagen antingen har anslutit sig till en producentsammanslutning eller direkt ansökt om att bli införd i producentregistret. Bestämmelsen bidrar till att effektivisera genomförandet och övervakningen av producentansvaret. 

Ikraftträdande.

Ikraftträdandebestämmelsen föreslås bli ändrad. I samband med 39 § har tryggandet av den kommunala avfallshanteringsmyndighetens informationsbehov behandlats särskilt i fråga om 2022, då den kommunala avfallshanteringsmyndigheten inte får alla de uppgifter som nämns i paragrafen genom det register som behandlar uppgifterna i transportdokumenten. Liksom ekonomiutskottet anser miljöutskottet att det är särskilt viktigt att se till att uppgifterna om avfallstransporter är heltäckande och att avfallshanteringsmyndigheterna får information under övergångsperioden. Därför bör ikraftträdandet av 39 § 2 mom. senareläggas till ingången av 2023. 

Utskottet har ovan behandlat orsakerna till att ikraftträdandet av bestämmelserna om registrering av uppgifterna i transportdokumentet inte kan fördröjas och till att de måste träda i kraft den 1 september 2022. För att bemöta de farhågor som aktualiserats vid utskottsbehandlingen anser utskottet det dock motiverat att försummelseavgiften enligt 131 § 2 mom. 5 punkten inte införs omedelbart. Avsikten är att i den inledande fasen av genomförandet av bestämmelsen möjliggöra rådgivande och handledande myndighetsverksamhet utan att felen genast förenas med betalningspåföljder. Således bör 131 § 2 mom. 5 punkten om försummelseavgift träda i kraft den 1 januari 2023. 

2. Lagen om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

6 §. Syftet med fullgöranderapporter.

I propositionen föreslås en bestämmelse enligt vilken fullgöranderapporten ska utarbetas till stöd för utredning av verksamhetsutövarens tillförlitlighet enligt avfallslagen. Med avvikelse från propositionen föreslås bestämmelsen bli placerad som en ny 6 § 1 mom. 14 a punkt. I 14 punkten föreskrivs det om utarbetande av fullgöranderapporter till stöd för beviljande och återkallande av godstrafiktillstånd enligt lagen om transportservice. Orsaken till den tekniska ändringen är en regeringsproposition som samtidigt är under behandling och där det föreslås en ny 30 punkt under momentet i fråga. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Miljöutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 46/2022 rd med ändringar.(Utskottets ändringsförslag) 
Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av avfallslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i avfallslagen (646/2011) 39 § 2 mom., 94 § 2 mom., 95–99 §, 100 § 2 och 3 mom., 101 § 2 mom., 105 §, 131 § 2 mom. 2 och 5 punkten, 137 § 2 mom., 142 och 143 §, 143 a § 2 mom. samt 143 b §, 
av dem 39 § 2 mom., 131 § 2 mom. 5 punkten och 143 § sådana de lyder i 714/2021, 100 § 2 mom., 101 § 2 mom. och 105 § sådana de lyder i lag 410/2014, 137 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1421/2019 samt 143 a § 2 mom. och 143 b § sådana de lyder i lag 438/2019, samt 
fogas till 22 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 757/2018, ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., till lagen nya 95 a och 121 b §, till 122 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 714/2021, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., och till lagen nya 142 a och 142 b § som följer: 
22 § 
Statliga myndigheter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland svarar för godkännande av avfallstransportörer och avfallsmäklare som är etablerade utanför Finland för anteckning i avfallshanteringsregistret och för antecknandet av sådana avfallstransportörer och avfallsmäklare i registret samt för tillsynen över dem. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
39 § 
Uppgifter om avhämtning av avfall från fastigheter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Avfallstransportören ska minst en gång i kvartalet lämna aktuella uppgifter i redigerbar elektronisk form till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten om vilka fastigheter avfall har avhämtats från i enlighet med 35 § och 41 § 3 mom. och om antalet sopkärlstömningar per fastighet och avfallstyp. Transportören ska dessutom årligen ge in ett enligt avfallstyp specificerat sammandrag i redigerbar elektronisk form över mängden avfall som samlats in på fastigheterna och över leveransplatserna. Utskottet föreslår en strykning Transportören får lämna uppgifter om en transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar också via det register som avses i 142 § 1 mom. 4 punkten. Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring Skyldigheten gäller dock inte lämnande av uppgifter om transport av slam från slamavskiljare och slutna tankar till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten, om transportören har lämnat de uppgifter som avses i denna paragraf genom det register som avses i 142 § 1 mom. 4 punkten. Slut på ändringsförslaget Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska lämnas får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
