Betänkande
MiUB
5
2019 rd
Miljöutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av sanering av förorenade områden
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av sanering av förorenade områden (RP 96/2019 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för betänkande. 
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att lagen om stödjande av sanering av förorenade områden ändras. Utbetalning och återkrav av samt tillsynen över statsunderstöd som är avsett för sanering av förorenade områden överförs enligt förslaget från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland till närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter. 
Lagen avses träda i kraft 1.1.2020. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Miljöutskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljöutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 96/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 4.12.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Hannu
Hoskonen
cent
vice ordförande
Tiina
Elo
gröna
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Inka
Hopsu
gröna
medlem
Petri
Huru
saf
medlem
Johan
Kvarnström
sd
medlem
Niina
Malm
sd
medlem
Sari
Multala
saml
medlem
Saara-Sofia
Sirén
saml
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Mari-Leena
Talvitie
saml
medlem
Ari
Torniainen
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Ekroos.
Senast publicerat 04-12-2019 14:12