Senast publicerat 26-10-2021 10:45

Betänkande ReUB 5/2021 rd B 11/2021 rd Revisionsutskottet Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020

INLEDNING

Remiss

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020 (B 11/2021 rd): Ärendet har remitterats till revisionsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • ordförande Veijo Niemi 
  Riksdagens revisorer
 • CGR, OFGR Ari Lehto 
  BDO Oy
 • riksdagens förvaltningsdirektör Pertti Rauhio 
  riksdagens kansli
 • revisionschef Erkki Kurikka 
  riksdagens kansli.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Med anledning av revisionsberättelsen från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2020 konstaterar revisionsutskottet att revisionen har utförts enligt god revisionssed. God revisionssed innebär att man planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra sig om att bokslutet eller verksamhetsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter och att förvaltningsdirektören inte har gjort sig skyldig till någon gärning eller försummelse som kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot riksdagen eller brutit mot Statskontorets föreskrifter, budgetförordningen eller riksdagens räkenskapsstadga.Vid granskningen av förvaltningen har lagligheten i verksamheten i kanslikommissionen och vid riksdagens kansli utretts. 

I budgeten (exkl. kap. 30 och 40) fick riksdagen totalt 105,5 miljoner euro i anslag. Budgetbokföringen visar att riksdagen använde 98,5 miljoner euro av det belopp som beviljats för 2020. Anslaget till renoveringen av riksdagens hus var 4 miljoner euro för 2020 och utgjordes av ett reservationsanslag som överförts från 2018. Under räkenskapsperioden användes 2,6 miljoner euro av beloppet. Av den post som överförts från räkenskapsperioden 2018 användes inte 2,6 miljoner euro och anslaget återkallades (reservationsanslag 3 år). Dataadministrationen hade 7,0 miljoner euro till sitt förfogande för investeringar 2020. Under räkenskapsperioden användes 5,1 miljoner euro av beloppet, medan 1,9 miljoner euro fördes över till räkenskapsåret 2021. 

Budgetanslagen för riksdagen överskreds beträffande de omkostnader som hänför sig till totalrenoveringen (mom. 21.10.02; överskridning 274 796 euro). Den största orsaken till överskridningen var säkerhetsavdelningens anskaffning av ett kameraövervakningssystem som överfördes från 2019. Kanslikommissionen beviljade den 11 februari 2021 tillstånd att överskrida förslagsanslaget. 

Kostnaderna för riksdagens verksamhet uppgick till 87,1 miljoner euro 2020. Jämfört med året innan var det en minskning på 2,6 procent. De största utgiftsposterna var personalkostnader (57,8 miljoner euro; en ökning med 1,3 procent) och upphandling av tjänster (13,0 miljoner euro; en minskning med 20,5 procent). 

Utskottet konstaterar att bokslutet och verksamhetsberättelsen enligt utlåtandet från riksdagens revisorer ger riktiga och rättvisande uppgifter om resultatet av riksdagens verksamhet och dess ekonomiska ställning i enlighet med bestämmelserna om upprättande av riksdagens bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet står inte i strid med varandra. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Revisionsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner ett ställningstagande med anledning av berättelse B 11/2021 rd. 

Utskottets förslag till ställningstagande

Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 21.10.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
 
medlem 
Pauli Kiuru saml 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Veijo Niemi saf 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Päivi Räsänen kd 
 
medlem 
Sebastian Tynkkynen saf 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst. 
 

Sekreterare var

revisionsråd Arto Mäkelä.