94 § 
Ansökan om godkännande av verksamhet för anteckning i avfallshanteringsregistret 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ansökan ska göras hos den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde största delen av verksamheten bedrivs. Om ingen behörig myndighet kan anvisas på den grunden, görs ansökan hos den närings-, trafik- och miljöcentral inom vars verksamhetsområde verksamhetsutövarens hemort finns. En verksamhetsutövare som är etablerad utanför Finland ska göra ansökan till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland. Ansökan ska göras via myndighetens e-tjänst. Ansökan kan också lämnas in per e-post eller i pappersform, om det inte är möjligt att göra ansökan via e-tjänsten. En verksamhetsutövare som är etablerad utanför Finland ska lämna in ansökan på finska, svenska eller engelska. Av intyg på främmande språk ska det lämnas in en översättning till finska, svenska eller engelska som gjorts av en auktoriserad translator eller som annars är tillförlitlig. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
95 § 
Förutsättningar för godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret 
En verksamhet godkänns för anteckning i avfallshanteringsregistret, om 
1) verksamheten bedrivs med yrkesskicklighet och den utrustning och materiel som används i verksamheten är tekniskt ändamålsenlig, 
2) verksamhetsutövaren under det innevarande året eller de föregående tre kalenderåren i sin näringsverksamhet inte har visat uppenbar likgiltighet för bestämmelserna i denna lag och verksamheten bedrivs utan att hälsan eller miljön orsakas fara eller skada, 
3) avfallsmäklaren har hemort i Finland eller i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
4) avfallstransportören har ett sådant godstrafiktillstånd eller lätt godstrafiktillstånd som avses i 3 § i lagen om transportservice (320/2017) i enlighet med de i den lagen föreskrivna förutsättningarna, eller avfallstransportören, om denna har sin hemort utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, har ett i 20 § i den lagen avsett transporttillstånd från International Transport Forum eller ett transporttillstånd som grundar sig på ett bilateralt avtal mellan Finland och någon annan stat, 
5) en verksamhetsutövare vars verksamhet inte kräver ett i 4 punkten avsett tillstånd eller som har sin hemort utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska dessutom vara tillförlitlig. 
En verksamhetsutövare som avses i 1 mom. 5 punkten anses inte vara tillförlitlig, om 
1) verksamhetsutövaren under det innevarande året eller de tre föregående kalenderåren upprepade gånger eller i betydande grad har försummat sina registrerings-, anmälnings- eller betalningsskyldigheter i anslutning till skatter, lagstadgade pensions-, olycksfalls- eller arbetslöshetsförsäkringsavgifter eller avgifter som Tullen tar ut, 
2) verksamhetsutövaren har skulder som är föremål för utsökning och som med avseende på verksamhetsutövarens betalningsförmåga är större än ringa, eller skulder som har återsänts från utsökningen med ett intyg över medellöshetshinder, 
3) verksamhetsutövaren har försatts i konkurs. 
En i 1 mom. 5 punkten avsedd verksamhetsutövare som är etablerad utanför Finland ska lämna de uppgifter som avses i 2 mom. i form av ett registerutdrag eller motsvarande intyg i enlighet med lagstiftningen i verksamhetsutövarens etableringsland eller på något annat allmänt godtagbart sätt. 
95 a § 
Ömsesidigt erkännande 
En avfallstransportör som är registrerad i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan i stället för den ansökan som avses i 94 § lämna in ett intyg över registrering till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland för anteckning i avfallshanteringsregistret (ömsesidigt erkännande). Intyget ska innehålla uppgifter om föraren, registreringsmyndigheten och registreringens giltighet samt andra väsentliga uppgifter om innehållet i registreringen. Utöver intyget ska andra uppgifter som behövs för anteckningen i avfallshanteringsregistret lämnas i fråga om verksamhetsutövaren, den verksamhet som bedrivs i Finland samt verksamhetsområdet i Finland. Uppgifterna ska lämnas på finska, svenska eller engelska. Av intyget ska det ges in en översättning till finska, svenska eller engelska som gjorts av en auktoriserad translator eller som annars är tillförlitlig. 
