Senast publicerat 05-10-2021 11:42

Betänkande MiUB 5/2021 rd RP 111/2021 rd Miljöutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 89 § i lagen om bostadsrättsbostäder

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 89 § i lagen om bostadsrättsbostäder (RP 111/2021 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsråd Anu Karjalainen 
    miljöministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att den paragraf i lagen om bostadsrättsbostäder som gäller bruksvederlaget ändras. Lägenhetsspecifika vattenmätare ska användas som grund för faktureringen bara om de installerats med stöd av ett bygglov som har sökts den 23 november 2020 eller senare. En lagteknisk ändring görs också i den paragraf som gäller anteckningar om begränsning. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Miljöutskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Miljöutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 111/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 1.10.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juha Sipilä cent 
 
vice ordförande 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Emma Kari gröna 
 
medlem 
Mai Kivelä vänst 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Kai Mykkänen saml 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Saara-Sofia Sirén saml 
 
medlem 
Katja Taimela sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Ekroos.