Senast publicerat 05-10-2021 18:36

Plenarprotokollets huvudsida PR 109/2021 rd Plenum Tisdag 5.10.2021 kl. 13.59—17.12

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 17.12. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (13.59—15.59) och talman Anu Vehviläinen (15.59—17.12). 

1.  Namnupprop

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendena U 49-55/2021 rd till utskott. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotterilagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 135/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet, kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen

Regeringens propositionRP 140/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Regeringens propositionRP 141/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

Regeringens propositionRP 137/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem

Regeringens propositionRP 115/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 19/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 115/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig belöning

Regeringens propositionRP 215/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 12/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 215/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

9.  Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning

Talmanskonferensens förslagTKF 2/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 13/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i beslutsförslaget i talmanskonferenses förslag TKF 2/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av beslutsförslaget avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 18/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 22/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 18/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och folkpensionslagen samt till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 66/2021 rd
LagmotionLM 36/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 23/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. i proposition RP 66/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 36/2020 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om placeringsfonder, lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och lagen om Finansinspektionen

Regeringens propositionRP 110/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 23/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 110/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang samt med förslag till lag om ändring av lagen om sammankomster

Regeringens propositionRP 45/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 12/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 45/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

14.  Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2020

BerättelseB 19/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 22/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 19/2021 rd. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporärt ordnande av företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 119/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 11/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 119/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om informat-ionssystemet för byggnaders energicertifikat

Regeringens propositionRP 108/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 4/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.10.2021. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 89 § i lagen om bostadsrättsbostäder

Regeringens propositionRP 111/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 5/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.10.2021. 

18.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 6.10.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 17.12.