Närmare bestämmelser om det intyg som avses i 1 mom. och om andra uppgifter som ska lämnas till myndigheten samt om behandlingen av dem hos myndigheten får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
96 § 
Beslut om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret 
Närings-, trafik- och miljöcentralen ska utan obefogat dröjsmål fatta beslut med anledning av en ansökan om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret eller göra en anteckning om ömsesidigt erkännande i avfallshanteringsregistret. Beslutet eller uppgift om anteckningen ska lämnas till sökanden. För en verksamhetsutövare som är etablerad utanför Finland avfattas beslutet eller uppgiften om anteckningen på finska eller svenska. Verksamhetsutövaren ska vid behov ges en översättning till engelska av beslutet eller anteckningen. Verksamheten får inte inledas förrän närings-, trafik- och miljöcentralen har godkänt verksamheten för anteckning eller antecknat verksamheten i registret. Ett beslut om godkännande och en anteckning om ömsesidigt erkännande gäller tills vidare eller för viss tid. En anteckning om ömsesidigt erkännande görs för viss tid, om registreringen i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har gjorts för viss tid. 
I beslutet kan det meddelas villkor för hur förutsättningarna för godkännande enligt 95 § ska uppfyllas, om bokföringen över avfall, om skyldigheten att lämna myndigheterna upplysningar som behövs för tillsynen och i fråga om andra åtgärder som behövs för att verksamheten ska kunna övervakas. Genom villkoren kan verksamheten vid behov begränsas så att den endast gäller avfall av en viss typ eller beskaffenhet. Närmare bestämmelser om beslutets innehåll får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen ska i avfallshanteringsregistret anteckna de väsentliga uppgifterna i ansökningar, beslut och anteckningar om ömsesidigt erkännande. Om verksamheten bedrivs inom två eller flera närings-, trafik- och miljöcentralers verksamhetsområden, ska de övriga närings-, trafik- och miljöcentralerna i fråga underrättas om meddelandet av beslutet eller införandet av anteckningen. 
97 § 
Ändring av beslut om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret 
Om en verksamhet som godkänts för anteckning i avfallshanteringsregistret eller antecknats i registret på basis av ömsesidigt erkännande förändras väsentligt eller upphör, ska närings-, trafik- och miljöcentralen utan dröjsmål underrättas om saken och vid behov ska en ny ansökan göras eller ett intyg enligt 95 a § och andra uppgifter som avses i den paragrafen lämnas in. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska anteckna de förändrade uppgifterna i avfallshanteringsregistret och vid behov ändra beslutet om godkännande på motsvarande sätt. Om verksamheten upphör, ska verksamhetsutövarens uppgifter avföras ur avfallshanteringsregistret. 
Ett beslut om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret eller en anteckning som gjorts på basis av ömsesidigt erkännande kan ändras på initiativ av närings-, trafik- och miljöcentralen, om omständigheterna har förändrats väsentligt eller om grunderna för godkännandet senare konstateras ha varit väsentligt annorlunda än vad som förutsatts när beslutet meddelades. 
98 § 
Utdrag ur avfallshanteringsregistret 
Till ett beslut om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret ska fogas ett utdrag över de uppgifter som antecknats i registret. Ett utdrag över de uppgifter som antecknats i avfallshanteringsregistret ska också ges i fråga om anteckning av ömsesidigt erkännande. En verksamhetsutövare som är etablerad utanför Finland ska vid behov ges en översättning till engelska av utdraget. I utdraget ska det antecknas när utdraget senast ska kontrolleras. En transportör vars verksamhet har godkänts för anteckning eller antecknats i registret ska medföra utdraget under transport och på begäran visa upp det för tillsynsmyndigheterna och polisen. Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska ingå i utdraget får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen ska till den som bedriver en verksamhet som godkänts för anteckning eller antecknats i avfallshanteringsregistret ge ett utdrag för kontroll under det kalenderår då det gått tre år sedan verksamheten godkändes för anteckning eller antecknades i registret eller, om ändringar i verksamheten har skett, den senaste ändringen godkändes för anteckning i registret. Verksamhetsutövaren ska inom en skälig tid som anges i begäran om kontroll av utdraget besvara begäran och meddela ändringar i uppgifterna. 
