Dagordning
DO
62
2019 rd
Plenum
Tisdag 12.11.2019 kl. 14.01
1
Namnupprop
2
Jaana Pelkonens ansökan om befrielse från uppdraget som medlem i Rundradion Ab:s förvaltningsråd
Begäran om befrielse
BEF 13/2019 rd
Enda behandling
3
Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om slopande av de skyldigheter och de nedsättningar av förmåner som ingår i aktiveringsmodellen
Regeringens proposition
Remissdebatt
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 1 § och 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Regeringens proposition
Remissdebatt
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om arbetarskyddsfonden
Regeringens proposition
Remissdebatt
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 8 § i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag och 10 § i lagen om statliga exportgarantier
Regeringens proposition
Remissdebatt
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om överföring av vissa uppgifter som gäller hälsoteknik från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
Regeringens proposition
Remissdebatt
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Regeringens proposition
Remissdebatt
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller polisens förvaltningsområde
Regeringens proposition
Remissdebatt
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation) 
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om höjning av små pensioner
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår två uttalandereservationer) 
12
Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagar som gäller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas ansvarsområde
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 11 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och 2 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 14 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 148 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
18
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 24 kap. i strafflagen
Lagmotion
Mari
Rantanen
saf
m.fl.
Remissdebatt
19
Lagmotion med förslag till lagar om ändring av lagen om hyra av bostadslägenhet och lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
Lagmotion
Terhi
Koulumies
saml
m.fl.
Remissdebatt
20
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om utövning av veterinäryrket
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
21
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
22
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om oljeavfallsavgift
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
23
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
24
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
25
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
26
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
27
Nästa plenum
Senast publicerat 12-11-2019 14:19