Dagordning
DO
63
2019 rd
Plenum
Onsdag 13.11.2019 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 11.11.2019 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 12/2019 rd: Inför sommartid året runt. 
3
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Marin)
Statsrådets skrivelse
Debatt
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
(i betänkandet ingår en reservation) (endast votering) 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om höjning av små pensioner
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
(i betänkandet ingår två uttalandereservationer) (endast voteringar) 
6
Debattinitiativ om att bygga upp ett barn- och familjevänligare Finland
Debattinitiativ
Debatt
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och till vissa andra lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om inkomstdatasystemet, 15 § i lagen om beskattningsförfarande och 64 § i inkomstskattelagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statistiklagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
10
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
11
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
12
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
13
Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
15
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om oljeavfallsavgift
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om utövning av veterinäryrket
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
17
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om källskatt för löntagare från utlandet
Lagmotion
Ville
Tavio
saf
Remissdebatt
18
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen
Lagmotion
Ville
Tavio
saf
Remissdebatt
19
Lagmotion med förslag till lag om ändring a 101 § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Ville
Tavio
saf
Remissdebatt
20
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 92 § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Ville
Tavio
saf
Remissdebatt
21
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 23 och 124 § i inkomstskattelagen
Lagmotion
Ville
Tavio
saf
Remissdebatt
22
Lagmotion med förslag till lag om temporär ändring av inkomstskattelagen
Lagmotion
Ville
Tavio
saf
Remissdebatt
23
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 12 a § i socialvårdslagen
Lagmotion
Ville
Tavio
saf
Remissdebatt
24
Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om främjande av integration
Lagmotion
Ville
Tavio
saf
Remissdebatt
25
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond
Lagmotion
Ville
Tavio
saf
Remissdebatt
26
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 och 7 b § i lagen om skatt på arv och gåva
Lagmotion
Ville
Tavio
saf
Remissdebatt
27
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 5 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen
Lagmotion
Ville
Tavio
saf
Remissdebatt
28
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i verksamheten för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
29
Nästa plenum
Senast publicerat 13-11-2019 10:47