99 § 
Återkallande och upphörande av ett godkännande för anteckning eller av en anteckning i avfallshanteringsregistret 
Närings-, trafik- och miljöcentralen kan återkalla ett godkännande för anteckning eller en anteckning i avfallshanteringsregistret, om 
1) de i 95 § angivna förutsättningarna för godkännande inte längre kan uppfyllas genom att beslutet ändras i enlighet med 97 §, 
2) verksamhetsutövaren inte längre är tillförlitlig på det sätt som avses i 95 § 2 mom., och grunden för att verksamhetsutövaren inte anses vara tillförlitlig är av väsentlig och allvarlig art och verksamhetsutövaren inte har avhjälpt missförhållandet trots föreläggande från myndigheten, 
3) verksamhetsutövaren har gett felaktiga uppgifter som inverkat väsentligt på förutsättningarna för godkännande eller anteckning, eller 
4) verksamhetsutövaren i sin näringsverksamhet upprepade gånger har visat uppenbar likgiltighet för bestämmelserna i denna lag eller upprepade gånger har brutit mot bestämmelserna i ett beslut trots en skriftlig anmärkning från myndigheten och verksamheten orsakar fara eller skada för hälsan eller miljön. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen ska besluta att ett godkännande för anteckning eller en anteckning i avfallshanteringsregistret upphör att gälla, om verksamhetsutövaren inte besvarar den begäran om kontroll av utdraget som avses i 98 § 2 mom. Verksamhetsutövaren ska ges tillfälle att bli hörd innan godkännandet eller anteckningen återkallas eller upphör att gälla. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska ur avfallshanteringsregistret avföra uppgifterna om en verksamhetsutövare vars godkännande för anteckning eller anteckning återkallas eller upphör att gälla. 
100 § 
Anmälan om insamlingsverksamhet till avfallshanteringsregistret 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Anmälan ska innehålla för anteckning av verksamheten i avfallshanteringsregistret behövliga uppgifter om verksamhetsutövaren och verksamheten, såsom uppgifter om det avfall som avses bli insamlat, sopkärlen och var mottagningsplatserna ligger samt uppgifter om åtgärder i syfte att förebygga olägenheter för hälsan eller miljön. Verksamhetsutövaren ska utan dröjsmål meddela den kommunala miljövårdsmyndigheten om de anmälda uppgifterna ändras väsentligt eller om verksamheten upphör. Närmare bestämmelser om innehållet i anmälan får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Den kommunala miljövårdsmyndigheten ska i avfallshanteringsregistret i enlighet med 142 § anteckna de uppgifter som ingår i anmälan och underrätta anmälaren om anteckningen i registret. Om verksamheten upphör, ska den kommunala miljövårdsmyndigheten avföra anteckningen och underrätta den som gjorde anmälan om att anteckningen har avförts. 
