Senast publicerat 03-05-2022 11:00

Dagordning DO 48/2022 rd Plenum Tisdag 3.5.2022 kl. 14.00

1. Namnupprop

2. Meddelanden

2.1. Ny ledamot

Meddelande om ny ledamot. 

2.2. Bindningar, SR

Till riksdagen har lämnats Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Honkonen) SR 3/2022 rd. 

2.3. Berättelser

Till riksdagen har lämnats Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2021 (B 6/2022 rd). 

3. Fyllnadsval till stora utskottet

ValVAL 20/2022 rd
Val

4. Fyllnadsval till grundlagsutskottet

ValVAL 21/2022 rd
Val

5. Fyllnadsval till finansutskottet

ValVAL 22/2022 rd
Val

6. Fyllnadsval till lagutskottet

ValVAL 23/2022 rd
Val

7. Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet

ValVAL 24/2022 rd
Val

8. Fyllnadsval till utrikesutskottet

ValVAL 25/2022 rd
Val

9. Fyllnadsval till kulturutskottet

ValVAL 26/2022 rd
Val

10. Fyllnadsval till Finlands delegation i Europarådet

ValVAL 27/2022 rd
Val

11. Fyllnadsval till Finlands delegation i den parlamentariska församlingen i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

ValVAL 28/2022 rd
Val

12. Fyllnadsval till Folkpensionsanstaltens fullmäktige

ValVAL 29/2022 rd
Val

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av beredskapslagen och 79 § i värnpliktslagen

Regeringens propositionRP 63/2022 rd
Remissdebatt

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag och föreningslagen

Regeringens propositionRP 47/2022 rd
Remissdebatt

15. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen

Regeringens propositionRP 48/2022 rd
Remissdebatt

16. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av postlagen

Regeringens propositionRP 58/2022 rd
Remissdebatt

17. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av spårtrafiklagen

Regeringens propositionRP 38/2022 rd
Remissdebatt

18. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av spårtrafiklagen (RP 38/2022 rd)

Regeringens propositionRP 57/2022 rd
Remissdebatt

19. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om behandling av kunduppgifter inom arbets- och näringsförvaltningen och om en serviceplattform

Regeringens propositionRP 225/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 3/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en §-reservation) 

20. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om reformen av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet

Regeringens propositionRP 10/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 12/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 3/2022 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

(i betänkandet ingår en §-reservation) 

21. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av narkotikalagen och 15 § i lagen om elektroniska recept

Regeringens propositionRP 29/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 5/2022 rd
Andra behandlingen

22. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 30/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 6/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) 

23. Medborgarinitiativ om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis

MedborgarinitiativMI 5/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår en uttalandereservation) 

24. Nästa plenum