Senast publicerat 24-05-2021 16:49

Plenarprotokollets huvudsida PR 113/2018 rd Plenum Tisdag 13.11.2018 kl. 14.01—18.14

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 18.14. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.01—16.01), förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.01—17.58) och andre vice talman Tuula Haatainen (17.58—18.14). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-222592Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Statsrådets meddelande till riksdagen om förlängning av giltighetstiden för statsborgen som ställts för finansieringen av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet

Statsrådets meddelandeSRM 2/2018 rd
Enda behandling

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

3.  Statsministerns upplysning om utvecklingspolitiska resultatrapporten 2018

Statsministerns upplysningSU 3/2018 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Regeringens propositionRP 165/2018 rd
ÅtgärdsmotionAM 52/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 15/2018 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 165/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 48 kap. 3 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 94/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 11/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 94/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Regeringens propositionRP 117/2018 rd
Utskottets betänkandeMiUB 12/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 117/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner samt till lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om ersättning för utbildning

Regeringens propositionRP 76/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 5/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 76/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av 13 kap. i sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 77/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 6/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 77/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen om de ändringar inkomstdatasystemet orsakar i arbetspensionslagstiftningen och i lagstiftningen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

Regeringens propositionRP 87/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 7/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-9. i proposition RP 87/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. i sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 91/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 8/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 91/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av narkotikalagen

Regeringens propositionRP 108/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 9/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 108/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen

Regeringens propositionRP 64/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 12/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 64/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 31/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 14/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 31/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s allmänna dataskyddsförordning

Regeringens propositionRP 9/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 13/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 9/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 4. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om behandling av personuppgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 98/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 15/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 98/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 111/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 16/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 111/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 141/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 17/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 141/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 130/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 18/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 130/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde som gäller behandling av personuppgifter

Regeringens propositionRP 26/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 8/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-45. i proposition RP 26/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

Regeringens propositionRP 128/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 14/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 128/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statlig finansiering för främjande av filmkulturen

Regeringens propositionRP 56/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 8/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 56/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och ikraftsättande av tilläggsprotokollet om elektroniska fraktsedlar till konventionen om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg samt med förslag till lag om ändring av lagen om vägbefordringsavtal

Regeringens propositionRP 156/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 25/2018 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände tilläggsprotokollet i proposition RP 156/2018 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 156/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

23.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 14.11.2018 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.14.