101 § 
Ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Sökanden och den verksamhet som sökanden bedriver ska specificeras i ansökan. Ansökan ska innehålla de uppgifter om mottagningen och informationen om denna, återanvändningen, återvinningen och den övriga avfallshanteringen av kasserade produkter som behövs för behandling av ansökan och för bedömning av om verksamheten är ändamålsenlig. De som producerar elektriska och elektroniska produkter som används i hushåll ska dessutom redogöra för den säkerhet som avses i 61 §. I de ansökningar som producentsammanslutningar och de som svarar för retursystem för dryckesförpackningar lämnar in ska behövliga uppgifter om avtal, stadgar och andra handlingar ges för att det ska kunna bedömas om verksamheten uppfyller de krav som föreskrivs i denna lag. Det behöriga ombud som avses i 66 b § ska i sin ansökan dessutom lämna uppgifter om fullmaktsgivaren och om de producenter som annars skulle svara för producentansvarsskyldigheterna i fråga om de produkter som fullmakten gäller. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
105 § 
Anmälan av producenter eller medlemmar till producentregistret 
För anteckning i producentregistret godkända producentsammanslutningar och ansvariga för ett retursystem för dryckesförpackningar ska till producentregistret anmäla de producenter och medlemmar, vilkas skyldigheter enligt denna lag producentsammanslutningen eller den ansvarige för retursystemet sörjer för. I fråga om behöriga ombud ska dessutom uppges fullmaktsgivaren och den producent som annars skulle svara för producentansvarsskyldigheten i fråga om de produkter som fullmakten gäller. Om uppgifterna förändras ska också detta anmälas till registret. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland ska anteckna uppgifterna i producentregistret och underrätta anmälaren om anteckningarna. Närmare bestämmelser om innehållet i anmälan får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
121 b § 
Lämnande av uppgifter i transportdokument till registret 
Den avfallsinnehavare som har upprättat transportdokumentet, eller avfallstransportören vid avhämtning från hushåll, ska se till att uppgifterna i transportdokumentet lämnas till det register som avses i 142 § 1 mom. 4 punkten. Uppgifterna ska lämnas utan obefogat dröjsmål via det tekniska gränssnittet. Uppgifterna i transportdokument på papper ska lämnas in till registret i e-tjänsten inom tre månader från det att transporten avslutats. Uppgifterna kan också lämnas på något annat sätt som särskilt överenskommits med registerföraren, om det inte är möjligt att lämna uppgifterna via e-tjänsten. Avfallsinnehavaren, eller när avfall avhämtas från hushåll avfallstransportören, ansvarar för riktigheten av de uppgifter som denna har lämnat. 
Närmare bestämmelser om vilka uppgifter som ska meddelas till registret får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
122 § 
Rätt att få uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Närings-, trafik- och miljöcentralen har trots sekretessbestämmelserna rätt att av andra myndigheter och dem som sköter offentliga uppdrag avgiftsfritt få sådana uppgifter om fullgörandet av registrerings-, anmälnings- och betalningsskyldigheter i anslutning till verksamhetsutövarens skatter, lagstadgade pensions-, olycksfalls- eller arbetslöshetsförsäkringsavgifter och av Tullen uttagna avgifter och sådana uppgifter om verksamhet och ekonomi som är nödvändiga för att utreda tillförlitligheten enligt 95 § 2 mom. samt av Transport- och kommunikationsverket uppgifter om trafiktillstånd som avses i 95 § 1 mom. 4 punkten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
131 § 
Försummelseavgift 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Skyldig att betala försummelseavgift är också 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) en avfallstransportör eller avfallsmäklare som försummar skyldigheten enligt 94 § att göra en ansökan om godkännande av verksamheten för anteckning i avfallshanteringsregistret eller skyldigheten enligt 95 a § att lämna ett intyg för anteckning i avfallshanteringsregistret, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5) den som försummar skyldigheten enligt 121 § att upprätta ett transportdokument, skyldigheten enligt 121 a § att se till att transportdokumentet medföljer avfallstransporten eller att bekräfta att avfallet tagits emot eller skyldigheten enligt 121 b § att lämna uppgifterna i transportdokumentet till det register som avses i 142 § 1 mom. 4 punkten, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
137 § 
Överklagande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Besvär över närings-, trafik- och miljöcentralens beslut anförs hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets huvuddelen av den berörda verksamheten bedrivs, utom när det gäller beslut som fattats med stöd av 96, 97 eller 99 § eller sådana beslut med anledning av förseelser och försummelser av i nämnda paragrafer avsedda skyldigheter som avses i 126 eller 133 §. Besvär över beslut som Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland har fattat med stöd av 96, 97 eller 99 § och som gäller en verksamhetsutövare som är etablerad utanför Finland ska anföras hos Östra Finlands förvaltningsdomstol. Besvär över beslut som Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland har fattat med stöd av 103, 106, 107, 126, 128 eller 133 § anförs hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den person eller den sammanslutning som beslutet i huvudsak gäller har sin hemkommun respektive hemort. Besvär över ett beslut som regionförvaltningsverket har fattat med stöd av 7 § 2 mom. anförs hos Vasa förvaltningsdomstol. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
142 § 
Avfallshanteringsregistren och producentregistret 
Personuppgiftsansvariga för avfallshanteringsregistren och producentregistret är Finlands miljöcentral och närings-, trafik- och miljöcentralerna enligt följande: 
1) Finlands miljöcentral för register med uppgifter om anmälningar om internationella avfallstransporter och ansökningar om förhandsgodkännande och om de beslut som fattats med anledning av dem samt om bokföringsuppgifter som avses i 117 c §, 
2) närings-, trafik- och miljöcentralerna för ett avfallshanteringsregister med uppgifter om ansökningar som avses i 94 § och de beslut som fattats med anledning av dem och om anmälningar som avses i 100 §, och är gemensamt personuppgiftsansvariga för registret, 
3) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland för ett producentregister med uppgifter om ansökningar som avses i 101 § och de beslut som fattats med anledning av dem och om anmälningar som avses i 105 §, 
4) Finlands miljöcentral för ett register med uppgifter om de transportdokument som avses i 121 §. 
