Senast publicerat 19-05-2022 12:58

Dagordning DO 60/2022 rd Plenum Torsdag 19.5.2022 kl. 16.00

1. Namnupprop

2. Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarar frågorna 

finansminister Annika Saarikko utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä kommunminister Sirpa Paatero försvarsminister Antti Kaikkonen minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari kommunikationsminister Timo Harakka inrikesminister Krista Mikkonen undervisningsminister Li Andersson jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen familje- och omsorgsminister Aki Lindén vetenskaps- och kulturminister Petri Honkonen 

3. Övrigt ärende: Redogörelse över bindningar från ställföreträdaren för en biträdande justitieombudsman

Övrigt ärendeÖ 2/2022 rd
Debatt

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner och 2 § i lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen

Regeringens propositionRP 73/2022 rd
Remissdebatt

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statistikcentralen och statistiklagen

Regeringens propositionRP 72/2022 rd
Remissdebatt

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 93 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 37/2022 rd
LagmotionLM 7/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 9/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 9/2022 rd
Första behandlingen

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

Regeringens propositionRP 52/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 10/2022 rd
Första behandlingen

8. Nästa plenum