Dagordning
DO
64
2019 rd
Plenum
Torsdag 14.11.2019 kl. 16.00
1
Namnupprop
2
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarar frågorna 
statsminister
Antti
Rinne
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
finansminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa
Paatero
försvarsminister
Antti
Kaikkonen
social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa
Pekonen
kommunikationsminister
Sanna
Marin
arbetsminister
Timo
Harakka
miljö- och klimatminister
Krista
Mikkonen
inrikesminister
Maria
Ohisalo
vetenskaps- och kulturminister
Hanna
Kosonen
3
Meddelanden
3.1
Övriga meddelanden
Talmanskonferensen har 12.11.2019 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 20-36/2019 rd till utskott. 
4
Laginitiativ om att upphöra med kalhuggning på statsägda områden
Medborgarinitiativ
Remissdebatt
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i verksamheten för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
6
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition
Budgetmotion
Remissdebatt
(endast remiss av budgetmotioner till utskott) 
7
Nästa plenum
Senast publicerat 14-11-2019 12:52