Varje närings-, trafik- och miljöcentral svarar för den personuppgiftsansvariges skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och för att den registrerades rättigheter tillgodoses i fråga om de uppgifter som centralen fört in i avfallshanteringsregistret. Den personuppgiftsansvarige svarar för driften och utvecklingen av sitt register, med undantag av avfallshanteringsregistret, för vars drift och utveckling Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland ansvarar. De register som avses i 1 mom. 2–4 punkten utvecklas i samarbete med miljöministeriet. 
Finlands miljöcentral, närings-, trafik- och miljöcentralen och den kommunala miljövårdsmyndigheten ska för sin del se till att verksamhetsutövarens namn och kontaktuppgifter, företags- och organisationsnummer och andra väsentliga uppgifter som anmäls till dem för godkännande eller anteckning i ett register förs in i de register som avses i 1 mom. Den kommunala miljövårdsmyndigheten svarar för att de uppgifter myndigheten antecknar i avfallshanteringsregistret är korrekta och uppdaterade. Närmare bestämmelser om väsentliga uppgifter som ska antecknas i registren får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Uppgifterna i registren används för tillsyn över efterlevnaden av denna lag, för ordnande, utveckling och planering av avfallshanteringen, för uppföljning och rapportering av avfallsuppgifter samt för forskning och statistikföring. Registren är en del av det datasystem för miljövårdsinformation som avses i 222 § i miljöskyddslagen. 
142 a § 
Informationstjänst för avfallshanteringsregistret 
Finlands miljöcentral ska i datanätet förvalta en informationstjänst vars syfte är att förmedla uppgifter om avfallstransportörer och avfallsmäklare som godkänts för anteckning eller antecknats i det avfallshanteringsregister som avses i 142 § 1 mom. 2 punkten samt om deras verksamhet. 
Informationstjänsten ska innehålla följande uppdaterade uppgifter: 
1) avfallstransportörens eller avfallsmäklarens namn samt företags- och organisationsnummer eller en motsvarande beteckning, 
2) den verksamhet som bedrivs, 
3) hemort eller, om hemorten inte är i Finland, placeringsstaten samt det huvudsakliga verksamhetsområdet och övriga verksamhetsområden, 
4) de avfallskategorier inklusive koder som godkännandet eller anteckningen gäller. 
I informationstjänsten ska information kunna sökas endast som enskilda sökningar med de uppgifter som avses i 2 mom. som sökkriterium, dock så att med de uppgifter som avses i 2 och 3 punkten kan information sökas endast tillsammans med en avfallskategori. I informationstjänsten får det trots vad som föreskrivs i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i fråga om fysiska personer offentliggöras uppgifter om namn och företags- och organisationsnummer eller motsvarande beteckning samt uppgifter om hemort eller placeringsstat. 
142 b § 
Informationstjänst för producentregistret 
Finlands miljöcentral ska i datanätet förvalta en informationstjänst vars syfte är att förmedla uppgifter om producenter, producentsammanslutningar, behöriga ombud och medlemmar i producentsammanslutningar som har godkänts för anteckning i det producentregister som avses i 142 § 1 mom. 3 punkten samt uppgifter om skötseln av producentansvaret. 
