Dagordning
DO
61
2019 rd
Plenum
Fredag 8.11.2019 kl. 13.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 7.11.2019 överlämnat regeringens propositioner HE 74-83/2019 rd. 
2.2
Bindningar, SR
Till riksdagen har lämnats Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Marin) SR 6/2019 rd. 
2.3
Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 7.11.2019 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 11/2019 rd Initiativ till lagstiftning om begränsning av användningen av pyrotekniska artiklar i kategorierna F2 och F3. 
2.4
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 160, 177, 178, 181, 182, 184–188, 190–219, 221, 223, 227, 228, 239/2019 rd har anlänt till riksdagen. 
3
Lagmotion med förslag till lagar om ändring av lagen om hyra av bostadslägenhet och lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
Lagmotion
Terhi
Koulumies
saml
m.fl.
Remissdebatt
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 11 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och 2 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 14 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 148 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår en reservation) 
10
Nästa plenum
Senast publicerat 08-11-2019 10:00