Senast publicerat 04-01-2023 14:51

Plenarprotokollets huvudsida PR 124/2022 rd Plenum Onsdag 16.11.2022 kl. 13.59—19.02

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 19.02. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (13.59—16.55) och andre vice talman Juho Eerola (16.55—19.02). 

En delegation under ledning av Republiken Moçambiques president Filipe Jacinto Nyusi anlände för att följa plenum cirka klockan 14.06. 

1. Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2022-AK-63547Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2. Riikka Purras begäran om befrielse från uppdraget som medlem i förvaltningsutskottet

Begäran om befrielseBEF 37/2022 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 197/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-13. i proposition RP 197/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 100/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 20/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 100/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Regeringens propositionRP 177/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 11/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 177/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 74/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 106, 142/2020 rd
MedborgarinitiativMI 10/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 21/2022 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1-8 i proposition RP 74/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 75/2020 rd, 45/2021 rd förkastas. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i medborgarinitiativ MI 10/2019 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

7. Statsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

Statsrådets redogörelseSRR 9/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet, som revisionsutskottet, försvarsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

8. Statsrådets redogörelse Finlands digitala kompass

Statsrådets redogörelseSRR 10/2022 rd
Remissdebatt

Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet, som förvaltningsutskottet, kulturutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 90 § i kommunallagen och 95 § i lagen om välfärdsområden

Regeringens propositionRP 256/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotterilagen

Regeringens propositionRP 255/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som kulturutskottet ska lämna utlåtande till. 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av luftfartslagen och av 127 och 128 § i lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 261/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

12. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Sverige om ändring av överenskommelsen om taxitrafik samt med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Sverige om internationell taxitrafik på väg och om tillämpning av överenskommelsen

Regeringens propositionRP 262/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa lagar som gäller transportsektorn

Regeringens propositionRP 263/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster

Regeringens propositionRP 264/2022 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 

15. Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

BerättelseB 7/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 12/2022 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

16. Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2023 och ändring och upphävande av vissa bestämmelser om inkomstbeskattningen

Regeringens propositionRP 153/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 106/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 28/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 153/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

17. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 kap. 48 § i utsökningsbalken

Regeringens propositionRP 216/2022 rd
Utskottets betänkandeLaUB 15/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 216/2022 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 88/2020 rd, 38/2022 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

18. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om animaliska biprodukter, 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 89/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 13/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 89/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

19. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om vissa areal- och djurbaserade stöd

Regeringens propositionRP 165/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 18/2019 rd
Utskottets betänkandeJsUB 14/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 165/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

20. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket, lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar och skoltlagen samt av vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 164/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 15/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 164/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

21. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förvaltning av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken och om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023—2027 samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 166/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 16/2022 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 166/2022 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

22. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen

Regeringens propositionRP 7/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 16/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2022. 

23. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa lagar som gäller bostadsdatasystemet

Regeringens propositionRP 168/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 17/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.11.2022. 

24. Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 17.11.2022 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.02.