Informationstjänsten ska innehålla följande uppdaterade uppgifter: 
1) producentens och producentsammanslutningens namn samt företags- och organisationsnummer eller motsvarande beteckning, 
2) de uppgifter som avses i 1 punkten om ett i Finland etablerat behörigt ombud som har utsetts i enlighet med 66 a § 2 eller 3 mom. av den som förvaltar en näthandelsplattform, en i en annan stat etablerad aktör som genom distansförsäljning säljer produkter till Finland eller någon annan aktör som motsvarar producenten 
3) de uppgifter som avses i 1 punkten om den producent i vars ställe det behöriga ombud som avses i 2 punkten sköter producentansvarsskyldigheterna samt uppgift om fullmaktsgivaren, 
4) producentens producentansvarsområden Utskottet föreslår en ändring per produktgrupp och, i mån av möjlighet, per materialgrupp, produktkategori och produkttyp  Slut på ändringsförslagetoch de producentsammanslutningar som producenten har anslutit sig till, 
5) producentsammanslutningarna specificerade enligt produktgrupp och i mån av möjlighet enligt materialgrupp, produktkategori eller produkttyp, 
6) uppgifter om de producenter som hör till producentsammanslutningen. 
I informationstjänsten ska information kunna sökas med hjälp av producentens, producentsammanslutningens eller det behöriga ombudets namn, företags- och organisationsnummer eller motsvarande beteckning samt producentansvarsområde som sökkriterium. I informationstjänsten får det trots vad som föreskrivs i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i fråga om fysiska personer offentliggöras uppgifter om namn och företags- och organisationsnummer eller motsvarande beteckning. 
143 § 
Register över avfallstransporter och behandling av bioavfall på fastigheter 
Den kommunala avfallshanteringsmyndigheten ska föra ett register där de uppgifter som avses i 39 § 2 mom. och 41 a § 2 mom. antecknas och vara personuppgiftsansvarig för registret. Personuppgifter som i fråga om transporter antecknats i registret ska bevaras i fem år från det att anteckningen gjordes. Personuppgifter som antecknats i registret och som gäller behandling av bioavfall på en fastighet ska bevaras i fem år efter det att det meddelats att behandlingen har avslutats. 
Den kommunala avfallshanteringsmyndigheten ska för uppföljningen och rapporteringen av avfallshanteringen på begäran i redigerbar elektronisk form lämna andra än sekretessbelagda uppgifter som förts in i registret till de uppföljnings- och rapporteringsansvariga statliga myndigheter som avses i 22 § och till de expertmyndigheter och sakkunniginrättningar som avses i 27 §. 
Den kommunala avfallshanteringsmyndigheten ska ur det register som avses i 1 mom. på begäran lämna ett i 43 § avsett kommunägt bolag till vilket kommunen har överfört en serviceuppgift inom avfallshanteringen andra än sekretessbelagda uppgifter som är nödvändiga för ordnande av fastighetsvis avfallstransport. Den kommunala avfallshanteringsmyndigheten ska ge producentsammanslutningen för förpackningsproducenter andra än sekretessbelagda uppgifter om transport av förpackningsavfall som är nödvändiga för ordnande av en separat insamling enligt 49 c § 2 mom., om den medling som avses i den paragrafen avslutas utan resultat. Uppgifterna ska lämnas senast sex månader efter det att medlingen har avslutats och senast två månader innan producenternas skyldighet att samla in avfall separat börjar. Informationen ska lämnas i redigerbar elektronisk form. 
143 a § 
Dataplattformen för avfall och biflöden 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Motiva Oy förvaltar dataplattformen för avfall och biflöden och svarar i samarbete med miljöministeriet för utvecklingen av plattformens innehåll och funktion. Motiva Oy är personuppgiftsansvarig för registret. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
143 b § 
Rätt att få uppgifter ur avfallshanteringsregistren och producentregistret och från dataplattformen för avfall och biflöden 
Den tillsynsmyndighet som avses i 24 §, Finlands miljöcentral och miljöministeriet har trots sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt ur de register som avses i 142 § få de uppgifter som är nödvändiga för tillsynen över efterlevnaden av denna lag, för uppföljning, rapportering och forskning i fråga om avfallsuppgifter, för utveckling och planering av avfallshanteringen eller för skötseln av andra uppgifter som föreskrivs i denna lag. 
