Betänkande
UtUB
6
2019 rd
Utrikesutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen (RP 74/2019 rd): Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
enhetschef
Pasi-Heikki
Vaaranmaa
utrikesministeriet.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att det stiftas en lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen (328/2009). Enligt 2 § i den lag som föreslås bli upphävd bestäms det om ikraftträdandet av lagen genom förordning av statsrådet. Någon ikraftträdandeförordning har inte utfärdats, vilket innebär att lagen inte är i kraft. 
På basis av befogenhetsfördelningen mellan EU och dess medlemsstater vid den tidpunkt då lagen behandlades föll en del av de områden som avtalen omfattar under delad befogenhet. I fråga om dem krävdes nationellt godkännande för att de skulle träda i kraft. Processen för att ratificera avtalen slutfördes dock inte inom EU. 
EU-domstolens yttrande 2/15 den 16 maj 2017 (EU:C:2017:376) om frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore har ändrat tolkningen när det gäller ingående av handelsavtal och befogenhetsfördelningen. Till följd av yttrandet föreslog kommissionen att de nämnda s.k. EU-25-avtalen om konsolidering skulle ingås med WTO-medlemmarna som unionsavtal och på så sätt fås i kraft. 
Avtal som omfattas av Europeiska unionens exklusiva befogenhet sätts inte i kraft separat nationellt. Av denna anledning ska ikraftträdandelagen upphävas. 
Lagen om upphävande av ikraftträdandelagen avses träda i kraft våren 2020. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Propositionen behandlar EU:s tjänstehandelsåtaganden inom ramen för Världshandelsorganisationens allmänna tjänstehandelsavtal (Gats), s.k. EU-25-avtal om konsolidering, och uppdateringen av den nationella lagstiftningen i anslutning till dem genom upphävande av den nationella lagen om sättande i kraft av avtalen, som blivit onödig. 
Enligt propositionen har EU-domstolens yttrande 2/15 i maj 2017 om frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore ändrat tolkningen när det gäller ingående av handelsavtal och befogenhetsfördelningen. Till följd av yttrandet ansåg kommissionen att EU-25-avtalen om konsolidering omfattas av Europeiska unionens exklusiva behörighet och föreslog att avtalen med WTO-medlemmarna skulle ingås i form av unionsavtal. En E-skrivelse om ärendet (E101/2018 rd) lämnades till riksdagen den 7 december 2018. 
Enligt erhållen utredning fattade rådet den 5 mars 2019 beslut om ingående av EU-25-avtal om konsolidering i form av unionsavtal efter Europaparlamentets godkännande. Efter det utfärdade EU ett meddelande om ikraftträdandet av ändringar i tjänstehandelsåtagandena i WTO. Enligt meddelandet trädde en ny lista med åtaganden som omfattar tjugofem EU-medlemsländer i kraft i WTO den 15 mars 2019. 
Sammantaget finner utrikesutskottet propositionen ändamålsenlig och behövlig och tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Utrikesutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 74/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 27.11.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Mika
Niikko
saf
vice ordförande
Erkki
Tuomioja
sd
medlem
Paavo
Arhinmäki
vänst
medlem
Saara
Hyrkkö
gröna
medlem
Kimmo
Kiljunen
sd
medlem
Johannes
Koskinen
sd
medlem
Jouni
Ovaska
cent
medlem
Tom
Packalén
saf
medlem
Jaana
Pelkonen
saml
medlem
Mikko
Savola
cent
medlem
Juha
Sipilä
cent
medlem
Ville
Tavio
saf
medlem
Anne-Mari
Virolainen
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Tiina
Larvala.
Senast publicerat 29-11-2019 13:36