Tullen har trots sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt ur det register över internationella avfallstransporter som avses i 142 § 1 mom. 1 punkten få de uppgifter som är nödvändiga för tillsynen över efterlevnaden av denna lag. 
Den kommunala avfallshanteringsmyndigheten har trots sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt ur det i 142 § 1 mom. 4 punkten avsedda register som innehåller uppgifter som hänför sig till transportdokument och det avfallshanteringsregister som avses i 2 punkten i det momentet få de uppgifter som är nödvändiga för ordnandet av avfallshanteringen och uppföljningen av den. Den som har upprättat ett transportdokument som avses i 121 §, avfallstransportören och avfallsmottagaren har dessutom rätt att trots sekretessbestämmelserna ur det i 142 § 1 mom. 4 punkten avsedda register som innehåller uppgifter som hänför sig till transportdokument få uppgifter om de avfallstransporter i vilka verksamhetsutövaren i fråga har deltagit. 
Den kommunala avfallshanteringsmyndigheten, de tillsynsmyndigheter som avses i 24 § och Konkurrens- och konsumentverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt från den dataplattform för avfall och biflöden som avses i 143 a § få sådana väsentliga uppgifter som avses i 33 § 3 och 4 mom. och andra uppgifter i anslutning till kommunal avfallshantering i andra hand som är nödvändiga för skötseln av deras i lag föreskrivna uppgifter. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . Bestämmelserna i 22 § 5 mom., Utskottet föreslår en ändring 39 § 2 mom.,  Slut på ändringsförslaget94 § 2 mom., 95, 95 a och 96–99 §, 122 § 2 mom., 131 § 2 mom. 2 Utskottet föreslår en ändring och 5  Slut på ändringsförslagetpunkten, 137 § 2 mom., 142 a och 142 b § träder dock i kraft den 1 januari 2023. 
Om verksamheten är godkänd för anteckning i avfallshanteringsregistret den 1 januari 2023, ska verksamhetsutövaren lämna in en ansökan enligt 94 § om godkännande av verksamheten för anteckning i avfallshanteringsregistret senast den 31 december 2025. Ansökan ska dock göras senast när utdraget enligt 98 § ska kontrolleras. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska i samband med behandlingen av ansökan frisläppa den säkerhet som när denna lag trädde i kraft krävdes av avfallstransportören eller avfallsmäklaren med stöd av den då gällande 95 § 1 mom. 4 punkten. 
En avfallstransportör eller avfallsmäklare som är etablerad utanför Finland och som såsom godkänd för anteckning eller annars är antecknad i avfallshanteringsregistret den 1 januari 2023 ska göra en ansökan enligt 94 § i denna lag eller lämna in ett intyg enligt 95 a § för godkännande för anteckning eller för anteckning av verksamheten i avfallshanteringsregistret senast den 31 december 2024. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska i samband med behandlingen av ansökan frisläppa den säkerhet som när denna lag trädde i kraft krävdes av avfallstransportören eller avfallsmäklaren med stöd av den då gällande 95 § 1 mom. 4 punkten. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 6 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 308/2016, 858/2016, 1159/2016, 1413/2016, 1419/2016, 324/2017, 454/2017, 1112/2017, 404/2018, 414/2018, 722/2019, 1399/2019, 624/2020, 1264/2020, 488/2021, 690/2021, 763/2021 och 1134/2021, en ny Utskottet föreslår en ändring 14 a Slut på ändringsförslaget punkt som följer: 
6 § 
Syftet med fullgöranderapporter 
Fullgöranderapporter utarbetas till stöd för 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning 29) utredning av tillförlitligheten hos aktörer inom naturproduktsplockningsbranschen enligt 5 § i lagen om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter (487/2021), Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 30 Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring 14 a Slut på ändringsförslaget) utredning av verksamhetsutövarens tillförlitlighet enligt 95 § 2 mom. i avfallslagen (646/2011)Utskottet föreslår en ändring , Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 1.6.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Mai Kivelä vänst 
 
medlem 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Saara-Sofia Sirén saml 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd (delvis) 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Ari Torniainen cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Susanna Paakkola.